Institutional Measures of Air Transport Safety Strategic Management at the Level of State Regulation

UDC 656.7.072 (045)

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2021-9-1
JEL Classification: M12, M21, Q20.

Received: 08 September 2021

Anotation: World leaders gathered at the United Nations (UN) and adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development. It is a plan of action aimed at achieving global sustainable development in economic, social and environmental areas, which ensures that no UN member state is left behind. The 17 sustainable development goals on the 2030 Agenda can be used as benchmarks for the coordinated development of UN member states. Aviation safety is an important component of the concept of general national security, the system of personal security, ecological and public safety and transport safety from external and internal threats. Maintaining an acceptable level of national aviation safety is a priority for the industry. The aviation transport is a part of the transport complex of Ukraine, which is an important component in the structure of the national economy and a link between all components of economic security to ensure the basic conditions of life and development of the state and society. The assessment of economic, technological, safety, social and ecological hazards is an integral part of all the logical blocks of the structural and functional scheme of strategic management of aviation safety in terms of sustainable development of the national economy. According to the concept of national aviation risk management developed by the authors, risk can be assessed as a mutual combination of hazarad, vulnerability and consequences. The application of this concept in relation to the air transport of Ukraine allowed to identify the main hazards, vulnerabilities, consequences and risks. The next step in the implementation of the concept is to develop institutional measures to neutralize threats in the field of aviation safety, which is actually a set of risk reduction measures for further sustainable development of the national economy. This article summarizes the hazards, vulnerabilities, consequences, risks, and institutional arrangements for strategic aviation safety management. Among the priority measures are: harmonization of national regulation of air transport with the requirements of global and regional levels, development of mechanisms for commercial protection of domestic air transport enterprises in the COVID-19 pandemic, implementation of strategic scenarios for sustainable development of air transport in Ukraine until 2030. The implementation of the proposed institutional measures will ensure an appropriate level of safety, efficiency and regularity of the national air transport of Ukraine.
Keywords: air transport, state regulation, aviation safety, hazards, risks, institutional measures
Анотація: Світові лідери зібрались в Організації Об’єднаних Націй (ООН) та прийняли Порядок денний сталого розвитку до 2030 року. Це план дій, спрямований на досягнення глобального сталого розвитку в економічній, соціальній та екологічній сферах, який гарантує, що жодна держава-член ООН не залишиться позаду. 17 цілей сталого розвитку, викладених у Повістці дня на 2030 рік, можуть бути використані як орієнтири для скоординованого розвитку держав-членів ООН. Безпека авіації є важливою складовою концепції загальної національної безпеки, системи особистої безпеки, екологічної та громадської безпеки та безпеки транспорту від зовнішніх та внутрішніх загроз. Підтримання прийнятного рівня національної безпеки авіації є пріоритетом для галузі. Авіаційно-транспортна галузь є системою відкритого типу, на яку впливає широкий спектр технічних, природних, людських та економічних небезпек. Кожна небезпека спричиняє створення низки ризиків. Авіаційний транспорт є частиною транспортного комплексу України та важливою складовою в структурі економіки країни та сполучною ланкою між усіма складовими економічної безпеки для забезпечення основних умов життя та розвитку держави та суспільства. Оцінка економічних, технологічних, соціальних та екологічних загроз є невід’ємною частиною всіх логічних блоків структурно-функціональної схеми стратегічного управління авіаційною безпекою з точки зору сталого розвитку національної економіки. Згідно з розробленою авторами концепцією національного управління ризиками ризик можна оцінити як взаємне поєднання загрози, вразливості та наслідків. Застосування цієї концепції по відношенню до авіаційного транспорту України дозволило виявити основні загрози, вразливості наслідки та ризики. Наступний крок реалізації концепції полягає в розробленні інституційних заходів нейтралізації загроз у сфері безпеки авіації, що фактично є комплексом заходів зменшення ризиків з метою подальшого сталого розвитку національної економіки. Зведену інформацію про загрози, вразливості, наслідки, ризики та інституційні заходи щодо стратегічного управління безпекою авіаційного транспорту наведено у цій статті. Серед першочергових заходів можливо виділити: гармонізацію національного регулювання авіаційного транспорту з вимогами світового та регіонального рівнів, розроблення механізмів комерційного захисту вітчизняних підприємств авіаційного транспорту в умовах пандемії COVID-19, імплементацію стратегічних сценаріїв сталого розвитку авіаційного транспорту України в безпековому вимірі на період до 2030 року. Реалізація запропонованих інституційних заходів дозволить забезпечити відповідний рівень безпеки, ефективності та регулярності національного авіаційного транспорту України.
