Gritsenko Sergiy, Karpun Olga. Creation of aviation transport and logistic clusters network

UDC 338.3

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-2-1
JEL Classification: C38, L14, L93, O18.

Received: 21 July 2020

Anotation: In the transport and logistics systems of the Ukrainian regions, the constituent elements of different types of vehicles, airports, seaports, railway junctions, logistics centers are separated and aimed at achieving individual goals. They do little to achieve common goals, which limits the access of Ukrainian products to the world transport market. The current state of the Ukraine transport system requires research on the formation of aviation transport and logistics clusters. The purpose and objectives of the research are to substantiate the theoretical and methodological foundations and develop practical recommendations for the formation of aviation transport and logistics clusters network as an organizational and economic form of effective interaction of all its participants.
The intensification of Ukraine’s activities on the development of international cooperation in the field of transport services, adaptation of national legislation to EU norms and standards, as well as countries that are members of international associations, has been considered. The main goal for all participants of the aviation transport and logistics cluster is to provide a competitive service to customers with optimal total costs. The network of aviation transport and logistics clusters is considered as a basis for productive cooperation of partners with a balance of conflicts of interest. The peculiarities of the advantages of membership in aviation transport and logistics clusters are identified.
A network of aviation transport and logistics clusters in Ukraine has been proposed, which can be introduced by seven international leading airports – «Lviv» named after Danylo Halytsky, «Dnipro», «Odesa», «Kharkiv», «Kyiv» named after I. Sikorsky (Zhulyany), «Boryspil» (Kyiv) and «Zaporizhzhia International Airport», which serve about 98% of the total passenger, mail and cargo flows and provide six transit routes. The potential of Ukraine’s leading international airports has been described. The principles of formation and coordination of management of different types of transport within aviation transport and logistics clusters has been defined: voluntary partnership, innovation, transparency and stability of «rules of the game», multimodality, satellite navigation, intelligent transport systems, information technologies, electronic document management and corporate social responsibility. The components of the competitiveness of the aviation transport and logistics clusters network in the global environment has been identified in order to create an effective management system for transportation safety and productivity.
The formation of the aviation transport and logistics clusters network as drivers and catalysts for economic development in the regions will allow maximizing the transport potential of Ukraine. This will make it possible to create a customer-oriented system of transport services and obtain a synergy effect from the optimal coordination by the leading airports of potential of all transport modes on the basis of partner-competitive principles during the implementation of traffic.
Keywords: transport and logistics cluster, transport potential, aviation industry, international airport, synergistic effect.
Анотація: У транспортно-логістичних системах українських регіонів складові елементи різних видів транспортних засобів, аеропортів, морських портів, залізничних вузлів, логістичних центрів розрізнені і спрямовані на досягнення індивідуальних цілей. Вони мало сприяють досягненню загальних цілей, що обмежує вихід української продукції на світовий транспортний ринок. Сучасний стан транспортної системи України потребує дослідження питань формування авіаційних транспортно-логістичних кластерів. Мета і завдання дослідження полягають в обґрунтуванні теоретико-методологічних основ і розробленні практичних рекомендацій щодо формування мережі авіаційних транспортно-логістичних кластерів як організаційно-економічної форми ефективної взаємодії всіх її учасників. Розглянуто активізацію діяльності України щодо розвитку міжнародного співробітництва у сфері транспортних послуг, адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС, а також країн, що входять до міжнародних об’єднань. Визначено основну мету для всіх учасників авіаційного транспортно-логістичного кластера – це надання конкурентоспроможного сервісу клієнтам з оптимальними загальними витратами. Мережа авіаційних транспортно-логістичних кластерів розглядається як основа для продуктивної співпраці партнерів з рівновагою конфлікту інтересів. Ідентифіковано особливості переваг членства в авіаційних транспортно-логістичних кластерах. Запропоновано мережу авіаційних транспортно-логістичних кластерів в Україні, яку можуть запровадити сім міжнародних провідних аеропортів – «Львів» ім. Данила Галицького, «Дніпро», «Одеса», «Харків», «Київ» ім. І. Сікорського (Жуляни), «Бориспіль» (Київ) та «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», які обслуговують близько 98 % загальних пасажиропотоків, пошто-вантажопотоків та забезпечують шість транзитних напрямків. Охарактеризовано потенціал міжнародних провідних аеропортів України. Визначено принципи формування та координації управління різними видами транспорту в межах авіаційних транспортно-логістичних кластерів: добровільної партнерської