Efficiency of “lean management” application in business processes management of refrigeration equipment supply chain during the COVID crisis

UDC 339.137.2:334.716:005.95

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2021-5-3
JEL Classification: L10, M11, M12.

Received: 14 February 2021

Anotation: The article reveals the main trends in the functioning of global supply chains in the context of the COVID-19 pandemic and their impact on the activities of Ukrainian enterprises are identified. It is noted that the closure of borders between countries and the introduction of self-isolation regime caused a significant reduction in production capacity and the volume of international trade. Global supply chains have become very vulnerable and necessitate their revision and the search for alternative ways to deliver goods to end users. Since Ukraine is a country with an open market economy, this article summarizes the main challenges for import-dependent supply chains and makes proposals on ways to overcome them. The expediency of applying the concept of Lean-management in business processes management of refrigeration supply chains during a pandemic as a means of overcoming crisis situations and ensuring sustainable development are proved. The dynamics and structure analysis of the company LLC “Holod Engineering” income and expenses allowed to establish a tendency to reduce the profitability of the company’s business and capital turnover, as well as increase the share of logistics costs in the production costs. The greatest impact on the growth of logistics costs have the inventory costs due to the processes of storage and orders completion and delivery delays, which lead to customer dissatisfaction and complaints. Methodical approaches to estimating the level of processes coordination in the supply chains of refrigeration equipment, calculation of supply lots optimal parameters, levels of raw materials and components stocks, production and storage capacity rationalization of the enterprise are substantiated. With the help of Shewhart’s control charts, the coordination of business processes in the equipment supply chains were assessed and the sources of potential losses were identified. The technological and logistics processes optimization in terms of their cost, duration and quality of results takes into account not only individual processes of enterprises, but also interprocess connections between supply chain links. It is proposed to implement a number of organizational measures using the concept of lean management, which involves market integration, production process, procurement and sales in order to provide a high level of customer service. The efficiency of the proposed organizational changes and their impact on business profitability, inventory turnover, the amount of logistics costs and the quality of customer service are determined.
Keywords: supply chain management, business process, lean management, lean supply chain, cost management.
Анотація: У статті розкрито основні тенденції у функціонуванні глобальних ланцюгів постачання в умовах пандемії COVID-19 та визначено їх вплив на діяльність українських підприємств. Відзначено, що закриття кордонів між країнами та введення режиму самоізоляції спричинили значне скорочення виробничих потужностей і обсягів міжнародної торгівлі. Глобальні ланцюги постачання стали дуже вразливими і обумовлюють необхідність їх перегляду та пошуку альтернативних шляхів доставки товарів до кінцевих споживачів. Оскільки Україна є країною з відкритою ринковою економікою, то в даній статті узагальнено основні виклики для імпортозалежних ланцюгів постачання та зроблено пропозиції щодо шляхів їх подолання. Доведено доцільність застосування концепції Lean-менеджменту в управлінні бізнес-процесами ЛП холодильного обладнання під час пандемії як засобу виходу з кризових ситуацій та забезпечення сталого розвитку. Аналіз динаміки і структури доходів і витрат підприємства ТОВ «Холод-інжиніринг» дозволив встановити тенденцію до зменшення прибутковості бізнесу компанії і оборотності капіталу, а також збільшення частки логістичних витрат в собівартості продукції. Найбільший вплив на зростання логістичних витрат мають витрати на утримання запасів, що обумовлено процесами зберігання і комплектації замовлень і затримками в доставках, що призводять до незадоволеності і скарг клієнтів. Обґрунтовано методичні підходи до оцінювання рівня скоординованості процесів в ланцюгах постачання холодильного обладнання, розрахунку оптимальних параметрів партій постачання, рівнів запасів сировини і комплектуючих, раціоналізації використання виробничих та складських потужностей підприємства. За допомогою контрольних карт Шухарта зроблено оцінку скоординованості бізнес-процесів в ланцюгах постачання обладнання та визначено джерела потенційних втрат. Оптимізація технологічних та логістичних процесів за їх вартістю, тривалістю та якістю результату враховує не лише окремі процеси підприємств, а й міжпроцесні зв’язки між ланками ланцюгів постачання. Запропоновано здійснити ряд організаційних заходів з використанням концепції lean-менеджменту, що передбачає об’єднання ринку, виробничого процесу, закупівель і збуту з метою високого рівня обслуговування клієнтів. Визначено ефективність запропонованих організаційних змін та їх вплив на прибутковість бізнесу, оборотність запасів, величину логістичних витрат та якість обслуговування споживачів.
Ключові слова: : управління ланцюгами постачання, бізнес-процес, lean-менеджмент, lean-ланцюг постачання, управління витратами.
Аннотация: В статье раскрыты основные тенденции в функционировании глобальных цепей поставок в условиях пандемии COVID-19 и определено их влияние на деятельность украинских предприятий. Отмечено, что закрытие границ между странами и введение режима самоизоляции вызвали значительное сокращение производственных мощностей и объемов международной торговли. Глобальные цепи поставок стали очень уязвимыми и обусловливают необходимость их пересмотра и поиска альтернативных путей доставки товаров до конечных потребителей. Поскольку Украина является страной с открытой рыночной экономикой, то в данной статье обобщены основные вызовы для импортозависимых цепей поставок и сделаны предложения о путях их преодоления. Доказана целесообразность применения концепции Lean-менеджмента в управлении бизнес-процессами ЦП холодильного оборудования во время пандемии как средство выхода из кризисных ситуаций и обеспечения устойчивого развития. Анализ динамики и структуры доходов и расходов предприятия ООО «Холод-инжиниринг» позволил установить тенденцию к уменьшению прибыльности бизнеса компании и оборачиваемости капитала, а также увеличение доли логистических затрат в себестоимости продукции. Наибольшее влияние на рост логистических издержек имеют расходы на содержание запасов, что обусловлено процессами хранения и комплектации заказов и задержками в поставках, приводящие к неудовлетворенности и жалобам клиентов. Обоснованы методические подходы к оценке уровня скоординированности процессов в цепях поставок холодильного оборудования, расчета оптимальных параметров партий поставки, уровней запасов сырья и комплектующих, рационализации использования производственных и складских мощностей предприятия. С помощью контрольных карт Шухарта произведена оценка скоординированности бизнес-процессов в цепях поставок оборудования и определены источники потенциальных потерь. Оптимизация технологических и логистических процессов по их стоимости, продолжительности и качеству результата учитывает не только отдельные процессы предприятий, но и межпроцессные связи между звеньями цепей поставок. Предложено осуществить ряд организационных мероприятий с использованием концепции lean-менеджмента, что предусматривает объединение рынка, производственного процесса, закупок и сбыта с целью высокого уровня обслуживания клиентов. Определена эффективность предложенных организационных изменений и их влияние на прибыльность бизнеса, оборачиваемость запасов, величину логистических издержек и качество обслуживания потребителей.
Ключевые слова: управление цепочками поставок, бизнес-процесс, lean-менеджмент, lean-цепь поставок, управление затратами.

