Як подати статтю

Вимоги до наукової статті

Редакційна колегія електроного науково-практичного видання підтримує високий рівень вимог до відбору та рецензування статей. Ці правила визначаються науковими напрямками видання та регулюються стандартами якості наукової роботи, які прийняті в науковому співтоваристві.

До публікації у збірнику приймаються лише оригінальні статті, виконані на сучасному методичному і методологічному рівні, з дотриманням видавничої політики збірки і рекомендацій Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics.

titul_V3_4
 • Приймаються виключно статті, які раніше не були опубліковані.
 • Автор персонально несе відповідальність за наявність плагіату та за оригінальність викладеного матеріалу в статті.
 • Автор статті відповідає за точність наведених цитат, використаних статистичних даних, фактів та інших відомостей.
 • Автор підтверджує, що в матеріалах статті не містяться дані, які заборонені до відкритих публікацій.
 • Автор підтверджує, що він ознайомився із публічною офертою, згоден з її положеннями і підтвержує акцепт публічної оферти.
 • Стаття повинна бути написана англійською мовою.
 • Рекомендований загальний обсяг статті – 12-15 тисяч знаків
 • ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Остаточне рішення про публікацію статті ухвалюється Редакційною колегією, яка залишає за собою право на:
 • повернення автору на доопрацювання;
 • проведення додаткового рецензування;
 • редагування статті;
 • відхилення статті.
Правила підготовлені відповідно до вимог для рецензованих періодичних видань і з урахуванням рекомендацій по підготовці матеріалів для міжнародних аналітичних баз даних.

Перевірка на наявність плагіату

Авторські матеріали, які надходять для публікації в електронному науково-практичному виданні «Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань», проходять анонімне рецензування, перевірку на наявність плагіату та рекомендуються Редакційною колегією до оприлюднення.
Оригінальність наданої статті для публікації у виданні повинна становити не менше 75%.

Автори несуть відповідальність за підбір і достовірність наведених фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних імен, географічних назв та інших відомостей.

Про авторські права

Статті в електроному науково-практичному виданні “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань” ліцензовані відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим користувачам ділитися роботою та використовувати роботу в інший, допустимий авторським правом спосіб, з підтвердженням авторства і посиланням на публікацію роботи в цьому виданні. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перейдіть за посиланням (Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Вартість публікації у електроному виданні

Публікація авторських статей здійснюється на платній основі. Вартість публікації статті в нашому виданні залежить від її обсягу.

Вартість послуги з підготовки матеріалів до розміщення в електронному науково-практичному виданні «Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань» включає , в т. ч. витрати за присвоєння ідентифікатора цифрового об’єкту (Digital Object Identifier – DOI), з метою забезпечення перехресного зв’язку публікацій наукових журналів за допомогою цифрової ідентифікації об’єктів.

Оплата здійснюється після затвердження тексту статті редакційною колегією. Якщо стаття відповідає вимогам МОН України і редакційній політиці видання та у разі позитивного відгуку рецензента, автор статті отримає електроний лист з квітанцією на оплату погоджених та отриманих послуг, в тому числі із наукового та літературного редагування, підготовки та розміщення статті.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ОПЛАТА

Вартість публікації за кожну сторінку статті становить 50 грн. (Для іноземних учасників 2 $ за сторінку). Внесок покриває витрати, пов’язані з адмініструванням журналу, а також розміщенням в базах цитування.
Вартість присвоєння DOI для статті становить 5 доларів USD. Внесок покриває витрати, пов’язані з публікацією статті у системі https://www.doi.org та сплату організаційних внесків.
Щороку планується видання ювілейного випуску (Альманах електронного видання) найбільш затребуваних статей в інтернет середовищі, із розширеною інформацією про авторів та їх наукові дослідження.
Електронний сертифікат автора журналу надається безкоштовно

Додаткові послуги

Редакція журналу надає послуги з переказу наукових статейз російського (української) мови на англійську. Процедура переказу платна. Вартість узгоджується індивідуально, залежно від обсягу та складності.
Редакція журналу надає послуги з професійного редагування статті. Визначена послуга полягає у вичитці, виправленні структури, змісту, відповідності тексту з метою удосконалення, логічній послідовності та завершеності статті. Вартість редагування й коректури тексту розраховується індивідуально, залежить від загального обсягу в знаках із пробілами і виду правки.
Діє система знижок для постійних авторів.

