Як подати статтю до електроного науково-практичного збірника

Вимоги до наукової статті

Редакційна колегія електроного науково-практичного видання підтримує високий рівень вимог до відбору та рецензування статей. Ці правила визначаються науковими напрямками видання та регулюються стандартами якості наукової роботи, які прийняті в науковому співтоваристві.

До публікації у збірнику приймаються лише оригінальні статті, виконані на сучасному методичному і методологічному рівні, з дотриманням видавничої політики збірки і рекомендацій Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics.

titul_V2-web2
 • Приймаються виключно статті, які раніше не були опубліковані.
 • Автор персонально несе відповідальність за наявність плагіату та за оригінальність викладеного матеріалу в статті.
 • Автор статті відповідає за точність наведених цитат, використаних статистичних даних, фактів та інших відомостей.
 • Автор підтверджує, що в матеріалах статті не містяться дані, які заборонені до відкритих публікацій.
 • Стаття повинна бути написана англійською мовою.
 • Рекомендований загальний обсяг статті – 12-15 тисяч знаків
 • ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Остаточне рішення про публікацію статті ухвалюється Редакційною колегією, яка залишає за собою право на:
 • повернення автору на доопрацювання;
 • проведення додаткового рецензування;
 • редагування статті;
 • відхилення статті.
Правила підготовлені відповідно до вимог для рецензованих періодичних видань і з урахуванням рекомендацій по підготовці матеріалів для міжнародних аналітичних баз даних.

Перевірка на наявність плагіату

Авторські матеріали, які надходять для публікації в електронному науково-практичному виданні «Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань», проходять анонімне рецензування, перевірку на наявність плагіату та рекомендуються Редакційною колегією до оприлюднення.
Оригінальність наданої статті для публікації у виданні повинна становити не менше 75%.

Автори несуть відповідальність за підбір і достовірність наведених фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних імен, географічних назв та інших відомостей.

Про авторські права

Статті в електроному науково-практичному виданні “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань” ліцензовані відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим користувачам ділитися роботою та використовувати роботу в інший, допустимий авторським правом спосіб, з підтвердженням авторства і посиланням на публікацію роботи в цьому виданні. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перейдіть за посиланням (Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Вартість публікації у електроному виданні

Публікація авторських статей здійснюється на платній основі. Вартість публікації статті в нашому виданні залежить від її обсягу.

Вартість послуги з підготовки матеріалів до розміщення в електронному науково-практичному виданні «Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань» включає , в т. ч. витрати за присвоєння ідентифікатора цифрового об’єкту (Digital Object Identifier – DOI), з метою забезпечення перехресного зв’язку публікацій наукових журналів за допомогою цифрової ідентифікації об’єктів.

Оплата здійснюється після затвердження тексту статті редакційною колегією. Якщо стаття відповідає вимогам МОН України і редакційній політиці видання та у разі позитивного відгуку рецензента, автор статті отримає електроний лист з квітанцією на оплату погоджених та отриманих послуг, в тому числі із наукового та літературного редагування, підготовки та розміщення статті.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ОПЛАТА

Вартість публікації за кожну сторінку статті становить 50 грн. (Для іноземних учасників 2 $ за сторінку). Внесок покриває витрати, пов’язані з адмініструванням журналу, а також розміщенням в базах цитування.
Вартість присвоєння DOI для статті становить 5 доларів USD. Внесок покриває витрати, пов’язані з публікацією статті у системі https://www.doi.org та сплату організаційних внесків.
Щороку планується видання ювілейного випуску (Альманах електронного видання) найбільш затребуваних статей в інтернет середовищі, із розширеною інформацією про авторів та їх наукові дослідження.
Електронний сертифікат автора журналу надається безкоштовно

Додаткові послуги

Редакція журналу надає послуги з переказу наукових статейз російського (української) мови на англійську. Процедура переказу платна. Вартість узгоджується індивідуально, залежно від обсягу та складності.
Редакція журналу надає послуги з професійного редагування статті. Визначена послуга полягає у вичитці, виправленні структури, змісту, відповідності тексту з метою удосконалення, логічній послідовності та завершеності статті. Вартість редагування й коректури тексту розраховується індивідуально, залежить від загального обсягу в знаках із пробілами і виду правки.
Діє система знижок для постійних авторів, від – 10%. Надається авторам, які раніше публікували роботи в нашому виданні.

