Sergiy Lytvynenko, Iryna Panasiuk. Trends and Prospects of the Development of the Global and National Air Transport Markets

UDC 330.341

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-1-9
JEL Classification: F23, L10, L93, M21, M31.

Received: 30 May 2020

Anotation: The article identified the preconditions for the development of the world economy which included the processes of globalization and internationalization. The role of air transport in the world economy is emphasized because its weight grows every year, because it provides the development of tourism, international programs and cooperation between individual regions of the world. There has been an increase in the number of multinational corporations, increasing the mobility of business passengers what is very important for the airlines. The critical analysis of scientific publications made it possible to state that in Ukraine and abroad the development of the air transportation market was studied by many scientists and their contribution to solving a number of scientific problems related to identifying prospects and opportunities for international and national air transportation markets as well as with the optimization of air carriers is important. However, it was found that insufficient research on recent trends and prospects for the development of global and national air transport markets is in the face of new challenges including the outbreak of coronavirus infection COVID-19. It was found that air passenger traffic in the global market has grown steadily in recent years by 7-8% every year and a quarter of sales depend on the regularity of air transportation of which 70% of this type of business determine the vectors of market expansion. The analysis of aviation accidents revealed that they have a very significant impact on the performance of the carrier whose aircraft suffered them. This applies to both reputational and purely financial losses. The problems with the Boeing 737 Max type also became a serious challenge for the aviation industry due to a number of incorrect design decisions of the world’s leading aviation concern and attempts to save on the training of pilots of this type of aircraft. It is noted that modern passengers are trying to minimize the time spent on travel, the trend of fragmentation of the holiday period is growing rapidly. As a result of the analysis of the domestic air transportation market, it was revealed that during 2019 there was an expansion of the market in general, as well as the activities of foreign airlines, travel from Ukraine to Europe and other parts of the world increased rapidly. A radical change in market trends was observed in mid-March 2020, when due to the spread of the COVID-19 coronavirus in the world, quarantine was introduced and regular flights were stopped. The national air carrier Ukraine International Airlines has declared a two-stage period of resumption of work after the end of quarantine. The authors found signs of hybridization of the airline’s business models at the first stage of the restart and the transition to the airline’s business model which has features of both point-to-point models and obvious features of the model of low-cost carriers. Whereas in the second stage the transition to a partial network model with low-cost models is most likely followed by the emergence of a new already stable hybrid business model based on network principles but with stable features of a low-cost airline.
Keywords: tendencies, prospects, global market, world market, national market, air transportation, airline.
Анотація: У статті було визначено передумови розвитку світової економіки, які включали процеси глобалізації та інтернаціоналізації. Наголошено на ролі авіаційного транспорту у загальносвітовому господарстві, що саме він забезпечує розвиток туристичної сфери, міжнародних програм та співпрацю між собою окремих регіонів світу. Відзначено зростання кількості транснаціональних корпорацій, підвищення рухливості бізнес-пасажирів, що є дуже важливим для авіакомпаній. Проведений критичний аналіз наукових публікацій дав можливість стверджувати, що в Україні та за кордоном питанням розвитку ринку авіаційних перевезень займалися чимало науковців, а їх внесок у вірішення проблеми, є вагомим. Проте, було виявлено, що недостатньо дослідженні останні тенденції та перспективи розвитку глобального та національного ринків авіаційних перевезень в умовах появи нових викликів, зокрема спалаху коронавірусної інфекції COVID-19. При аналізі авіаційних катастроф виявлено, що вони дуже суттєво впливають на успішність функціонування перевізника, літак якого зазнав їх. Серйозним викликом став для авіаційної індустрії і проблеми із типом Boeing 737 Max через цілу низку