Вимоги до змісту та технічні вимоги

1. Загальні правила оформлення наукових публікацій

 • До друку приймаються наукові статті, що мають наукову і практичну цінність. Редакційна колегія приймає статті, повністю підготовлені до публікації в електронному науково-практичному виданні. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до розгляду.
 • Рішення щодо публікації (позитивне чи негативне) повідомляється автору. Стаття може бути повернена для доопрацювання. Рукописи авторам не повертаються.
 • Статті, відіслані авторам на доопрацювання, повинні бути повернені до редакції не пізніше, ніж через 10 днів після її одержання.
 • До розгляду приймаються наукові статті обсягом не менше 12-14 тис. знаків (включаючи таблиці, графіки, рисунки), формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, всі поля – 2 см, міжрядковий інтервал – 1,0, кегль шрифту – 12, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1,25 см. Анотація - кегль шрифту – 10.
 • Формули, рисунки, таблиці вставляються по тексту одразу після посилання на них. Ілюстрації повинні бути чіткими, формули – написані загально прийнятою символікою. Розмір шрифту в ілюстраційному матеріалі не менше 10 пт.
 • Статті подаються в електронному варіанті у вигляді файлів (текст форматами DOC, DOCХ, RTF, графіки, рисунки – JPEG, TIFF).
 • На електронну адресу редакції подається комплект файлів, до якого має бути додано опис, де зазначаються:
– назва текстового редактора,
– імена файлів,
– назва журналу,
– назва статті,
– розділ науки,
– прізвище, ім’я та по батькові авторів.
 • До редакції приймаються документи Microsoft Word версій від 2003 року (MS Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016).
 • Редакція залишає за собою право вносити поправки до статей, не змінюючи основного змісту. Відповідальність за цитування та достовірність інформації несуть автори статей.
 • Мова публікацій: Aнглійська
 • Слід чітко розмежовувати тире ( – ) та дефіс ( - ). Необхідно використовувати однотипні лапки («…» – для українського та російського тексту статті та “…” – для англійського). Не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішею Tab. Рядки тексту в межах абзацу не повинні розділятися клавішею Enter.
 • Не допускається використання переносів. Між ініціалами, ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл. Нумерація сторінок не проставляється.
 • Електронний науково-практичний журнал з опублікованою статтею надсилається авторові електронною поштою, а також у листи додаються посилання на розміщену статтю в Інтернет.

2. Структура наукової статті (відповідно до вимог ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках»)

Матеріали, подані до збірника, мають відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» та повинні мати такі необхідні відомості:
 • Назва статті прописними буквами (Times New Roman, 12, жирний).
 • Прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю) - Times New Roman, 12, жирний.
 • ORCID ID - Times New Roman, 12, жирний.
 • Web of Science ResearcherID - Times New Roman, 12, жирний. (за наявності)
 • Scopus author id - Times New Roman, 12, жирний. (за наявності)
 • Назва організації (повне) (Times New Roman, 8).
 • Контактна електронна адреса авторів статті (Times New Roman, 8).
 • УДК (індекс за Універсальною десятковою класифікацією) (Times New Roman, 12). Індекс УДК вирівнювання по лівому краю.
 • JEL Classification (напівжирний курсив) – від 1 до 5 кодів, в одному рядку. Наприклад: JEL Classification: C12; C14; C18). Класифікатор JEL Classification
 • Анотація (авторське резюме) без слова «Анотація» (Times New Roman, 10) подається трьома мовами – англійською, українською, російською. Анотація містить прізвища та ініціали авторів (напівжирний курсів), назву статті у лапках (жирний курсів), текст анотації. Обсяг анотації повинен бути не менше 1800 знаків (без урахування пробелів), англійської рекомендовано 2,5 тис. знаків, (без урахування пробілів).
 • Ключові слова (напівжирний курсив) – 6-8 слів через крапку з комою двома мовами – українською, англійською.
 • ТЕКСТ НАУКОВОЇ СТАТТІ.

Для назв таблиць використати шрифт Times New Roman, 10, жирний.
Наприклад:

Таблиця 1

Відображення операцій факторингу в обліку клієнта

Для підписів рисунків використовується шрифт Times New Roman, 10,
жирний. Рисунок розміщується посередені сторінки.
Підпис під рисунками
виду:


Рисунок {порядковий номер} − {підпис рисунка}

ris2

Рисунок 1 − Етапи побудови системи управління

Для набору формул використовувати лише редактор формул Microsoft Equation 3.0 . Розташовувати формули по центру, нумерація − по правому краю. Порядок перерахування змінних формули − за порядком іх подання у формулі. Наприклад:

Всі символи в тексті повинні бути створені за допомогою редактора
формул починаючи з одного символа. Використання символів інших
шрифтів може призвести до невідповідності відображення символів між
авторським варіантом статті та редакційним. В цьому випадку за точність
друку статті редакція відповідальності не несе. 

 • Список використаних джерел українською мовою відповідно до ДСТУ 8302-2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (чинний з 1 липня 2016 року ), англійською мовою відповідно до міжнародних стандартів.
  В оригінальних роботах цитують не більш 15 праць, а в оглядах – до 50. Список повинний містити публікації за останні 10 років, більш ранні допускаються лише в особливих випадках.

 • References – список використаних джерел латинськими літерами відповідно до стандарту Harvard (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»).
На сайті http://www.slovnyk.ua/services/translit.php можна безкоштовно скористатися сервісом транслітерації україномовного тексту в латиницю. На сайті http://www.translit.net є сервіс для транслітерації російськомовного тексту (стандарт BGN).
 • Авторська довідка. Стаття повинна супроводжуватися авторською довідкою (для кожного автора) трьома мовами – українською, російською, англійською.
Авторська довідка містить наступні дані:
– назва статті;
– прізвище, повне ім’я та по батькові;
– рік народження;
– вчений ступінь, вчене звання;
– місце роботи (англійською мовою – повна офіційно-прийнята назва установи);
– посада;
– ідентифікатор ORCID
– ідентифікатор ResearcherID
– ідентифікатор Scopus author id
– адреса для відправки авторського екземпляру (за потреби).

