Як подати статтю

Вимоги до наукової статті

Редакційна колегія електроного науково-практичного видання підтримує високий рівень вимог до відбору та рецензування статей. Ці правила визначаються науковими напрямками видання та регулюються стандартами якості наукової роботи, які прийняті в науковому співтоваристві.

До публікації у збірнику приймаються лише оригінальні статті, виконані на сучасному методичному і методологічному рівні, з дотриманням видавничої політики збірки і рекомендацій Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics.

titul_V3_4
Правила підготовлені відповідно до вимог для рецензованих періодичних видань і з урахуванням рекомендацій по підготовці матеріалів для міжнародних аналітичних баз даних.

Перевірка на наявність плагіату

Авторські матеріали, які надходять для публікації в електронному науково-практичному виданні «Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань», проходять анонімне рецензування, перевірку на наявність плагіату та рекомендуються Редакційною колегією до оприлюднення.
Оригінальність наданої статті для публікації у виданні повинна становити не менше 75%.

Автори несуть відповідальність за підбір і достовірність наведених фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних імен, географічних назв та інших відомостей.

Про авторські права

Статті в електроному науково-практичному виданні “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань” ліцензовані відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим користувачам ділитися роботою та використовувати роботу в інший, допустимий авторським правом спосіб, з підтвердженням авторства і посиланням на публікацію роботи в цьому виданні. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перейдіть за посиланням (Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Вартість публікації у електроному виданні

Публікація авторських статей здійснюється на платній основі. Вартість публікації статті в нашому виданні залежить від її обсягу.

Вартість послуги з підготовки матеріалів до розміщення в електронному науково-практичному виданні «Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань» включає , в т. ч. витрати за присвоєння ідентифікатора цифрового об’єкту (Digital Object Identifier – DOI), з метою забезпечення перехресного зв’язку публікацій наукових журналів за допомогою цифрової ідентифікації об’єктів.

Оплата здійснюється після затвердження тексту статті редакційною колегією. Якщо стаття відповідає вимогам МОН України і редакційній політиці видання та у разі позитивного відгуку рецензента, автор статті отримає електроний лист з квітанцією на оплату погоджених та отриманих послуг, в тому числі із наукового та літературного редагування, підготовки та розміщення статті.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ОПЛАТА

Вартість публікації за кожну сторінку статті становить 50 грн. (Для іноземних учасників 2 $ за сторінку). Внесок покриває витрати, пов’язані з адмініструванням журналу, а також розміщенням в базах цитування.
Вартість присвоєння DOI для статті становить 5 доларів USD. Внесок покриває витрати, пов’язані з публікацією статті у системі https://www.doi.org та сплату організаційних внесків.
Щороку планується видання ювілейного випуску (Альманах електронного видання) найбільш затребуваних статей в інтернет середовищі, із розширеною інформацією про авторів та їх наукові дослідження.
Електронний сертифікат автора журналу надається безкоштовно

Додаткові послуги

Редакція журналу надає послуги з переказу наукових статейз російського (української) мови на англійську. Процедура переказу платна. Вартість узгоджується індивідуально, залежно від обсягу та складності.
Редакція журналу надає послуги з професійного редагування статті. Визначена послуга полягає у вичитці, виправленні структури, змісту, відповідності тексту з метою удосконалення, логічній послідовності та завершеності статті. Вартість редагування й коректури тексту розраховується індивідуально, залежить від загального обсягу в знаках із пробілами і виду правки.
Діє система знижок для постійних авторів.

Вимоги до змісту та технічні вимоги

1. Загальні правила оформлення наукових публікацій

– назва текстового редактора,
– імена файлів,
– назва журналу,
– назва статті,
– розділ науки,
– прізвище, ім’я та по батькові авторів.

2. Структура наукової статті (відповідно до вимог ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках»)

Матеріали, подані до збірника, мають відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» та повинні мати такі необхідні відомості:

Для назв таблиць використати шрифт Times New Roman, 10, жирний.
Наприклад:

Таблиця 1

Відображення операцій факторингу в обліку клієнта

Для підписів рисунків використовується шрифт Times New Roman, 10,
жирний. Рисунок розміщується посередені сторінки.
Підпис під рисунками
виду:


Рисунок {порядковий номер} − {підпис рисунка}

ris2

Рисунок 1 − Етапи побудови системи управління

Для набору формул використовувати лише редактор формул Microsoft Equation 3.0 . Розташовувати формули по центру, нумерація − по правому краю. Порядок перерахування змінних формули − за порядком іх подання у формулі. Наприклад:

Всі символи в тексті повинні бути створені за допомогою редактора
формул починаючи з одного символа. Використання символів інших
шрифтів може призвести до невідповідності відображення символів між
авторським варіантом статті та редакційним. В цьому випадку за точність
друку статті редакція відповідальності не несе. 

