(Для платних послуг ТОВ “Віолд”) м. Київ – 2019

Дана Публічна Оферта (далі по тексту – «Оферта») є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Віолд», що діє на підставі Статуту, що іменується в подальшому «Виконавець», укласти з будь-якою фізичною особою (громадянином), що має назву надалі – «Замовник», Договір на надання послуг з підготовки до публікації та публікації Матеріалів на умовах, передбачених в оферті.

Виконавець та Замовник далі по тексту спільно згадуються як «Сторони», а окремо як «Сторона».
Дана Оферта адресована до необмеженого числа фізичних осіб (громадян), що володіють відповідним правом відповідно до законодавства України, яке дозволяє їм вступати в цивільні правовідносини з Виконавцем на умовах, визначених в Оферті.
Замовник підтверджує, що має достатню право- та дієздатність, достатню для укладення Договору на надання послуг з підготовки до публікації та публікації Матеріалів з Виконавцем на умовах, встановлених в Оферті.
Акцепт цієї Оферти здійснюється шляхом здійснення Замовником фактичних дій, які свідчать про його намір, волевиявлення та бажання вступити в правовідносини з Виконавцем і отримати послуги з підготовки до публікації та публікації Матеріалів. Зокрема, до зазначених дій відноситься проставлення відмітки у вигляді «галочки» в спеціальному полі на Сайті про ознайомлення та погодження з умовами оферти, а також здійснення оплати наданих послуг Виконавця з підготовки до публікації та публікації Матеріалів Замовника.
Акцепт Оферти означає ознайомлення, розуміння всіх разом і кожної окремо умови Оферти, повна, безумовна і беззастережна згода Замовника з положеннями та вимогами, визначеними в Оферті.
З моменту акцепту оферти Договір на надання послуг з підготовка до публікації та публікації Матеріалів між Виконавцем і акцептувавшим Оферту Замовником визнається укладеним і узгодженим, а його умови підлягають обов’язковому виконанню Сторонами.

1. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОФЕРТІ

1.1. З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1.1.1. Сайт – веб-сайт Виконавця, розташований в мережі Інтернет під доменним ім’ям (доменом, адресою) – www.smart-scm.org, а також входять до його складу похідні веб-сторінки.
1.1.2. Виконавець – товариство з обмеженою відповідальністю «Віолд», в тому числі в особі свого уповноваженого представника (Відповідального секретаря), що надає Замовникам послуги з підготовки до публікації та публікації Матеріалів на умовах, встановлених у цій Оферті.
1.1.3. Замовник – фізична особа (громадянин), яка має намір скористатися, який користується або яка скористалася послугами Виконавця з підготовки до публікації та публікації Матеріалів.
1.1.4. Матеріал – стаття, текст, огляд, звіт, автореферат, есе, а також будь-які інші наукові, філософські, публіцистичні та інформаційні літературні твори.
1.1.5. Замовлення – заявка Замовника на підготовку до публікації та публікацію Матеріалу в Електроному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань”, Збірнику Міжнародної науково-практичної конференції або в коллективній монографії.
1.1.6. Електроний науково-практичний журнал “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань” – електронний засіб масової інформації в формі журналу, ISSN 1111-1111, періодичність виходу в світ – один раз в квартал. Електронний журнал не включено до Переліку українських рецензованих наукових журналів, в яких повинні бути опубліковані основні наукові результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, який затверджується відповідним рішенням Президії Вищої Атестаційної комісії України.
1.1.7. Міжнародна наукова конференція – конференція, що проводиться в заочному (дистанційному) режимі з умовою публікації Матеріалу Замовника на Сайті, його обговорення іншими користувачами Сайту і подальшої публікації (розміщенні) Матеріалу в Збірнику. Збірник Міжнародної наукової конференції, в якому публікується Матеріал Замовника, не може визнаватися безумовною відповідністю Переліку українських рецензованих наукових журналів, в яких повинні бути опубліковані основні наукові результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, який затверджується відповідним рішенням Президії Вищої Атестаційної комісії України.
1.1.9. Коллективна монографія – це наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов’язаних між собою) тем.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. В рамках цієї Оферти Виконавець на платній основі надає Замовнику послуги з підготовки до публікації та публікації Матеріалів, представлених Замовником, в Електронному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань”, Збірнику Міжнародної науково-практичної конференції або Коллективній монографії.
2.2. Публікація Матеріалу Замовника здійснюється за умови дотримання одночасно таких умов:
2.2.1. Замовник ознайомився і погодився з умовами даної Оферти, що підтверджується проставлянням відмітки в вигляді «галочки» в спеціальному полі на Сайті про ознайомлення та погодження з умовами Оферти.
2.2.2. Матеріал, представлений Замовником, пройшов попереднє рецензування у Виконавця і Виконавцем прийнято рішення про можливість опублікування відповідного Матеріалу.
2.2.3. Матеріали Замовнка не суперечать нормам та вимогам Електроного науково-практичного журналу “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань” розміщених на Сайті.
2.2.4. Замовник здійснив оплату послуг Виконавця з підготовки до публікації та публікації Матеріалу з використанням запропонованих видів оплати послуг на Сайті.
2.3. Послуга з підготовки до публікації та публікація Матеріалу вважається наданою з моменту публікації Матеріалу в в Електронному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань” або Збірнику Міжнародної науково-практичної конференції або Коллективній монографії. Якщо протягом 1-го (одного) робочого дня з моменту публікації Матеріалу Замовник не пред’явив Виконавцю мотивовані претензії щодо наданих послуг, то послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином і в повному обсязі, при цьому підписання Акту наданих послуг не обов’язкове.
2.4. В рамках цієї Оферти Замовник надає Виконавцю наступні права щодо Матеріалу:
2.4.1. Відтворення Матеріалу.
2.4.2. Безкоштовним поширенням Матеріалу шляхом розміщення на Сайті або шляшом продажу друкованих примірників Матеріалу, в тому числі в складі більших Видань.
2.4.3. Редагування Матеріалу без зміни його смислової та змістовної частини, зокрема виправлення орфографічних, синтаксичних, стилістичних помилок, в тому числі переклад матеріалу на англійську мову для розміщення в англомовній версії Сайту.
2.4.4. Публичный показ Материала (право на публичный показ)
2.4.5. Повідомлення Матеріалу (включаючи показ або передачу в ефір) для загального відома (право на повідомлення для загального відома).
2.4.6. Доведення Матеріалу, а також інформації про автора Матеріалу, до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до Матеріалу (в тому числі через Сайт) і зазначеної інформації з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.
2.5. Територія, на якій допускається використання Матеріалу – Україна та будь-яка інша держава на розсуд Виконавця.
2.6. Всі інші умови, не передбачені у цій Оферті, вказуються на Сайті.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Для отримання послуг з підготовки до публікації та публікації Матеріалу Замовник направляє на адресу електронної пошти Виконавця Матеріал, а також відомості про автора (-ів) Матеріалу.
3.1.1. Допускається публікація Матеріалу, автором якого Замовник не є, при цьому Замовник гарантує і підтверджує, що в таких випадках у нього є згода автора Матеріалу на його публікацію.
3.1.2. Допускається публікація Матеріалу, автором якого є кілька осіб, із зазначенням відомостей про кожного з таких авторів.
3.1.3. Матеріал повинен бути оформлений відповідно до Правил оформлення статей, визначеними на Сайті за адресою: www.smart-scm.org/podati-stattyu/ і є невід’ємною складовою частиною цієї Оферти.
3.2. Перевірка (рецензування) Матеріалу і прийняття рішення про можливість публікації Матеріалу або про відмову в публікації Матеріалу здійснюється Виконавцем протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дати отримання Матеріалу від Замовника.