У кінці довідки необхідно зазначити «Поданий матеріал раніше не публікувався і до інших видавництв не надсилався». «Не заперечую проти розміщення повного тексту статті на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, в реферативних базах даних та повнотекстовій базі даних сайту https://smart-scm.org

3. Рекомендації до написання анотацій (авторських резюме) до наукових статей

До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Композиційно анотація може бути збудована за принципами IMRAD (Introduction, Methods (Methodology), Results and Discussion). Загальновизнаною світовою практикою є використання анотацій (англійською мовою – resume чи abstract) не лише як структурного компонента власне наукової статті, але й як окремої наукової форми, що має на меті ознайомити у найзагальніших рисах із суттю та змістом дослідження.

Актуальність – актуальність дослідження. Мета – мета і завдання дослідження. Не слід повторювати назву статті. Якщо з назви статті мета та завдання роботи є зрозумілими, то це речення слід пропустити. Наприклад, можна вказати – Розглянуті напрямки… Не використовувати такі слова як «В цій статті, в статті». Компетентні дослідники чудово розуміють, що мова йде саме про Вашу статтю.

Методи (методологія дослідження) – відомості про те, коли, де, як проводилося дослідження; яка інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу піддослідних. Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або їх розробка становить самостійну частину роботи. У рефератах документів, що описують експериментальні роботи, вказують джерела даних і характер їхньої обробки.

Результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження. Наприклад – Встановлено…, З’ясовано…, Показано… та ін. Результати роботи описують гранично точно й інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені зв’язки і закономірності. При цьому перевага надається новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують наявні теорії, а також даними, що, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть містити рекомендації, оцінки, пропозиції, гіпотези, описані у статті. Не рекомендується вказувати, що Ваш підхід або методика є кращими, ніж в інших авторів. Це є зрозумілим із самого статусу статті як наукової.

Перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.

При підготовці анотації слід виходити з того, що Ви пишете для компетентних дослідників і широкого кола потенційних англомовних користувачів. Тому можете вводити до анотації спеціальні терміни. Слід чітко викладати свою позицію. Від стилю її викладення залежить кількість звертань і, що є особливо важливим і актуальним сьогодні, кількість цитувань Вашої публікації. Анотація не повинна містити загальних слів.

Авторське резюме повинно викладати суттєві факти роботи, і не повинно перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації.

Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме. Скорочення та умовні позначення не допускаються.

В авторському резюме не робляться посилання на номер публікації в списку літератури до статті.

Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає»). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт та загальновідомі положення в рефераті не наводять.

У тексті анотації слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій (не застосовуваних у науковій англійській мові).

Обсяг тексту визначається змістом публікації (обсягом відомостей, їх науковою цінністю та / або практичним значенням), але не повинний бути менше 1800 знаків.

4. Рекомендації до написання тексту наукової статті

Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», текст статті має бути із зазначенням наступних елементів:
актуальність проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання мети дослідження (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

5. Рекомендації до складання списку використаних джерел

Після статті подається 2 списки:

Список використаних джерел (звичайний список літератури) та
References (список для міжнародних БД, де дані українською/російською мовою описуються за допомогою транслітерації, а джерела англійською дублюються зі списку «Список використаних джерел»). Необхідно в опис документу в Списку та References вносити всіх авторів, не скорочуючи перелік до трьох, як це рекомендовано чинним у нас державним стандартом.

Правила оформлення списку літератури References, транслітерованого у романському алфавіті (латиниця)

Правильний опис використовуваних джерел у списках літератури є запорукою того, що цитована публікація буде врахована під час оцінювання наукової діяльності її авторів, отже, (по ланцюжку) — діяльності організації, регіону, країни.

За цитуванням журналу визначається його науковий рівень, авторитетність, ефективність діяльності його редакційної колегії і т. д. З цього виходить, що найбільш значущими складовими в бібліографічних посиланнях є прізвища авторів і назви журналів. Причому для того, щоб всі автори публікації були враховані в системі Scopus, необхідно в опис статті вносити прізвища всіх авторів, не скорочуючи їх до трьох, чотирьох та інше.

Для оформлення списку літератури References необхідно користуватись стандартом Harvard.

Приклад опису статті з журналу:
Fritzkowski, P & Kaminski, H 2009, ‘Dynamics of a rope modeled as a discrete system with extensible members’, Computational Mechanics, no. 44(4), pp. 473-480. doi:10.1007/s00466-009-0387-2.
Приклад опису книги:
Loveikin, V, Chovniuk, Yu, Dikteruk, M & Pastushenko, S 2004, Modeliuvannia dynamiky mekhanizmiv vantazhopidiomnykh mashyn, RVV MDAU, Mykolaiv.