Публічна Оферта

(Для платних послуг ТОВ “Віолд”)
м. Київ – 2020


Дана Публічна Оферта (далі по тексту – «Оферта») є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Віолд», що діє на підставі Статуту, що іменується в подальшому «Виконавець», укласти з будь-якою фізичною особою (громадянином), що має назву надалі – «Замовник», Договір на надання загальних консультацій, консультацій з написання наукових статей, послуг з підготовки до публікації та публікації матеріалів, реєстрації статті в Crossref на умовах, передбачених в оферті.

Виконавець та Замовник далі по тексту спільно згадуються як «Сторони», а окремо як «Сторона».

Дана Оферта адресована до необмеженого числа фізичних осіб (громадян), що володіють відповідним правом відповідно до законодавства України, яке дозволяє їм вступати в цивільні правовідносини з Виконавцем на умовах, визначених в Оферті.

Замовник підтверджує, що має достатню право- та дієздатність, достатню для укладення Договору на надання консультацій з написання наукових статей, послуг з підготовки до публікації та публікації матеріалів, реєстрації статті в Crossref з Виконавцем на умовах, встановлених в Оферті.

Акцепт цієї Оферти здійснюється шляхом здійснення Замовником фактичних дій, які свідчать про його намір, волевиявлення та бажання вступити в правовідносини з Виконавцем і отримати консультації з написання наукових статей та/або послуги з підготовки до публікації та публікації матеріалів та реєстрації статті в Crossref. Зокрема, до зазначених дій відноситься проставлення відмітки у вигляді «галочки» в спеціальному полі на Сайті про ознайомлення та погодження з умовами оферти або Замовник направив Виконавцю електронний лист на адресу: support@smart-scm.org із матеріалами Замовника та анкетою Автора в якій стоїть «позначка» у відповідному полі про те, що Замовник ознайомився і погодився з умовами даної Оферти або Замовник сплатив рахунок-фактуру Виконавця, в якому вказана необхідність ознайомлення з даною Офертою та безумовно з нею погоджуватись перед тим як проводити сплату виставленого рахунку Виконавця.

Акцепт Оферти означає ознайомлення, розуміння всіх разом і кожної окремо умови Оферти, повна, безумовна і беззастережна згода Замовника з положеннями та вимогами, визначеними в Оферті.

З моменту акцепту оферти Договір на надання послуг в тому числі і консультацій, а саме: консультацій з написання наукових статей, послуг з підготовки до публікації та публікації матеріалів, реєстрації статті в Crossref між Виконавцем і акцептувавшим Оферту Замовником визнається укладеним і узгодженим, а його умови підлягають обов’язковому виконанню Сторонами.

1. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОФЕРТІ

1.1. З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1. Сайт – веб-сайт Виконавця, розташований в мережі Інтернет під доменним ім’ям (доменом, адресою) – www.smart-scm.org, а також входять до його складу похідні веб-сторінки та піддомени.

1.1.2. Виконавець – товариство з обмеженою відповідальністю «Віолд», в особі Директора і в тому числі свого уповноваженого представника (Відповідального секретаря), що надає Замовникам зазначені в даній публічній оферті консультації та послуги на умовах, встановлених у цій Оферті.

1.1.3. Замовник – фізична особа (громадянин), яка має намір скористатися, який користується або яка скористалася послугами Виконавця зазначеними в даній публічній оферті.

1.1.4. Матеріал – стаття, текст, огляд, звіт, автореферат, есе, а також будь-які інші наукові, філософські, публіцистичні та інформаційні літературні твори.

1.1.5. Замовлення – заявка Замовника на будь-яку: консультацію з написання наукових статей; на послуги з підготовки до публікації та публікації матеріалів в Електронному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація логістики та  управління ланцюгами постачань”, Збірнику Міжнародної науково-практичної конференції або в колективній монографії; реєстрацію статті в Crossref для матеріалів розміщених в Електронному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань”.

1.1.6. Електроний науково-практичний журнал “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань” – електронний засіб масової інформації в формі електронного науково-практичного журналу, ISSN 2708-3195, періодичність виходу в світ – один раз в два місяці.  