невірних конструктивних рішень та намаганням зекономити на підготовці пілотів цього типу літака. Відзначено, що сучасні пасажири намагаються звести до мінімум час, що затрачується на переміщення, набуває поширення тенденція щодо дроблення відпускного періоду. В результаті аналізу вітчизняного ринку авіаперевезень виявлено, що впродовж 2019 року мало місце розширення ринку загалом, а також діяльності на ньому іноземних авіакомпаній, стрімко збільшилися подорожі з України до Європи та у інші частини світу. Кардинальна зміна тенденції розвитку ринків відзначена у середині березня 2020 року, коли через поширення у світі короновірусу COVID-19 було запроваджено карантин та припинилися регулярні рейси. Національний авіаційний перевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» задекларувала двохетапний період відновлення роботи після закінчення карантину. При цьому авторами виявлено ознаки гібридизації бізнес-моделей авіакомпанії на першому етапі рестарту та перехід до бізнес-моделі авіакомпанії, яка має ознаки, як point-to-point моделі, так і очевидні ознаки моделі низькобюджетних перевізників. Тоді як на другому етапі найбільш імовірним є перехід до часткової мережевої моделі із ознаками лоукост моделей, а після цього поява нової вже сталої гібридної бізнес-моделі за мережевими принципами але із стійкими ознаками низькобюджетного авіаперевізника.
Ключові слова: тенденції, перспективи, глобальний ринок, світовий ринок, національний ринок, авіаційні перевезення, авіакомпанія.
Аннотация: В статье были определены предпосылки развития мировой экономики, которые включали процессы глобализации и интернационализации. Отмечено роль авиационного транспорта в общемировом хозяйстве, что именно он обеспечивает развитие туристической сферы, международных программ и сотрудничество между собой отдельных регионов мира. Отмечен рост количества транснациональных корпораций, повышение подвижности бізнес-пассажиров, что очень важно для авиакомпаний. Проведенный критический анализ научных публикаций позволил утверждать, что в Украине и за рубежом вопросам развития рынка авиационных перевозок занимались многие ученые, а их вклад в решение проблемы, является весомым. Однако, было обнаружено, что недостаточно исследованны последние тенденции и перспективы развития глобального и национального рынков авиационных перевозок в условиях появления новых вызовов, в том числе вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. При анализе авиационных катастроф обнаружено, что они очень существенно влияют на успешность функционирования перевозчика, самолет которого потерпел их. Серьезным вызовом стали для авиационной индустрии и проблемы с типом Boeing 737 Max сваязанные с целым рядом неверных конструктивных решений и попыткой сэкономить на подготовке пилотов этого типа самолета. Отмечено, что современные пассажиры пытаются свести к минимум время, затрачиваемое на перемещение, распространяется тенденция дробления отпускного периода. В результате анализа отечественного рынка авиаперевозок выявлено, что в течение 2019 имело место расширение рынка в целом, а также деятельности на нем иностранных авиакомпаний, стремительно увеличились путешествия из Украины в Европу и в другие части света. Кардинальное изменение тенденции развития рынков отмечено в середине марта 2020 года, когда из-за распространения в мире короновирусу COVID-19 был введен карантин и прекратились регулярные рейсы. Национальный авиационный перевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» задекларировала двухэтапный период восстановления работы после окончания карантина. При этом авторами выявлены признаки гибридизации бизнес-моделей авиакомпании на первом этапе рестарта и переход к бизнес-модели авиакомпании, которая имеет признаки, как point-to-point модели, так и очевидные признаки модели низкобюджетных перевозчиков. Тогда как на втором этапе наиболее вероятным является переход к частичной сетевой модели с признаками лоукост моделей, а затем появление новой уже постоянной гибридной бизнес-модели, сформированной по сетевым принципам, но с устойчивыми признаками низкобюджетного авиаперевозчика.
Ключевые слова: тенденции, перспективы, глобальный рынок, мировой рынок, национальный рынок, авиационные перевозки, авиакомпания.

References

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Lytvynenko S., Panasiuk I. (2020) “Trends and Prospects of the Development of the Global and National Air Transport Markets”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.1, p.99-109, available at: https://smart-scm.org/en/journal-1-2020/sergiy-lytvynenko-iryna-panasiuk-trends-and-prospects-of-the-development-of-the-global-and-national-air-transport-markets/ (Accessed 30 May 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-1-9