Вимоги до змісту та технічні вимоги

1. Загальні правила оформлення наукових публікацій

 • До друку приймаються наукові статті, що мають наукову і практичну цінність. Редакційна колегія приймає статті, повністю підготовлені до публікації в електронному науково-практичному виданні. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до розгляду.
 • Рішення щодо публікації (позитивне чи негативне) повідомляється автору. Стаття може бути повернена для доопрацювання. Рукописи авторам не повертаються.
 • Статті, відіслані авторам на доопрацювання, повинні бути повернені до редакції не пізніше, ніж через 10 днів після її одержання.
 • До розгляду приймаються наукові статті обсягом не менше 12-14 тис. знаків (включаючи таблиці, графіки, рисунки), формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, всі поля – 2 см, міжрядковий інтервал – 1,0, кегль шрифту – 12, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1,25 см. Анотація - кегль шрифту – 10.
 • Формули, рисунки, таблиці вставляються по тексту одразу після посилання на них. Ілюстрації повинні бути чіткими, формули – написані загально прийнятою символікою. Розмір шрифту в ілюстраційному матеріалі не менше 10 пт.
 • Статті подаються в електронному варіанті у вигляді файлів (текст форматами DOC, DOCХ, RTF, графіки, рисунки – JPEG, TIFF).
 • На електронну адресу редакції подається комплект файлів, до якого має бути додано опис, де зазначаються:
– назва текстового редактора,
– імена файлів,
– назва журналу,
– назва статті,
– розділ науки,
– прізвище, ім’я та по батькові авторів.
 • До редакції приймаються документи Microsoft Word версій від 2003 року (MS Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016).
 • Редакція залишає за собою право вносити поправки до статей, не змінюючи основного змісту. Відповідальність за цитування та достовірність інформації несуть автори статей.
 • Мова публікацій: Aнглійська
 • Слід чітко розмежовувати тире ( – ) та дефіс ( - ). Необхідно використовувати однотипні лапки («…» – для українського та російського тексту статті та “…” – для англійського). Не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішею Tab. Рядки тексту в межах абзацу не повинні розділятися клавішею Enter.
 • Не допускається використання переносів. Між ініціалами, ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл. Нумерація сторінок не проставляється.
 • Електронний науково-практичний журнал з опублікованою статтею надсилається авторові електронною поштою, а також у листи додаються посилання на розміщену статтю в Інтернет.

2. Структура наукової статті (відповідно до вимог ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках»)

Матеріали, подані до збірника, мають відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» та повинні мати такі необхідні відомості:
 • Назва статті прописними буквами (Times New Roman, 12, жирний).
 • Прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю) - Times New Roman, 12, жирний.
 • ORCID ID - Times New Roman, 12, жирний.
 • Web of Science ResearcherID - Times New Roman, 12, жирний. (за наявності)
 • Scopus author id - Times New Roman, 12, жирний. (за наявності)
 • Назва організації (повне) (Times New Roman, 8).
 • Контактна електронна адреса авторів статті (Times New Roman, 8).
 • УДК (індекс за Універсальною десятковою класифікацією) (Times New Roman, 12). Індекс УДК вирівнювання по лівому краю.
 • Анотація (авторське резюме) без слова «Анотація» (Times New Roman, 10) подається трьома мовами – англійською, українською, російською. Анотація містить прізвища та ініціали авторів (напівжирний курсів), назву статті у лапках (жирний курсів), текст анотації. Обсяг анотації повинен бути не менше 1800 знаків (без урахування пробелів), англійської рекомендовано 2,5 тис. знаків, (без урахування пробілів).
 • Ключові слова (напівжирний курсив) – 6-8 слів через крапку з комою двома мовами – українською, англійською.
 • JEL Classification (напівжирний курсив) – від 1 до 5 кодів, в одному рядку. Наприклад: JEL Classification: C12; C14; C18). Класифікатор JEL Classification
 • ТЕКСТ НАУКОВОЇ СТАТТІ.