1.1.7. Міжнародна науково-практична конференція – конференція, що проводиться в заочному (дистанційному) режимі з умовою публікації Матеріалів Замовника на Сайті, його обговорення іншими користувачами Сайту і подальшої публікації (розміщенні) Матеріалу в електронному Збірнику. Електронний Збірник Міжнародної наукової конференції, в якому публікується Матеріал Замовника, не може визнаватися безумовною відповідністю Переліку українських рецензованих наукових журналів, в яких повинні бути опубліковані основні наукові результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, який затверджується відповідним рішенням Президії Вищої Атестаційної комісії України.

1.1.9. Колективна монографія – це наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов’язаних між собою) тем.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. В рамках цієї Оферти Виконавець на платній основі надає Замовнику наступні  послуги:

2.1.1. Консультації для молодих вчених:

 • Як написати тези до конференції;
 • Основні вимоги до структури та змісту тез;
 • Як написати наукову статтю;
 • Як правильно обрати актуальну тему статті;
 • Основні вимоги до структури та змісту наукової статті;
 • Як писати анотацію до наукової статті;
 • Як сформулювати наукову новизну;
 • Які є вимоги до структури змістовної частини статті;
 • Як правильно оформити список літератури;
 • Загальні відомості про публікації в Scopus та Web of Science;
 • Як виконувати пошук інформації для наукової статті та робити посилання;
 • Загальні відомості про Індекси цитування;
 • Як використовувати інтелект-карту при написанні статті.

Перелік платних консультацій, які надає Виконавець Замовнику не має обмежень. Даний перелік консультацій може бути доповнений або вдосконалений, для забезпечення якості надання послуг Виконавцем Замовнику.   

2.1.2. Послуги з підготовки до публікації Матеріалів Замовника в Електронному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань”, Електронному збірнику Міжнародної науково-практичної конференції або Колективній монографії:

 • Редакційний супровід статті;
 • Оформлення статті у відповідності з вимогами журналу;
 • Переклад статті або її елементів англійською мовою;
 • Перевірка якості перекладу статті на англійську мову;
 • Перевірка оформлення літератури у відповідності до стандартів;
 • Пошук та додавання ідентифікаторів DOI до джерел літератури вказаних в статті Замовника;
 • Публікація статті Замовника в Електронному науково-практичному журналі;
 • Публікація матеріалів Замовника в Електронному збірнику Міжнародної науково-практичної конференції;
 • Публікація матеріалів Замовника в Колективній монографії.

2.1.3. Послуги з реєстрації Матеріалів Замовника розміщених в Електронному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань” в міжнародній системі бібліографічних посилань Crossref та активація префіксу DOI.

2.2. Публікація Матеріалу Замовника в Електронному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань” або Електронному збірнику Міжнародної науково-практичної конференції або Колективній монографії здійснюється за умови дотримання одночасно таких умов:

2.2.1. Замовник ознайомився і погодився з умовами даної Оферти, а саме виконав одну із наступних дій:

 • Замовник проставив відмітку в вигляді «галочки» в спеціальному полі на Сайті про ознайомлення та погодження з умовами Оферти;
 • Замовник направив Виконавцю електронний лист на адресу: support@smart-scm.org із матеріалами Замовника та анкетою Автора в якій стоїть «позначка» у відповідному полі про те, що Замовник ознайомився і погодився з умовами даної Оферти;
 • Замовник сплатив рахунок-фактуру Виконавця, в якому вказана необхідність ознайомлення з даною Офертою та безумовно з нею погоджуватись перед тим як проводити сплату виставленого рахунку Виконавця.

2.2.2. Матеріал, представлений Замовником, пройшов попереднє рецензування у Виконавця і Виконавцем прийнято рішення про можливість опублікування відповідного Матеріалу.

2.2.3. Матеріали Замовника не суперечать нормам та вимогам даного Електронного науково-практичного журналу розміщених на Сайті.

2.2.4. Замовник здійснив оплату послуг Виконавця згідно виставленого рахунку-фактури за надані послуги та/або виконувані роботи.

2.3. Послуга з підготовки до публікації та публікація Матеріалу Замовника вважається наданою з моменту публікації Матеріалу в Електронному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань” або Електронному збірнику Міжнародної науково-практичної конференції або Колективній монографії. Якщо протягом 3-го (трьох) робочих днів з моменту публікації Матеріалу Замовник не пред’явив Виконавцю мотивовані претензії щодо наданих послуг, то послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином і в повному обсязі, при цьому підписання Акту наданих послуг не обов’язкове.