3.2.1. Виконавець не надає Замовнику текст рецензії на представлений ним Матеріал. Замовник інформується виключно про прийняте Виконавцем рішенні про можливість опублікування Матеріалу або про відмову в публікації Матеріалу. При відмові в публікації Матеріалу Замовнику повідомляється причина відмови в короткій формі.
3.2.2. Виконавець не інформує Замовника про рецензента, що здійснює перевірку Матеріалу Замовника.
3.2.3. Замовник зобов’язується не пред’являти на адресу Виконавця будь-які претензії в разі відмови в публікації Матеріалу, а при наявності таких претензій вони підлягають відхиленню Виконавцем без розгляду.
3.3. У разі прийняття Виконавцем рішення про можливість публікації Матеріалу, Замовник оплачує публікацію Матеріалу з використанням запропонованих методів оплати, а також за бажанням може замовити і оплатити додаткові послуги, зокрема отримання авторського друкованого примірника з Електроного науково-практичного журналу “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань”, в розмірі, на умовах і в порядку, визначених у цій Оферті.
3.4. При реєстрації Замовника на сайті йому в обов’язковому порядку створюється обліковий запис автора публікацій в якому відображаються всі опубліковані статті на Сайті та статистична інформація за ними. Підтвердження факту публікації на вказану Замовником адресу електронної пошти є додатковою послугою.
3.5. При дотриманні умов, встановлених в пункті 2.2. Оферти, Виконавець здійснює за попереднім погодженням із Замовником публікацію Матеріалу в Електронному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань” або Коллективній монографії.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права та обов’язки Виконавця:
4.1.1. Виконавець зобов’язується належним чином і відповідно до положень цієї Оферти надавати Замовнику послуги, які є предметом Оферти.
4.1.2. Виконавець зобов’язується за запитом Замовника і за умови друку номера, а також за умови оплати надавати Замовнику друкований екземпляр Електронного науково-практичного журналу “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань” або Коллективної монографії, в яких опубліковано Матеріал Замовника.
4.1.2.1. Якщо Журнал або Збірник складається з декількох частин, то Замовнику надається тільки та частина, в якій був опублікований його Матеріал.
4.1.2.2. Примірник Журналу або Монографії висилається на поштову адресу, вказану Замовником, після виходу Журналу або Збірника в тираж. Термін доставки примірників залежить від термінів, встановлених поштовою службою.
4.1.3. Виконавець зобов’язується розглядати і перевіряти мотивовані претензії, що надходять від Замовника.
4.1.4. Виконавець здійснює перевірку Матеріалу на плагіат, на достовірність авторства Матеріалу, зазначеного Виконавцем, на відсутність запозичень третіх осіб без вказівки і посилання на них.
4.1.5. Виконавець має право відмовити Замовнику в публікації Матеріалу без пояснення причин.
4.1.6. Виконавець має право здійснювати розміщення реклами, рекламних матеріалів, рекламних оголошень в тексті Матеріалу в друкованій версії Журналу, а також контекстної реклами при публікації Матеріалу на Сайті.
4.1.7. Виконавець має право здійснювати випуск (друк) тиражу Журналу або Монографії в будь-якій друкарні за своїм вибором, в будь-якому регіоні України.
4.1.8. Виконавець має право здійснювати відправку друкованих примірників Журналу або Монографії на адресу Замовника з будь-якого регіону України на свій розсуд.
4.1.9. Виконавець буде прагнути до підвищення рівня та рейтингу Електроного науково-практичного журналу “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань”, або Монографій з метою їх відповідності вимогам Вищої Атестаційної комісії України і дисертаційних і вчених рад, а також вимогам міжнародних наукометричних баз SCOPUS, Web of science, Copernicus та ін.
4.1.10. Виконавець має право для виконання своїх зобов’язань за цією Оферті із залученням третіх осіб, залишаючись відповідальним за здійснювані ними дії і прийняті рішення як за свої власні.
4.1.11. Виконавець має право проводити профілактичні роботи на Сайті, в зв’язку з чим в зазначений час Сайт може бути недоступний для використання.
4.2. Права та обов’язки Замовника:
4.2.1. Замовник зобов’язується оплачувати послуги, що надаються Виконавцем, в порядку, строки та на умовах зазначених на сайті та визначені цією офертою.
4.2.2. Замовник зобов’язується негайно повідомляти Виконавця про наявність претензій до якості послуг, що надаються.
4.2.3. Замовник зобов’язується оформляти Матеріал відповідно до Правил оформлення статей, визначеними на Сайті за адресою: www.smart-scm.org/podati-stattyu/.
4.2.4. Замовник зобов’язується надавати Матеріал, створений виключно власною інтелектуальною (творчою) працею Замовника або представлених ним авторів.
4.2.5. Замовник зобов’язується не надавати Матеріали, раніше опубліковані в інших видавництвах (виданнях).
4.2.6. Замовник зобов’язується одночасно не посилати свій Матеріал для публікації в інші видання.
4.2.7. Замовник зобов’язується після акцепту цієї Оферти не надавати свій Матеріал для публікації в інше видавництво.
4.2.8. Замовник зобов’язується самостійно і своєчасно знайомитися з усією інформацією, що розміщується на Сайті, а також в повідомленнях, що надходять на адресу електронної пошти, або телефон, або в Особистий кабінет Замовника.
4.2.9. Замовник зобов’язується зберігати інформацію про пароль для входу в свій Особистий кабінет в недоступному для третіх осіб місці, а також не надавати його третім особам. За наявності підстав вважати про несанкціонований доступ третіх осіб до Особистого кабінету, Замовник зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця, а також вжити всіх залежних від нього заходів щодо зміни пароля для входу в обліковий запис.
4.2.11. Замовнику забороняється представляти до публікації Матеріал, що порушує вимоги чинного законодавства, зокрема що містять погрози й образи, які дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, що носять характер непристойності; порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси інших осіб; сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства.
4.2.12. Замовник надає свою згоду і дозвіл на обробку його персональних даних відповідно до вимог законодавства України з обробки персональних даних.
4.2.13. З усіх питань, пов’язаних з виконання цієї Оферти, оформленням замовлення на отримання послуг від Виконавця, здійсненням оплати послуг Виконавця, Замовник має право зв’язуватися з Виконавцем або його уповноваженим представником по контактними даними, вказаними в розділі 10 «Реквізити Виконавця».

