State, competitiveness and prospects of supply chains development in Ukraine in context of european integration aspirations

UDC 339.976.2

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2022-16-4
JEL Classification: F15, L90, M21, O19, P45.

Received: 24 November 2022

Anotation: The state and peculiarities of the operation of supply chains in Ukraine under the conditions of martial law are considered. The fundamental impact of the Russian Federation’s war in Ukraine on the current state of the domestic logistics infrastructure and on the Logistics Performance Index (LPI), the value of which is significantly related to the global competitiveness of the country, is characterized. Based on the results of the research of colleagues from the National University “Lviv Polytechnic” called “Logistics landscape-2022+”, in which the authors of this article took an expert part in July-August 2022, presents the author’s vision of the key factors that have affected supply chains, their modern state and development, the main characteristics of the current state of supply chains and logistics infrastructure in Ukraine and events that have radically affected their current state over the past almost three years are given. The study of the military operations impacts in Ukraine on the domestic logistics industry and, accordingly, on the competitiveness of supply chains integrated with the international space is characterized. The authors have determined their own vision of priorities in the management of supply chains in modern conditions in Ukraine, based on seven characteristics (criteria) of the supply chain proposed in the study “Logistics landscape-2022+”. The characteristics of supply chains that according to the authors received the first three advantages are: 1) safety, 2) reliability, 3) flexibility of supply chains. It is emphasized that the mechanisms, tools, methodology, technologies, strategies for managing supply chains in conditions of disruptions / restoration of logistics should be based on digitalization of management of logistics business processes. It is proposed to pay special attention to the introduction of a procedural approach to managing the competitiveness of the logistics business. Conceptually, three interrelated blocks of indicators are proposed, their systematic assessment will allow to monitor and control the progress of operational, management and supporting business processes in supply chains. In the context of Ukraine’s European integration steps, the advantages and problematic issues of including Ukrainian logistics routes in the Trans-European Transport Network TEN-T (Trans-European Transport Network) – a network of highways, railways, airports and waterways in the European Union, are considered. The authors hypothetically expressed the opinion that there is a close relationship between the position of Ukraine in the World Competitiveness Ranking and the state of its logistics infrastructure, taking into account the fact that the determining factors of competitiveness according to the results of 2021 were: level of innovations, digitalization, supportive policies and social cohesion. The authors see a retrospective analysis of the cause-and-effect relationships of the pre-war state and functioning of the Ukrainian logistics industry and forecasting its development in the perspective of European integration in post-war times as directions for further research.
Keywords: supply chains; martial law; European integration of Ukraine; factors affecting supply chains; logistics infrastructure; competitiveness
Анотація: Розглянуто стан та особливості функціонування ланцюгів постачання в Україні в умовах воєнного стану. Охарактеризовано принциповий вплив війни РФ в Україні на сучасний стан вітчизняної логістичної інфраструктури та на показник Індексу Ефективності Логістики (LPI), значення якого суттєво пов’язане із показником глобальної конкурентоспроможності країни. Спираючись на результати дослідження колег з Національного університету «Львівська політехніка» під назвою «Логістичний ландшафт-2022+», в якому автори статті брали експертну участь у липні-серпні 2022 року, представлене авторське бачення ключових чинників, які впливають на ланцюги постачання, їх сучасний стан і розвиток, наведено основні характеристики теперішнього стану ланцюгів постачання та логістичної інфраструктури в Україні й події, які радикально вплинули на їх сучасний стан за останні майже три роки. Охарактеризовано наслідки впливу воєнних дій в Україні на вітчизняну логістичну галузь та, відповідно, на конкурентоспроможність інтегрованих із міжнародним простором ланцюгів постачання. Авторами визначено власне бачення пріоритетів в управлінні ланцюгами постачання в сучасних умовах в Україні, відштовхуючись від запропонованих у дослідженні «Логістичний ландшафт-2022+» семи характеристик (критеріїв) ланцюга постачань. Характеристиками ланцюгів постачання, що отримали перші три пріоритети на думку авторів є: 1) безпека, 2) надійність, 3) гнучкість ланцюгів постачання. Підкреслено, що механізми, інструменти, методології, технології, стратегії управління ланцюгами постачання в умовах збоїв / відновлення логістики мають базуватися на цифровізації управління логістичними бізнес-процесами. Запропоновано приділяти особливу увагу впровадженню процесного підходу до управління конкурентоспроможністю логістичного бізнесу. Концептуально запропоновано три взаємопов’язаних блоки показників, системна кількісна оцінка яких дозволить моніторити та контролювати хід виконання операційних, управлінських та забезпечуючих бізнес-процесів у ланцюгах постачання. В контексті євроінтеграційних кроків України розглянуто переваги та проблемні питання включення українських логістичних маршрутів до Транс’європейської транспортної мережі TEN-T (Trans-European Transport Network) — мережі автодоріг, залізниць, аеропортів і водних шляхів у Європейському Союзі. Авторами гіпотетично висловлено думку, що існує тісна залежність між позицією України у Світовому рейтингу конкурентоспроможності та станом її логістичної інфраструктури, зважаючи на те, що визначальними факторами конкурентоспроможності за результатами 2021 року стали: наявність інновацій, цифровізація, підтримуюча політика та соціальна згуртованість. Напрямками подальших досліджень автори бачать ретроспективний аналіз причинно-наслідкових зв’язків довоєнного стану та функціонування логістичної галузі України та прогнозування її розвитку в перспективі євроінтеграції у повоєнні часи.
Ключові слова: ланцюги постачань; воєнний стан; євроінтеграція України; чинники впливу на ланцюги постачання; логістична інфраструктура; конкурентоспроможність

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Popovychenko I., Spiridonova K., Kirnos O. (2022) “State, competitiveness and prospects of supply chains development in Ukraine in context of european integration aspirations”. – Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.16, pp.51-60, available at: https://smart-scm.org/en/journal-16-2022/state-competiiveness-and-prospects-of-supply-chains-development-in-ukraine-context-of-european-integration-asprations/. DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2022-16-4
https://nrais.dgda.gov.bd/public/jepang/https://learning.modernland.co.id/api/toto/http://himatikauny.org/wp-includes/mahjong-ways-3/https://www.jst.hvu.edu.vn/akun-pro-kamboja/https://section.iaesonline.com/akun-pro-kamboja/https://journals.uol.edu.pk/sugar-rush/http://mysimpeg.gowakab.go.id/mysimpeg/aset/https://jurnal.jsa.ikippgriptk.ac.id/plugins/https://ppid.cimahikota.go.id/assets/demo/https://journals.zetech.ac.ke/scatter-hitam/https://silasa.sarolangunkab.go.id/swal/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/sthai/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/stoto/https://alwasilahlilhasanah.ac.id/starlight-princess-1000/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/sgacor/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/maxwin/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/img/cover/10k/