2.4. Надання консультативних послуг Замовнику здійснюється за умови дотримання одночасно таких умов:

2.4.1. Замовник ознайомився і погодився з умовами даної Оферти, а саме виконав одну із наступних дій:

 • Замовник зробив запит, відправивши лист на адресу support@smart-scm.org або зателефонувавши на телефон +38(063) 593-30-41 і замовив відповідну послугу із переліку послуг розміщених на сайті www.smart-scm.org;
 • Замовник сплатив рахунок-фактуру Виконавця, в якому вказана необхідність ознайомлення з даною Офертою та безумовно з нею погоджуватись перед тим як проводити сплату виставленого рахунку Виконавця.

2.4.2. Замовник здійснив оплату послуг Виконавця згідно виставленого рахунку-фактури за послуги які надаються та/або виконувані роботи.

2.5. Послуга з п.п. 2.1.1. Консультації для молодих вчених вважається наданою Замовнику у повному обсязі з моменту повної оплати виставленого рахунка-фактури Виконавця та якщо протягом 5-ти (п’яти) робочих дні з моменту повної оплати рахунку-фактури Замовник не пред’явив Виконавцю мотивовані претензії щодо наданих послуг, то послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином і в повному обсязі, при цьому підписання Акту наданих послуг не обов’язкове.

2.6. В рамках цієї Оферти Замовник надає Виконавцю наступні права щодо Матеріалу Замовника наданого для публікації у Електронному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань” або Електронному збірнику Міжнародної науково-практичної конференції або Колективній монографії:

2.6.1. Відтворення Матеріалу.

2.6.2. Безкоштовне поширення Матеріалу шляхом розміщення на Сайті або шляхом продажу друкованих примірників Матеріалу, в тому числі в складі більших Видань.

2.6.3. Редагування Матеріалу без зміни його смислової та змістовної частини, зокрема виправлення орфографічних, синтаксичних, стилістичних помилок, в тому числі переклад матеріалу на англійську мову для розміщення в англомовній версії Сайту.

2.6.4. Публічний показ Матеріалу (право на публічний показ)

2.6.5. Показ Матеріалу (включаючи показ або передачу в ефір) для загального відома (право на показ для загального відома).

2.6.6. Показ Матеріалу, а також інформації про автора Матеріалу, до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до Матеріалу (в тому числі через Сайт) і зазначеної інформації з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

2.7. Територія, на якій допускається використання Матеріалу – Україна та будь-яка інша держава на розсуд Виконавця.

2.8. Всі інші умови, не передбачені у цій Оферті, вказуються на Сайті.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Для отримання послуг з підготовки до публікації та публікації Матеріалу Замовник направляє на адресу електронної пошти Виконавця Матеріал, а також відомості про автора (-ів) Матеріалу.

3.1.1. Допускається публікація Матеріалу, автором якого Замовник не є, при цьому Замовник гарантує і підтверджує, що в таких випадках у нього є згода автора Матеріалу на його публікацію.

3.1.2. Допускається публікація Матеріалу, автором якого є кілька осіб, із зазначенням відомостей про кожного з таких авторів.

3.1.3. Матеріал повинен бути оформлений відповідно до Правил оформлення статей, визначеними на Сайті за адресами: www.smart-scm.org/podati-stattyu/ або https://smart-scm.org/en/how-to-submit/  і є невід’ємною складовою частиною цієї Оферти.

3.2. Перевірка (рецензування) Матеріалу і прийняття рішення про можливість публікації Матеріалу або про відмову в публікації Матеріалу здійснюється Виконавцем протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дати отримання Матеріалу від Замовника.

3.2.1. Виконавець не надає Замовнику текст рецензії на представлений ним Матеріал. Замовник інформується виключно про прийняте Виконавцем рішенні про можливість опублікування Матеріалу або про відмову в публікації Матеріалу. При відмові в публікації Матеріалу Замовнику повідомляється причина відмови в короткій формі.

3.2.2. Виконавець не інформує Замовника про рецензента, що здійснює перевірку Матеріалу Замовника.

3.2.3. Замовник зобов’язується не виставляти на адресу Виконавця будь-які претензії в разі відмови в публікації Матеріалу, а при наявності таких претензій вони підлягають відхиленню Виконавцем без розгляду.