5. РОЗРАХУНКИ МІЖ СТОРОНАМИ

5.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем, визначається в українських гривнях відповідно до Тарифів на послуги, що публікуються на Сайті за адресою: www.smart-scm.org/pay.
5.2. Оплата за цією Офертою проводиться за наведеними посиланнями з Сайта www.smart-scm.org на офіційні платіжні агрегатори з використанням реквізитів платіжних карт або за вказаними банківськими ТОВ “ВІОЛД” у будь-якому відділенні банку.
5.3. За погодженням між Виконавцем і Замовником можливі інші способи оплати послуг Виконавця, не зазначені на Сайті за адресою: www.smart-scm.org/pay.
5.4. Послуга вважається оплаченою з моменту отримання коштів на рахунок ТОВ “ВІОЛД” у банку. Виконавець підтверджує оформлення та отримання оплати від Замовника за допомогою електронного листа на пошту Замовника, яку він вказав при подачі Матеріалів. Можливе додаткове підтвердження оформлення та отримання оплати від Замовника шляхом направлення повідомлення на номер мобільного телефону (у вигляді SMS-повідомлення), який був зазначений Замовником.

5.5. У разі виникнення технічної помилки на Сайті і Замовник не отримав повідомлення про успішну оплату послуг, підтвердженням факту платежу є банківська квитанція Замовника та виписка із банку. Якщо отримані кошти Замовник не зможе ідентифікувати із Замовником то отримані кошти будуть повернуті платнику із зазначенням у призначенні платежу “Помилково перераховавні кошти”.