На сайті http://www.slovnyk.ua/services/translit.php можна безкоштовно скористатися сервісом транслітерації україномовного тексту в латиницю. На сайті http://www.translit.net є сервіс для транслітерації російськомовного тексту (стандарт BGN).
Авторська довідка містить наступні дані:
– назва статті;
– прізвище, повне ім’я та по батькові;
– рік народження;
– вчений ступінь, вчене звання;
– місце роботи (англійською мовою – повна офіційно-прийнята назва установи);
– посада;
– ідентифікатор ORCID
– ідентифікатор ResearcherID
– ідентифікатор Scopus author id
– адреса для відправки авторського екземпляру (за потреби).

У кінці довідки необхідно зазначити «Поданий матеріал раніше не публікувався і до інших видавництв не надсилався». «Не заперечую проти розміщення повного тексту статті на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, в реферативних базах даних та повнотекстовій базі даних сайту https://smart-scm.org

3. Рекомендації до написання анотацій (авторських резюме) до наукових статей

До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Композиційно анотація може бути збудована за принципами IMRAD (Introduction, Methods (Methodology), Results and Discussion). Загальновизнаною світовою практикою є використання анотацій (англійською мовою – resume чи abstract) не лише як структурного компонента власне наукової статті, але й як окремої наукової форми, що має на меті ознайомити у найзагальніших рисах із суттю та змістом дослідження.

Актуальність – актуальність дослідження. Мета – мета і завдання дослідження. Не слід повторювати назву статті. Якщо з назви статті мета та завдання роботи є зрозумілими, то це речення слід пропустити. Наприклад, можна вказати – Розглянуті напрямки… Не використовувати такі слова як «В цій статті, в статті». Компетентні дослідники чудово розуміють, що мова йде саме про Вашу статтю.

Методи (методологія дослідження) – відомості про те, коли, де, як проводилося дослідження; яка інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу піддослідних. Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або їх розробка становить самостійну частину роботи. У рефератах документів, що описують експериментальні роботи, вказують джерела даних і характер їхньої обробки.

Результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження. Наприклад – Встановлено…, З’ясовано…, Показано… та ін. Результати роботи описують гранично точно й інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені зв’язки і закономірності. При цьому перевага надається новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують наявні теорії, а також даними, що, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть містити рекомендації, оцінки, пропозиції, гіпотези, описані у статті. Не рекомендується вказувати, що Ваш підхід або методика є кращими, ніж в інших авторів. Це є зрозумілим із самого статусу статті як наукової.

Перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.

При підготовці анотації слід виходити з того, що Ви пишете для компетентних дослідників і широкого кола потенційних англомовних користувачів. Тому можете вводити до анотації спеціальні терміни. Слід чітко викладати свою позицію. Від стилю її викладення залежить кількість звертань і, що є особливо важливим і актуальним сьогодні, кількість цитувань Вашої публікації. Анотація не повинна містити загальних слів.

Авторське резюме повинно викладати суттєві факти роботи, і не повинно перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації.

Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме. Скорочення та умовні позначення не допускаються.

В авторському резюме не робляться посилання на номер публікації в списку літератури до статті.

Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає»). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт та загальновідомі положення в рефераті не наводять.

У тексті анотації слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій (не застосовуваних у науковій англійській мові).

Обсяг тексту визначається змістом публікації (обсягом відомостей, їх науковою цінністю та / або практичним значенням), але не повинний бути менше 1800 знаків.

4. Рекомендації до написання тексту наукової статті

Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», текст статті має бути із зазначенням наступних елементів:
актуальність проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання мети дослідження (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

5. Рекомендації до складання списку використаних джерел

Після статті подається 2 списки:

Список використаних джерел (звичайний список літератури) та
References (список для міжнародних БД, де дані українською/російською мовою описуються за допомогою транслітерації, а джерела англійською дублюються зі списку «Список використаних джерел»). Необхідно в опис документу в Списку та References вносити всіх авторів, не скорочуючи перелік до трьох, як це рекомендовано чинним у нас державним стандартом.

Правила оформлення списку літератури References, транслітерованого у романському алфавіті (латиниця)

Правильний опис використовуваних джерел у списках літератури є запорукою того, що цитована публікація буде врахована під час оцінювання наукової діяльності її авторів, отже, (по ланцюжку) — діяльності організації, регіону, країни.