3.3. У разі прийняття Виконавцем рішення про можливість публікації Матеріалу, Замовник оплачує публікацію Матеріалу з використанням запропонованих методів оплати, а також за бажанням може замовити і оплатити додаткові послуги, зокрема отримання авторського друкованого примірника з Електронного науково-практичного журналу “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань”, в розмірі, на умовах і в порядку, визначених у окремій угоді, яка буде додатком до цієї Оферти.

3.4. При реєстрації Замовника на сайті йому може створюватись обліковий запис автора публікацій (за технічної можливості) в якому відображаються всі опубліковані статті на Сайті та статистична інформація за ними. Підтвердження листом факту публікації Матеріалів на вказану Замовником адресу електронної пошти є додатковою послугою.

3.5. При дотриманні умов, встановлених в пункті 2.2. Оферти, Виконавець здійснює за попереднім погодженням із Замовником публікацію Матеріалу в Електронному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань” або Електронному збірнику Міжнародної науково-практичної конференції або Колективній монографії.

3.6. Для отримання послуг з п.п. 2.1.1. Консультації для молодих вчених Замовник направляє запит на адресу електронної пошти Виконавця support@smart-scm.org або надає відповідний запит за телефоном +38(063) 593-30-41, в якому деталізується питання для надання якісної консультативної послуги.

3.7. Виконавець направляє Замовнику рахунок-фактуру за замовлену послугу на електрону адресу Замовника. Замовник повинен сплатити попередню оплату за даним рахунком не менше 10% від зазначеної суми у рахунку-фактурі. Замовник має право сплатити всю зазначену суму в рахунку-фактурі.

3.8. Виконавець надає Замовнику послугу відповідно до замовлення, яке отримав Виконавець від Замовника.

3.9. Замовник проводить доплату за рахунком-фактурою Виконавця в термін 5-х (п’ять) робочих дні від дня першої сплати за рахунком-фактурою Виконавця.

3.10. Послуга з п.п. 2.1.1. Консультації для молодих вчених вважається наданою Замовнику у повному обсязі з моменту повної оплати виставленого рахунка-фактури Виконавця, а також якщо протягом 5-ти (п’яти) робочих дні з моменту повної оплати рахунку-фактури Замовником, він не пред’явив Виконавцю мотивовані претензії, щодо наданих послуг, відповідно послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином і в повному обсязі, при цьому підписання Акту наданих послуг не обов’язкове.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права та обов’язки Виконавця:

4.1.1. Виконавець зобов’язується якісно, належним чином і відповідно до положень цієї Оферти надавати Замовнику послуги, які є предметом Оферти.

4.1.2. Виконавець зобов’язується за запитом Замовника і за умови опублікування Матеріалу, а також за умови оплати Замовником замовлених послуг надавати Замовнику друкований екземпляр Колективної монографії, в якій опубліковано Матеріал Замовника.

4.1.2.1. Примірник Журналу або Монографії висилається на поштову адресу, вказану Замовником. Термін доставки примірників залежить від термінів, встановлених відповідною поштовою службою.

4.1.3. Виконавець зобов’язується розглядати і перевіряти мотивовані претензії, що надходять від Замовника.

4.1.4. Виконавець здійснює перевірку Матеріалу на плагіат, на достовірність авторства Матеріалу, зазначеного Виконавцем, на відсутність запозичень третіх осіб без вказівки і посилання на них.

4.1.5. Виконавець має право відмовити Замовнику в публікації Матеріалу без пояснення причин.

4.1.6. Виконавець має право здійснювати розміщення реклами, рекламних матеріалів, рекламних оголошень в тексті Матеріалу, а також контекстної реклами при публікації Матеріалу на Сайті www.smart-scm.org.

4.1.7. Виконавець має право здійснювати випуск (друк) тиражу Журналу або Монографії в будь-якій друкарні за своїм вибором, в будь-якому регіоні України.

4.1.8. Виконавець має право здійснювати відправку друкованих примірників Монографії на адресу Замовника з будь-якого регіону України на свій розсуд.

4.1.9. Виконавець буде прагнути до підвищення рівня та рейтингу Електроного науково-практичного журналу “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань”, або Монографій з метою їх відповідності вимогам Вищої Атестаційної комісії України і дисертаційних і вчених рад, а також вимогам міжнародних наукометричних баз SCOPUS, Web of science, Copernicus та ін.