5.6. Грошові кошти в разі коректно оформленої Замовником процедури відмови/скасування повертаються виключно на ту платіжну карту (рахунок), з якої проводилася оплата. Повернення грошових коштів іншими способами не передбачено і не здійснюється Виконавцем.
5.7. Комісії, що стягуються кредитними організаціями, платіжними системами та ін., оплачуються за рахунок Замовника.

5.8. Виконавець має право без пояснення причин і без попереднього повідомлення Замовнику в односторонньому порядку змінювати вартість надання послуг шляхом розміщення на Сайті Тарифів на послуги в новій редакції. При цьому вартість оплачених Послуг зміні не підлягають.

6. УМОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Замовник гарантує, що володіє всіма правами користування і розпорядженням Матеріалом. Виняткове право на Матеріал належить безпосередньо Замовнику або зазначеним особам, зокрема Матеріал створений творчою працею Замовника (представленим ним особам).

6.2. Замовник гарантує, що в Матеріалі не використовуються ніякі елементи з порушенням прав третіх осіб, Матеріал є оригінальним і не є плагіатом повністю або частково, не є подібним до ступеня змішання з роботами інших осіб. У разі, якщо гарантії, що містяться в цьому абзаці, будуть порушені, Замовник зобов’язується прийняти всі претензії третіх осіб, що надходять на адресу Виконавця.
6.3. Замовник зобов’язується гарантувати відсутність інших осіб, які претендують на авторство Матеріалу, і бере на себе врегулювання всіх питань, які можуть виникнути в зв’язку з цією обставиною.
6.4. Всі права на Матеріал який надано Виконавцю для публікації належать виключно Замовнику. Виконавець має право публікувати та використовувати Матеріал наданий Замовником на умовах описаних в “Угоді користувача” та “Політиці конфіденційності”.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
7.2. Виконавець відмовляється, а Замовник визнає, розуміє, що публікація Матеріалу в Електронному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань” або Коллективній монографії може бути не зарахована Вищою Атестаційною Комісією України або дисертаційними або вченими радами для можливості захисту кандидатської чи докторської дисертації, а також іншими органами державної або муніципальної влади або органами управління організацій для отримання тих чи інших результатів, на які очикує Замовник, зокрема отримання премії, винагороди, підвищення по службі, присвоєння звання, класу, розряду та ін.
7.3. За порушення авторських та інших інтелектуальних прав Замовник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Зокрема, Замовник зобов’язаний відшкодувати третім особам і Виконавцю понесені збитки, витрати, трати, видатки, які виникли в результаті порушення Замовником інтелектуальних прав третіх осіб.
7.4. У разі пред’явлення претензій третіми особами до Виконавця в зв’язку c порушення Замовником розділу 6 цієї Оферти, Замовник відшкодовує Виконавцю всі понесені ним у відповідності з таким порушенням збитки в повному обсязі (включаючи судові витрати, компенсаційні виплати за рішеннями суду або за укладеними мирових угод, штрафи, витрати по контррекламі та ін.).
7.5. Виконавець не несе відповідальність за порушення інтелектуальних прав третіх осіб публікацією Матеріалу, зокрема за наявність плагіату в Матеріалі, відсутність посилань на роботи третіх осіб та ін.
7.6. Послуги, що надаються Виконавцем, надаються за принципом «як є» (as is). При цьому Виконавець не несе відповідальність в якій би то не було формі за невідповідність наданих послуг цілями, завданнями та/або уявленням і/або бажанням Замовника, зокрема за негативне рішення по дисертації Замовника або автора Матеріалу, відмова в наданні премії та інших заохочувальних винагород та ін.
7.7. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цієї Оферти, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторони домовилися, що такими діями, зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади. У разі виникнення форс-мажорних обставин, встановлені терміни по виконанню зобов’язань, зазначені в Оферті, переносяться на термін, протягом якого діють виниклі обставини.
7.6. У разі, якщо термін виконання Замовлення не вказано при оформленні замовлення, за замовчуванням приймається термін 30 (тридцять) календарних днів.
7.7. Замовник має право відмовитися від Оферти , оперативно зв’язавшись з Виконавцем за контактними даними, опублікованими на Сайті (протягом поточного робочого дня, коли їм було отримано підтвердження оформлення та оплати Замовлення на електрону пошта або телефон у вигляді листа по електронній пошті або SMS), якщо виконання Замовлення не було розпочато на момент відмови. У разі відмови від Оферти в день оплати в процесі виконання Замовлення або в дні, наступні за днем ​​оплати, повернення коштів може бути здійснено за заявою Замовника за вирахуванням витрат, що виникли у Виконавця в ході оформлення та виконання Замовлення.
7.8. При затримці Виконавцем термінів виконання Замовлення в рамках обумовлених при оформленні Замовлення термінів Замовник має право розірвати Оферту і вимагати повернення грошових коштів в повному обсязі.
7.9. Грошові кошти в разі коректно оформленої процедури відмови/скасування повертаються на карту (рахунок), з якої проводилася оплата. Повернення іншими способами не проводиться.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Виконавець і Замовник у взаєминах один з одним встановили претензійний досудовий порядок врегулювання розбіжностей і суперечок, що випливають із відносин між ними відповідно до положень цієї Оферти. Термін для відповіді на пред’явлену претензію складає 10 (десять) робочих днів з моменту її отримання.
8.2. У разі недосягнення домовленості щодо спірних питань спір, що випливає з даної Оферти, підлягає розгляду в судовому порядку: у мирового судді, або в районному суді, або в арбітражному суді в залежності від підвідомчості і підсудності спору відповідно до чинного законодавства України.
8.3. У всіх без винятку випадках, які можуть застосовуватися господарським та процесуальним правом при виникненні спірних і конфліктних ситуацій є господарське та процесуальне право України.
6.4. Всі права на Матеріал який надано Виконавцю для публікації належать виключно Замовнику. Виконавець має право публікувати та використовувати Матеріал наданий Замовником на умовах описаних в “Угоді користувача” та “Політиці конфіденційності”.