Ключові слова: авіаційний транспорт, державне регулювання, безпека авіації, загрози, ризики, інституційні заходи.
Аннотация: Мировые лидеры собрались в Организации Объединенных Наций (ООН) и приняли Повестку дня устойчивого развития до 2030 года. Это план действий, направленный на достижение глобального устойчивого развития в экономической, социальной и экологической сферах, гарантирующий, что ни одно государство-член ООН не останется позади. 17 целей устойчивого развития, изложенных в Повестке дня на 2030 год, могут быть использованы в качестве ориентиров для скоординированного развития государств-членов ООН. Безопасность авиации является важной составляющей концепции общей национальной безопасности, системы личной безопасности, экологической и общественной и безопасности транспорта от внешних и внутренних угроз. Поддержание приемлемого уровня национальной безопасности авиации является приоритетом отрасли. Авиационная транспортная отрасль является системой открытого типа, на которую влияет широкий спектр технических, природных, человеческих и экономических опасностей. Каждая опасность влечет за собой создание ряда рисков. Авиационный транспорт является частью транспортного комплекса Украины и важной составляющей в структуре экономики страны и связующим звеном между всеми составляющими экономической безопасности для обеспечения основных условий жизни и развития государства и общества. Оценка экономических, технологических, социальных и экологических угроз является неотъемлемой частью всех логических блоков структурно-функциональной схемы стратегического управления авиационной безопасностью с точки зрения устойчивого развития национальной экономики. Согласно разработанной авторами концепции национального управления рисками риск можно оценить как взаимное сочетание угрозы, уязвимости и последствий. Применение этой концепции по отношению к авиационному транспорту Украины позволило выявить основные угрозы, уязвимости, последствия и риски. Следующий шаг реализации концепции заключается в разработке институциональных мер нейтрализации угроз в сфере безопасности авиации, что фактически является комплексом мер по уменьшению рисков с целью дальнейшего устойчивого развития национальной экономики. Сводная информация об угрозах, уязвимости, последствиях, рисках и институциональных мерах по стратегическому управлению безопасностью авиационного транспорта приведена в этой статье. Среди первоочередных мер можно выделить: гармонизацию национального регулирования авиационного транспорта с требованиями мирового и регионального уровней, разработку механизмов коммерческой защиты отечественных предприятий авиационного транспорта в условиях пандемии COVID-19, имплементацию стратегических сценариев устойчивого развития авиационного транспорта Украины в измерении безопасности на период до 2030 года. Реализация предложенных институциональных мер позволит обеспечить соответствующий уровень безопасности, эффективности и регулярности национального авиационного транспорта Украины.
Ключевые слова: авиационный транспорт, государственное регулирование, безопасность авиации, угрозы, риски, институциональные меры

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Bugayko D.O., Ierkovska Y.M. (2021) Institutional Measures of Air Transport Safety Strategic Management at the Level of State Regulation // Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.9, pp.6-19, available at: https://smart-scm.org/en/journal-9-2021/strategic-management-of-the-enterprise-in-the-conditions-in-the-instability-of-the-market-environment/ – DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2021-9-1
https://nrais.dgda.gov.bd/public/jepang/https://learning.modernland.co.id/api/toto/http://himatikauny.org/wp-includes/mahjong-ways-3/https://www.jst.hvu.edu.vn/akun-pro-kamboja/https://section.iaesonline.com/akun-pro-kamboja/https://journals.uol.edu.pk/sugar-rush/http://mysimpeg.gowakab.go.id/mysimpeg/aset/https://jurnal.jsa.ikippgriptk.ac.id/plugins/https://ppid.cimahikota.go.id/assets/demo/https://journals.zetech.ac.ke/scatter-hitam/https://silasa.sarolangunkab.go.id/swal/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/sthai/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/stoto/https://alwasilahlilhasanah.ac.id/starlight-princess-1000/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/sgacor/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/maxwin/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/img/cover/10k/