4.1.10. Виконавець має право на виконання своїх зобов’язань за цією Оферті із залученням третіх осіб, залишаючись відповідальним за здійснювані ними дій і прийняті рішення як за свої власні.

4.1.11. Виконавець має право проводити профілактичні роботи на Сайті, в зв’язку з чим в зазначений час Сайт може бути недоступний для використання.

4.1.12. Виконавець має право змінювати набір послуг, зазначених в п.п. 2.1.1 в будь-який час для підвищення якості та прибутковості надаваних послуг.

4.2. Права та обов’язки Замовника:

4.2.1. Замовник зобов’язується оплачувати послуги, що надаються Виконавцем, в порядку, строки та на умовах зазначених на сайті та визначені цією Офертою.

4.2.2. Замовник зобов’язується негайно повідомляти Виконавця про наявність претензій до якості послуг, що надаються, до моменту повного надання замовлених послуг.

4.2.3. Замовник зобов’язується оформляти Матеріал відповідно до Правил оформлення статей, визначеними на Сайті за адресами: www.smart-scm.org/podati-stattyu/ або https://smart-scm.org/en/how-to-submit/.

4.2.4. Замовник зобов’язується надавати Матеріал, створений виключно власною інтелектуальною (творчою) працею Замовника або представлених ним авторів.

4.2.5. Замовник зобов’язується не надавати Матеріали, раніше опубліковані в інших видавництвах (виданнях) або наданих до публікації і які знаходяться на розгляді в іншій редакційній колегії.

4.2.6. Замовник зобов’язується одночасно не посилати свій Матеріал для публікації в інші видання.

4.2.7. Замовник зобов’язується після акцепту цієї Оферти не надавати свій Матеріал для публікації в інше видавництво.

4.2.8. Замовник зобов’язується самостійно і своєчасно знайомитися з усією інформацією, що розміщується на Сайті, а також в повідомленнях, що надходять на адресу електронної пошти, або телефон, або в Особистий кабінет Замовника.

4.2.9. Замовник зобов’язується зберігати інформацію про пароль для входу в свій Особистий кабінет в недоступному для третіх осіб місці, а також не надавати його третім особам. За наявності підстав вважати про несанкціонований доступ третіх осіб до Особистого кабінету, Замовник зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця, а також вжити всіх залежних від нього заходів щодо зміни пароля для входу в обліковий запис.

4.2.11. Замовнику забороняється представляти до публікації Матеріал, що порушує вимоги чинного законодавства, зокрема що містять погрози й образи, які дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, що носять характер непристойності; порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси інших осіб; сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства.

4.2.12. Замовник надає свою згоду і дозвіл на обробку його персональних даних відповідно до вимог законодавства України з обробки персональних даних.

4.2.13. З усіх питань, пов’язаних з виконання цієї Оферти, оформленням замовлення на отримання послуг від Виконавця, здійсненням оплати послуг Виконавця, Замовник має право зв’язуватися з Виконавцем або його уповноваженим представником по контактними даними, вказаними в розділі 10 «Реквізити Виконавця».

4.2.14. Замовник має право відмовитись від надання замовлених послуг зазначених в п.п. 2.1.1, якщо він вважає їх такими, які не відповідають його потребам або послуги не якісні. В такому разі Замовнику повертаються кошти, в тій сумі яку він сплатив по рахунку-фактурі від Виконавця.

5. РОЗРАХУНКИ МІЖ СТОРОНАМИ

5.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем, визначається в українських гривнях відповідно до Тарифів на послуги, що публікуються на Сайті: www.smart-scm.org.

5.2. Оплата за цією Офертою проводиться за отриманими рахунками-фактурами від Виконавця за вказаними банківськими ТОВ “ВІОЛД” у будь-якому відділенні банку.

5.3. За погодженням між Виконавцем і Замовником можливі інші способи оплати послуг Виконавця, не зазначені на Сайті за адресою: www.smart-scm.org.