9. ДІЯ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

9.1. Дана Оферта набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет на Сайті, зазначеному в пункті 1.1.1 даної Оферти.
9.2. Дана Оферта розміщена на невизначений термін і втрачає свою силу при її анулювання Виконавцем. При анулюванні Пропоновані можливості Виконавцем в Оферті з надання послуг по підготовці матеріалу до публікації та публікації Матеріалу між Виконавцем і Замовником вважається розірваним, якщо інше не буде додатково вказано Виконавцем.
9.3. У разі внесення змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції Оферти на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації. Виконавець має право в односторонньому порядку здійснювати внесення змін до тексту Публічної Оферти.
9.4. Замовник зобов’язується самостійно здійснювати контроль за змінами в положеннях цієї Оферти і несе відповідальність та негативні наслідки, пов’язані з недотриманням цього обов’язку.
9.5. При незгоді Замовника з відповідними змінами Замовник зобов’язаний відмовитися від послуг Виконавця.
9.6. Актуальна версія Публічної Оферти розташована на Сайті за адресою: https://www.smart-scm.org/offer/.

9.7. Дана Оферта була складена українською мовою. У разі наявності будь-яких невідповідностей між версією Публічної Оферти, складеної на українській мові, і версією Публічної Оферти, перекладеної на іншу мову, пріоритет і пряме застосування матимуть положення Оферти, складеної українською мовою.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «Віолд»
ЄДРПОУ 42126138
E-mail: mail@smart-scm.org
Р/с: 26008100020580
в ПАТ КБ “Альфа Банк” м. Київ
МФО: 320021