Рецензування

Порядок внутрішнього рецензування

1. Матеріали, що надходять до редакції Електроного науково-практичного журналу “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань”, підлягають обов’язковому рецензуванню (експертній оцінці). Рецензування матеріалів проводиться з дотриманням конфіденційності. Ім’я рецензента (рецензентів) на етапі рецензування автору (авторам) не повідомляється (здійснюється анонімне одностороннє, «сліпе» рецензування).

2. Рецензування (експертна оцінка) матеріалів, рукописів наукових статей в редакції здійснюється для підтримки високого науково-теоретичного рівня видання,  з метою відбору найбільш цінних та актуальних (перспективних) наукових робіт.

3. Первинне рецензування (експертна оцінка) здійснюється за запитом Головного редактора Електроного науково-практичного журналу “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань”. На етапі первинного рецензування редактори перевіряють рукопис на відповідність вимогам оригінальності та вимогам оформлення.

4. Подальше рецензування (експертна оцінка) здійснюється фахівцями – членами редакційної ради, членами експертної ради та/або іншими найбільш авторитетними вченими, які співпрацюють з редакцією електроного журналу.  Рецензентам забороняється робити копії та передавати отримані матеріали третім особам. Рецензія підписується оригінальним підписом рецензента. Рецензент повинен представити експертний висновок в термін, обумовлений з редакцією протягом 7-10 днів з моменту отримання рукопису.

5. У рецензії (експертному висновку) визначається:

– загальний науковий рівень роботи;
– назва і його відповідність змісту статті;
– актуальність теми;
– наукова новизна, теоретична і практична значимість представлених висновків;
– структура роботи;
– наявність в роботі дискусійних і/або невідповідних положень;
– відповідність читацьким інтересам (висловлюється думка рецензента (експерта) про можливість, або неможливості опублікування рукопису):

– в авторському варіанті;
– за умови поглибленого наукового і/або літературного редагування;
– після доопрацювання рукопису (із зазначенням переліку доопрацювань);
– після детального доопрацювання рукопису і додаткового рецензування (із зазначенням ключових напрямів редагування).

6. У разі позитивного висновку рецензентів, рукопис статті повертається до редакції для її опублікування (в одному з номерів журналу). У разі якщо рецензія (експертна оцінка) або рекомендації містять суттєві зауваження і висновок про необхідність доопрацювання статті – рукопис повертається автору для усунення зауважень. При необхідності може здійснюватись повторне рецензування рукопису у іншого експерта (експертів), в тому числі за рішенням більшості членів редакційної ради.

Підставами для повторного рецензування є:

– заявлена експертом (експертами) недостатньо розкрита тема в рукописі;
– недостатній рівень наукового обгрунтування;
– гостра дискусійність положень, висловлених в рукописі.

7. Редакція веде облік проходження рукописами процедури рецензування (експертної оцінки).

8. Зміст рецензії (експертної оцінки) доводиться до автора шляхом повідомлення про зміст рецензії на вказаний автором E-mail.