5.4. Послуга вважається оплаченою з моменту отримання 100 (сто) відсотків коштів, зазначених у рахунку-фактурі Виконавця, на рахунок ТОВ “ВІОЛД” у банку. Виконавець підтверджує оформлення та отримання оплати від Замовника за допомогою повідомлення на пошту Замовника, яку він вказав при подачі замовлення на отримання послуги. Можливе додаткове підтвердження оформлення та отримання оплати від Замовника шляхом направлення повідомлення на номер мобільного телефону (у вигляді SMS-повідомлення), який був зазначений Замовником.

5.5. У разі виникнення технічної помилки на Сайті і Замовник не отримав повідомлення про успішну оплату послуг, підтвердженням факту платежу є банківська квитанція Замовника та виписка із банку Виконавця. Якщо отримані кошти Замовник не зможе ідентифікувати із Замовником то отримані кошти будуть повернуті платнику із зазначенням у призначенні платежу “Помилково перераховані кошти”.

5.6. Грошові кошти в разі коректно оформленої Замовником процедури відмови/скасування повертаються виключно на ту платіжну карту (рахунок), з якої проводилася оплата. Повернення грошових коштів іншими способами не передбачено і не здійснюється Виконавцем.

5.7. Комісії, що стягуються кредитними організаціями, платіжними системами та ін., оплачуються за рахунок Замовника.

5.8. Виконавець має право без пояснення причин і без попереднього повідомлення Замовнику в односторонньому порядку змінювати вартість надання послуг шляхом розміщення на Сайті Тарифів на послуги в новій редакції. При цьому вартість оплачених Послуг зміні не підлягають.

6. УМОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Замовник гарантує, що володіє всіма правами користування і розпорядженням Матеріалом. Виняткове право на Матеріал належить безпосередньо Замовнику або зазначеним особам, зокрема Матеріал створений творчою працею Замовника (особам, яких він представляє).

6.2. Замовник гарантує, що в Матеріалі не використовуються ніякі елементи з порушенням прав третіх осіб, Матеріал є оригінальним і не є плагіатом повністю або частково, не є подібним до ступеня змішання з роботами інших осіб. У разі, якщо гарантії, що містяться в цьому абзаці, будуть порушені, Замовник зобов’язується прийняти всі претензії третіх осіб, що надходять на адресу Виконавця.

6.3. Замовник зобов’язується гарантувати відсутність інших осіб, які претендують на авторство Матеріалу, і бере на себе врегулювання всіх питань, які можуть виникнути в зв’язку з цією обставиною.

6.4. Всі права на Матеріал який надано Виконавцю для публікації належать виключно Замовнику. Виконавець має право публікувати та використовувати Матеріал наданий Замовником на умовах описаних в “Угоді користувача” та “Політиці конфіденційності” розміщених на сайті.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. Виконавець відмовляється, а Замовник визнає, розуміє, що публікація Матеріалу в Електронному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань” або Електронному збірнику Міжнародної науково-практичної конференції або Колективній монографії може бути не зарахована Вищою Атестаційною Комісією України або дисертаційними або вченими радами для можливості захисту кандидатської чи докторської дисертації, а також іншими органами державної або муніципальної влади або органами управління організацій для отримання тих чи інших результатів, на які очікує Замовник, зокрема отримання премії, винагороди, підвищення по службі, присвоєння звання, класу, розряду та ін.

7.3. За порушення авторських та інших інтелектуальних прав Замовник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Зокрема, Замовник зобов’язаний відшкодувати третім особам і Виконавцю понесені збитки, витрати, трати, видатки, які виникли в результаті порушення Замовником інтелектуальних прав третіх осіб.

7.4. У разі пред’явлення претензій третіми особами до Виконавця в зв’язку c порушення Замовником розділу 6 цієї Оферти, Замовник відшкодовує Виконавцю всі понесені ним у відповідності з таким порушенням збитки в повному обсязі (включаючи судові витрати, компенсаційні виплати за рішеннями суду або за укладеними мирових угод, штрафи, витрати по контррекламі та ін.).

7.5. Виконавець не несе відповідальність за порушення інтелектуальних прав третіх осіб публікацією Матеріалу, зокрема за наявність плагіату в Матеріалі, відсутність посилань на роботи третіх осіб та ін.

7.6. Послуги, що надаються Виконавцем, надаються за принципом «як є» (as is). При цьому Виконавець не несе відповідальність в якій би то не було формі за невідповідність наданих послуг цілями, завданнями та/або уявленням і/або бажанням Замовника, зокрема за негативне рішення по дисертації Замовника або автора Матеріалу, відмова в наданні премії та інших заохочувальних винагород та ін.