Для назв таблиць використати шрифт Times New Roman, 10, жирний.
Наприклад:

Таблиця 1

Відображення операцій факторингу в обліку клієнта

Для підписів рисунків використовується шрифт Times New Roman, 10,
жирний. Рисунок розміщується посередені сторінки.
Підпис під рисунками
виду:


Рисунок {порядковий номер} − {підпис рисунка}

ris2

Рисунок 1 − Етапи побудови системи управління

Для набору формул використовувати лише редактор формул Microsoft Equation 3.0 . Розташовувати формули по центру, нумерація − по правому краю. Порядок перерахування змінних формули − за порядком іх подання у формулі. Наприклад:

Всі символи в тексті повинні бути створені за допомогою редактора
формул починаючи з одного символа. Використання символів інших
шрифтів може призвести до невідповідності відображення символів між
авторським варіантом статті та редакційним. В цьому випадку за точність
друку статті редакція відповідальності не несе. 

 • Список використаних джерел українською мовою відповідно до ДСТУ 8302-2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (чинний з 1 липня 2016 року ), англійською мовою відповідно до міжнародних стандартів.
  В оригінальних роботах цитують не більш 15 праць, а в оглядах – до 50. Список повинний містити публікації за останні 10 років, більш ранні допускаються лише в особливих випадках.

 • References – список використаних джерел латинськими літерами відповідно до стандарту Harvard (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»).
На сайті http://www.slovnyk.ua/services/translit.php можна безкоштовно скористатися сервісом транслітерації україномовного тексту в латиницю. На сайті http://www.translit.net є сервіс для транслітерації російськомовного тексту (стандарт BGN).
 • Авторська довідка. Стаття повинна супроводжуватися авторською довідкою (для кожного автора) трьома мовами – українською, російською, англійською.
Авторська довідка містить наступні дані:
– назва статті;
– прізвище, повне ім’я та по батькові;
– рік народження;
– вчений ступінь, вчене звання;
– місце роботи (англійською мовою – повна офіційно-прийнята назва установи);
– посада;
– ідентифікатор ORCID
– адреса для відправки авторського екземпляру (за потреби).

У кінці довідки необхідно зазначити «Поданий матеріал раніше не публікувався і до інших видавництв не надсилався». «Не заперечую проти розміщення повного тексту статті на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, в реферативних базах даних та повнотекстовій базі даних сайту https://smart-scm.org

3. Рекомендації до написання анотацій (авторських резюме) до наукових статей

До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Композиційно анотація може бути збудована за принципами IMRAD (Introduction, Methods (Methodology), Results and Discussion). Загальновизнаною світовою практикою є використання анотацій (англійською мовою – resume чи abstract) не лише як структурного компонента власне наукової статті, але й як окремої наукової форми, що має на меті ознайомити у найзагальніших рисах із суттю та змістом дослідження.

Актуальність – актуальність дослідження. Мета – мета і завдання дослідження. Не слід повторювати назву статті. Якщо з назви статті мета та завдання роботи є зрозумілими, то це речення слід пропустити. Наприклад, можна вказати – Розглянуті напрямки… Не використовувати такі слова як «В цій статті, в статті». Компетентні дослідники чудово розуміють, що мова йде саме про Вашу статтю.

Методи (методологія дослідження) – відомості про те, коли, де, як проводилося дослідження; яка інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу піддослідних. Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або їх розробка становить самостійну частину роботи. У рефератах документів, що описують експериментальні роботи, вказують джерела даних і характер їхньої обробки.

Результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження. Наприклад – Встановлено…, З’ясовано…, Показано… та ін. Результати роботи описують гранично точно й інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені зв’язки і закономірності. При цьому перевага надається новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують наявні теорії, а також даними, що, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть містити рекомендації, оцінки, пропозиції, гіпотези, описані у статті. Не рекомендується вказувати, що Ваш підхід або методика є кращими, ніж в інших авторів. Це є зрозумілим із самого статусу статті як наукової.

Перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.

При підготовці анотації слід виходити з того, що Ви пишете для компетентних дослідників і широкого кола потенційних англомовних користувачів. Тому можете вводити до анотації спеціальні терміни. Слід чітко викладати свою позицію. Від стилю її викладення залежить кількість звертань і, що є особливо важливим і актуальним сьогодні, кількість цитувань Вашої публікації. Анотація не повинна містити загальних слів.