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Hryhorak M.Yu., Shevchuk L.V. (2021) Efficiency of “lean management” application in business processes management of refrigeration equipment supply chain during the COVID crisis.// Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.5, pp.40-52, available at: https://smart-scm.org/en/journal-5-2021/efficiency-of-lean-management-application-in-business-processes-management-of-refrigeration-equipment-supply-chain-during-the-covid-crisis/ – DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2021-5-3
https://aar-healthcare.com/slot/https://dek.chula.ac.th/uploads/truewallet-slot/https://covid19.dairikab.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/akun-pro-thailand/https://simponie.minselkab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://ojs3.bkstm.org/slot-luar-negeri/https://journal.niqs.org.ng/akunprokamboja/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-demo/https://journals.missouri.edu/slot-deposit-dana/https://stisnu-aceh.ac.id/slot-deposit-gopay-dan-ovo/https://journals.missouri.edu/slot-ovo/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/akun-pro-kamboja/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/slot-deposit-pulsa/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/slot-demo/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-server-luar/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-terpercaya/https://penerbit.undip.ac.id/js/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-deposit-dana/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-deposit-dana/https://ppb.uinsatu.ac.id/wp-content/slot-dana/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-demo/https://journal.niqs.org.ng/slot-ovo/https://perizinan.jambikota.go.id/imslot/https://sparkling.kaltimprov.go.id/storage/slot-deposit-via-pulsa/https://www.univbaru.ac.id/slot-zeus/https://journal.pbnsurabaya.co.id/slot-luar-negeri/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-deposit-pulsa/https://ojs.americaspg.com/slot-server-luar/https://forum.im.ncue.edu.tw/pages/data-hk/http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/pages/slot-server-luar/https://inspektorat.enrekangkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://slot-deposit-pulsa.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://aar-healthcare.com/gates-of-gatot-kaca/https://slot-demo.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://slot-dana.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://www.univbaru.ac.id/slot-server-luar/https://www.univbaru.ac.id/slot-demo/https://sisumaker.tapselkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sisumaker.tapselkab.go.id/uploads/slot-demo/