За цитуванням журналу визначається його науковий рівень, авторитетність, ефективність діяльності його редакційної колегії і т. д. З цього виходить, що найбільш значущими складовими в бібліографічних посиланнях є прізвища авторів і назви журналів. Причому для того, щоб всі автори публікації були враховані в системі Scopus, необхідно в опис статті вносити прізвища всіх авторів, не скорочуючи їх до трьох, чотирьох та інше.

Для оформлення списку літератури References необхідно користуватись стандартом Harvard.

Приклад опису статті з журналу:
Fritzkowski, P & Kaminski, H 2009, ‘Dynamics of a rope modeled as a discrete system with extensible members’, Computational Mechanics, no. 44(4), pp. 473-480. doi:10.1007/s00466-009-0387-2.
Приклад опису книги:
Loveikin, V, Chovniuk, Yu, Dikteruk, M & Pastushenko, S 2004, Modeliuvannia dynamiky mekhanizmiv vantazhopidiomnykh mashyn, RVV MDAU, Mykolaiv.
https://ejournal.unisi.ac.id/paito-sdy/https://www2.faac.unesp.br/pluris/togel-kamboja/https://jipt.ppj.unp.ac.id/akun-pro-rusia/http://185.35.ifastnet.com/luciaone/http://185.35.ifastnet.com/pgslots/https://stisnu-aceh.ac.id/slot-deposit-gopay-dan-ovo/https://stie-assholeh.ac.id/ovo-slot/https://stai-alittihad.ac.id/wp-includes/slot-demo/https://sugar-rush-pragmatic.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://aztec-gems.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://euangelion.iakntarutung.ac.id/docs/slot-server-luar/http://www.revistaintercambio.unimontes.br/slot/https://true-walletslot.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://journal.ipw.ac.id/togel-kamboja/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/docs/https://stikesalifah.ac.id/slot-dana/https://starlight-princess-demo.azurefd.net/https://football-bet.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://89football-betting.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://penerbit.undip.ac.id/public/https://sman48-jkt.sch.id/-/data-sdy/https://slots-wallet.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://betflix-slot.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://pgslots-game.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://gitis-ojs.tmweb.ru/pgslots/http://www.revistaintercambio.unimontes.br/1ufabet/https://umnu.ac.id/wp-includes/slot-bonus/https://mold.kubg.edu.ua/slots-online/https://karsis.smkn1blado.sch.id/img/togel-kamboja/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-demo/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/data-macau/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-server-luar/https://peternakan.umnu.ac.id/slot-gacor/https://peternakan.umnu.ac.id/gates-of-olympus/https://peternakan.umnu.ac.id/slot-demo-pgsoft/https://peternakan.umnu.ac.id/keluaran-macau/https://peternakan.umnu.ac.id/akun-pro-kamboja/https://macific2022.umrah.ac.id/wp-includes/data-hk/https://macific2022.umrah.ac.id/wp-includes/data-sdy/https://stahbgk.ac.id/wp-includes/slot-luar-negeri/https://slot-bonanza-demo.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://ejournal.unisi.ac.id/slot-server-luar/https://ejournal.unisi.ac.id/data-hk/https://ejournal.unisi.ac.id/data-sgp/https://tematik.unisi.ac.id/togel-china/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/data-cambodia/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/data-cambodia/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/data-sdy/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/slot-demo/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/akun-pro-thailand/https://slims.pradita.ac.id/images/slot-demo-sweet-bonanza/https://elearning.sman48-jkt.sch.id/-/slot-luar-negeri/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/locale/slot-gacor-anti-rungkad/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/pages/akun-pro-thailand/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/pages/akun-pro-thailand/https://slims.pradita.ac.id/images/data-hk/https://slims.pradita.ac.id/images/slot-ovo/https://rbiad.com.br/togel-kamboja/https://sman48-jkt.sch.id/kelulusan/live22/https://universal.ac.id/wp-includes/slot-idn/https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/fun88/https://sman48-jkt.sch.id/kelulusan/slot-deposit-pulsa/https://stie-assholeh.ac.id/slot-luar-negeri/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/paito-sgp/https://stie-assholeh.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/js/https://stie-assholeh.ac.id/slot-gacor-malam-ini/https://classyfm.co.id/frontend/slot-deposit-pulsa-10-ribu-tanpa-potongan/https://stie-assholeh.ac.id/sv388/https://euangelion.iakntarutung.ac.id/akun-pro-thailand/https://jurnal.sttbmwt.ac.id/https://stie-assholeh.ac.id/judi-bola/https://fbis.unipem.ac.id/slot-demo/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/ojs/slot-demo-pg/https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/https://penerbit.undip.ac.id/styles/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/docs/slot-deposit-dana/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/docs/data-sdy/https://truewallet-slot.d1ekshzdxo8b3v.amplifyapp.com/