7.7. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цієї Оферти, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторони домовилися, що такими діями, зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади. У разі виникнення форс-мажорних обставин, встановлені терміни по виконанню зобов’язань, зазначені в Оферті, переносяться на термін, протягом якого діють виниклі обставини.

7.6. У разі, якщо термін виконання Замовлення не вказано при оформленні замовлення, за замовчуванням приймається термін 30 (тридцять) календарних днів.

7.7. Замовник має право відмовитися від Оферти, оперативно зв’язавшись з Виконавцем за контактними даними, опублікованими на Сайті (протягом поточного робочого дня, коли їм було отримано підтвердження оформлення або оплати Замовлення на електрону пошту або телефон у вигляді листа по електронній пошті або SMS), якщо виконання Замовлення не було розпочато на момент відмови. У разі відмови від Оферти в день оплати в процесі виконання Замовлення або в дні, наступні за днем ​​оплати, повернення коштів може бути здійснено за заявою Замовника за вирахуванням витрат, що виникли у Виконавця в ході оформлення та виконання Замовлення.

7.8. При затримці Виконавцем термінів виконання Замовлення в рамках обумовлених при оформленні Замовлення термінів Замовник має право розірвати Оферту і вимагати повернення грошових коштів в повному обсязі.

7.9. Грошові кошти в разі коректно оформленої процедури відмови/скасування повертаються на карту (рахунок), з якої проводилася оплата. Повернення іншими способами не проводиться.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Виконавець і Замовник у взаєминах один з одним встановили претензійний досудовий порядок врегулювання розбіжностей і суперечок, що випливають із відносин між ними відповідно до положень цієї Оферти. Термін для відповіді на пред’явлену претензію складає 10 (десять) робочих днів з моменту її отримання.

8.2. У разі недосягнення домовленості щодо спірних питань спір, що випливає з даної Оферти, підлягає розгляду в судовому порядку: у мирового судді, або в районному суді, або в арбітражному суді в залежності від підвідомчості і підсудності спору відповідно до чинного законодавства України.

8.3. У всіх без винятку випадках, які можуть застосовуватися господарським та процесуальним правом при виникненні спірних і конфліктних ситуацій є господарське та процесуальне право України.

8.4. Всі права на Матеріал який надано Виконавцю для публікації належать виключно Замовнику. Виконавець має право публікувати та використовувати Матеріал наданий Замовником на умовах описаних в “Угоді користувача” та “Політиці конфіденційності” сайту www.smart-scm.org.

9. ДІЯ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

9.1. Дана Оферта набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет на Сайті, зазначеному в пункті 1.1.1 даної Оферти.

9.2. Дана Оферта розміщена на невизначений термін і втрачає свою силу при її анулювання Виконавцем. При анулюванні всі Пропоновані можливості в Оферті, а саме: консультації з написання наукових статей, послугу з підготовки до публікації та публікації матеріалів, реєстрації статті в Crossref між Виконавцем і Замовником вважається розірваним, якщо інше не буде додатково вказано Виконавцем.

9.3. У разі внесення змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції Оферти на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації. Виконавець має право в односторонньому порядку здійснювати внесення змін до тексту Публічної Оферти.

9.4. Замовник зобов’язується самостійно здійснювати контроль за змінами в положеннях цієї Оферти і несе відповідальність та негативні наслідки, пов’язані з недотриманням цього обов’язку.

9.5. При незгоді Замовника з відповідними змінами Замовник зобов’язаний відмовитися від послуг Виконавця.

9.6. Актуальна версія Публічної Оферти розташована на Сайті за адресами: https://smart-scm.org/publichna-oferta/ або https://smart-scm.org/en/public-offer/.

9.7. Дана Оферта була складена українською та англійською мовами. У разі наявності будь-яких невідповідностей між версією Публічної Оферти, складеної на українській мові, і версією Публічної Оферти, перекладеної на іншу мову, пріоритет і пряме застосування матимуть положення Оферти, складеної українською мовою.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Віолд"
п/р UA213206490000026004052679109
у банку ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК",
тел.: +38(067) 753-4775, +38(063) 593-30-41
код за ЄДРПОУ 42126138
Платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5%
E-mail: support@smart-scm.org