взаємодії, інноваційності, прозорості та стабільності «правил гри», мультимодальності, супутникової навігації, інтелектуальних транспортних систем, інформаційних технологій, електронного документообігу, корпоративної соціальної відповідальності. Виокремлено складові елементи конкурентоспроможності мережі авіаційних транспортно-логістичних кластерів у світовому середовищі з метою створення ефективної системи управління безпекою перевезень та їх продуктивності. Формування мережі авіаційних транспортно-логістичних кластерів як драйверів та каталізаторів економічного розвитку в регіонах дозволить максимально використовувати транспортний потенціал України. Це дасть можливість створити клієнтоорієнтовану систему транспортного обслуговування і отримати синергетичний ефект від оптимальної координації провідними аеропортами потенціалу усіх видів транспорту на основі партнерсько-конкурентних засад під час здійснення перевезень.
Ключові слова: транспортно-логістичний кластер, транспортний потенціал, авіаційна галузь, міжнародний аеропорт, синергетичний ефект.
Аннотация: В транспортно-логистических системах украинских регионов составляющие элементы различных видов транспортных средств, аэропортов, морских портов, железнодорожных узлов, логистических центров разрозненны и направлены на достижение индивидуальных целей. Они мало способствуют достижению общих целей, что ограничивает выход украинской продукции на мировой транспортный рынок. Современное состояние транспортной системы Украины требует исследования вопросов формирования авиационных транспортно-логистических кластеров. Цель и задачи исследования заключаются в обосновании теоретико-методологических основ и разработке практических рекомендаций по формированию сети авиационных транспортно-логистических кластеров как организационно-экономической формы эффективного взаимодействия всех ее участников. Рассмотрено активизацию деятельности Украины по развитию международного сотрудничества в сфере транспортных услуг, адаптации национального законодательства к нормам и стандартам ЕС, а также стран, входящих в международные объединения. Определена основная цель для всех участников авиационного транспортно-логистического кластера – это предоставление конкурентоспособного сервиса клиентам с оптимальными общими затратами. Сеть авиационных транспортно-логистических кластеров рассматривается как основа для продуктивного сотрудничества партнеров с равновесием конфликта интересов. Идентифицировано особенности преимуществ членства в авиационных транспортно-логистических кластерах. Предложено сеть авиационных транспортно-логистических кластеров в Украине, которую могут внедрить семь международных ведущих аэропортов – «Львов» им. Данила Галицкого, «Днепр», «Одесса», «Харьков», «Киев» им. И. Сикорского (Жуляны), “Борисполь” (Киев) и «Международный аэропорт Запорожье», которые обслуживают около 98% общих пассажиропотоков, почто-грузопотоков и обеспечивают шесть транзитных направлений. Охарактеризован потенциал международных ведущих аэропортов Украины. Определены принципы формирования и координации управления различными видами транспорта в пределах авиационных транспортно-логистических кластеров: добровольного партнерского взаимодействия, инновационности, прозрачности и стабильности «правил игры», мультимодальности, спутниковой навигации, интеллектуальных транспортных систем, информационных технологий, электронного документооборота, корпоративной социальной ответственности. Выделены составляющие элементы конкурентоспособности сети авиационных транспортно-логистических кластеров в мировой среде с целью создания эффективной системы управления безопасностью перевозок и их производительности. Формирование сети авиационных транспортно-логистических кластеров как драйверов и катализаторов экономического развития в регионах позволит максимально использовать транспортный потенциал Украины. Это позволит создать клиентоориентированную систему транспортного обслуживания и получить синергетический эффект от оптимальной координации ведущими аэропортами потенциала всех видов транспорта на основе партнерско-конкурентных основ при осуществлении перевозок.
Ключові слова: транспортно-логистический кластер, транспортный потенциал, авиационная отрасль, международный аэропорт, синергетический эффект.

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Gritsenko S.I., Karpun O.V. (2020) “Creation of aviation transport and logistic clusters network”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.2, pp.7-15, available at: https://smart-scm.org/en/journal-2-2020/gritsenko-sergiy-karpun-olga-creation-of-aviation-transport-and-logistic-clusters-network/ (Accessed 21 Jul 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-2-1
https://nrais.dgda.gov.bd/public/jepang/https://learning.modernland.co.id/api/toto/http://himatikauny.org/wp-includes/mahjong-ways-3/https://www.jst.hvu.edu.vn/akun-pro-kamboja/https://section.iaesonline.com/akun-pro-kamboja/https://journals.uol.edu.pk/sugar-rush/http://mysimpeg.gowakab.go.id/mysimpeg/aset/https://jurnal.jsa.ikippgriptk.ac.id/plugins/https://ppid.cimahikota.go.id/assets/demo/https://journals.zetech.ac.ke/scatter-hitam/https://silasa.sarolangunkab.go.id/swal/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/sthai/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/stoto/https://alwasilahlilhasanah.ac.id/starlight-princess-1000/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/sgacor/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/maxwin/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/img/cover/10k/