Авторське резюме повинно викладати суттєві факти роботи, і не повинно перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації.

Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме. Скорочення та умовні позначення не допускаються.

В авторському резюме не робляться посилання на номер публікації в списку літератури до статті.

Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає»). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт та загальновідомі положення в рефераті не наводять.

У тексті анотації слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій (не застосовуваних у науковій англійській мові).

Обсяг тексту визначається змістом публікації (обсягом відомостей, їх науковою цінністю та / або практичним значенням), але не повинний бути менше 1800 знаків.

Приклад авторського резюме українською мовою

Значна частина планів по впровадженню змін, що містять в своїй основі нововведення, або не доходить до практичної реалізації, або в дійсності приносить набагато менше користі, ніж планувалося…….. У статті пропонується механізм …, заснований на аналізі … Дослідження спирається на звід правил і процедур, що містять серію методів, використання яких дозволяє … До таких методів відносяться: ….Результатом розробленої автором методики … є пропозиція ….., яка в своїй концептуальній основі орієнтується на …вишукування шляхів та прискорить реалізацію……, що в кінцевому результаті призведе до….

4. Рекомендації до написання тексту наукової статті

Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», текст статті має бути із зазначенням наступних елементів:
актуальність проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання мети дослідження (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Особливості стилю наукової статті

Часто автори, які декларують звертання до наукової проблематики, використовують при цьому публіцистичний стиль викладу. Змішання стилів не є виправданим, оскільки створення якісного інтелектуального продукту не може асоціюватися із публіцистичністю у будь-якій її формі. Публіцистика і наука – це дві повноцінні, важливі для суспільного розвитку, але зовсім відмінні сфери інтелектуального самовираження. Отже, починаючи зі стадії осмислення прийомів збору інформації та закінчуючи формами викладу тих концепцій та ідей, до яких дійшов автор у результаті дослідження, слід чітко та однозначно орієнтуватися на загальновизнані наукові стандарти рівня аргументованості та стилю викладу матеріалу.

При цьому треба пам’ятати, щоб у статті не було бездоказових тез та концепцій; усі ідеї знаходилися у закономірному та обґрунтованому взаємозв’язку; автор прагнув до максимальної об’єктивності та пошуку наукової істини, вільної від тиску ідеології та емоцій.

5. Рекомендації до складання списку використаних джерел

Після статті подається 2 списки:

Список використаних джерел (звичайний список літератури) та
References (список для міжнародних БД, де дані українською/російською мовою описуються за допомогою транслітерації, а джерела англійською дублюються зі списку «Список використаних джерел»). Необхідно в опис документу в Списку та References вносити всіх авторів, не скорочуючи перелік до трьох, як це рекомендовано чинним у нас державним стандартом.

Правила оформлення списку літератури References, транслітерованого у романському алфавіті (латиниця)

Правильний опис використовуваних джерел у списках літератури є запорукою того, що цитована публікація буде врахована під час оцінювання наукової діяльності її авторів, отже, (по ланцюжку) — діяльності організації, регіону, країни.

За цитуванням журналу визначається його науковий рівень, авторитетність, ефективність діяльності його редакційної колегії і т. д. З цього виходить, що найбільш значущими складовими в бібліографічних посиланнях є прізвища авторів і назви журналів. Причому для того, щоб всі автори публікації були враховані в системі Scopus, необхідно в опис статті вносити прізвища всіх авторів, не скорочуючи їх до трьох, чотирьох та інше.

Для оформлення списку літератури References необхідно користуватись стандартом Harvard.

Приклад опису статті з журналу:
Fritzkowski, P & Kaminski, H 2009, ‘Dynamics of a rope modeled as a discrete system with extensible members’, Computational Mechanics, no. 44(4), pp. 473-480. doi:10.1007/s00466-009-0387-2.
Приклад опису книги:
Loveikin, V, Chovniuk, Yu, Dikteruk, M & Pastushenko, S 2004, Modeliuvannia dynamiky mekhanizmiv vantazhopidiomnykh mashyn, RVV MDAU, Mykolaiv.