Sergiy Gritsenko, Iryna Vinichenko. Prospects and opportunities for using foreign experience for the development of intellectual transportation systems in Ukraine

UDC 339/65.007

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-4-5
JEL Classification: C51, F63, L92, O33, R58.

Received: 21 December 2020

Anotation: The study aims to determine the prospects and possibilities of using foreign experience for the development of intelligent transport systems in Ukraine. The article deals with the history of the emergence of intelligent transport systems in the world. We have investigated the prerequisites and promising directions for developing the global market of intelligent transport systems: traffic management, road safety, and supervision; cargo management; automotive telematics; parking management; automated vehicles. The main players in the field of business in this market have been identified. It is systematized for the adaptation of countries that are developing due to the features of the European ITS architecture, the US ITS architecture, the Japanese national ITS architecture, which are designed to improve the lives of citizens. Variants of using information and navigation systems in the framework of European projects on the example of cities are proposed. In the example of the European Union, the stages of implementation of the ITS architecture are considered, and how this affects the congestion of roads in large cities. The creation of a unified architecture of ITS allows you to control: the level of transport safety in transport and road traffic; energy consumption and environmental impact; networks of logistics systems for passenger service and cargo handling; management of transport, road construction, and repair works, parking places, collection of road tolls, equipment for improving personal services of road users. We have substantiated the necessity of using an integrated approach to improve the digitalization and intellectualization of transport systems, taking into account their advantages and disadvantages, has been substantiated. Conceptual approaches to the digitization of transport are generalized, closely related to logistics IT systems and the network of local roads. The theoretical basis of the level of intellectualization of the Ukrainian transport systems in comparison with foreign ones has been studied, the expediency of the possibility of developing this sphere in Ukraine with the implementation of the project “Transparent infrastructure” has been proved. The organizational and economic principles of the use of intelligent transport systems of the countries of the world for solving a wide range of problems have been determined: transmission of information in real-time for travelers, namely, traffic schedules, information on delays; entrance fee for the passage of vehicles to the area of the city; accident management; an electronic collection of duties. The legislative framework and the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030 are considered. The real results of the development of transport systems that are already being implemented in Ukrainian cities are displayed. A network of “smart roads” will be built in Ukraine. To implement this task, high-quality fiber-optic communications are needed, which will pass along the roads, which will allow the introduction of intelligent transport systems. The use of the world’s leading experience in the implementation of intelligent transport systems is strategic for Ukraine, determines its competitiveness in the world market, and meets the requirements of integrating the national transport network into the Trans-European transport network.
Keywords: intelligent transport systems, transport strategy, innovations, automated control systems, traffic jams
Анотація: Метою дослідження є визначення перспектив та можливостей використання зарубіжного досвіду для розвитку в Україні інтелектуальних транспортних систем. У статті розглянуто історію виникнення інтелектуальних транспортних систем у світі. Досліджено передумови та визначено перспективні напрямки розвитку глобального ринку інтелектуальних транспортних систем: управління дорожнім рухом; дорожня безпека та нагляд; управління вантажами; автомобільна телематика; управління паркуванням; автоматизовані транспортні засоби. Ідентифіковано основних гравців у сфері бізнесу на цьому ринку. Систематизовано для адаптації країн, що розвиваються, особливості Європейської архітектури ІТС, архітектури ІТС США, японської національної архітектури ІТС, які покликані служити для поліпшення життя містян. Запропоновано варіанти використання інформаційно-навігаційних систем у рамках європейських проектів на прикладі міст. На прикладі Європейського Союзу розглянуто етапи імплементації архітектури ІТС, так як це впливає на завантаженість доріг у крупних містах. Створення єдиної архітектури ІТС дозволяє контролювати: рівень безпеки перевезень на транспорті та дорожнього руху; обсяг споживання енергії та вплив на довкілля; мережі логістичних систем для обслуговування пасажирів та обробки вантажів; управління транспортом, дорожнім будівництвом і ремонтними роботами, місцями паркування, збором дорожньої плати, обладнанням для поліпшення персональних сервісів учасників дорожнього руху. Обґрунтовано необхідність використання комплексного підходу до удосконалення системи діджиталізації та інтелектуалізації транспортних систем з урахуванням їх переваг та недоліків. Узагальнено концептуальні підходи до оцифровки транспорту, які тісно пов’язані з логістичними ІТ-системами та мережею автодоріг місцевого значення. Досліджено теоретичне підґрунтя рівня інтелектуалізації українських транспортних систем в порівняні з зарубіжними, доведена доцільність можливості розвитку цієї сфери в Україні з впровадженням проекту «Прозора інфраструктура». Визначено організаційно-економічні засади використання інтелектуальних транспортних систем країн світу для вирішення широкого кола проблем: передача інформації в режимі реального часу для мандрівників, а саме розкладу руху транспорту, інформації про затримки; вступний внесок на проїзд транспортних засобів у район міста; управління аваріями; електронне стягнення мита. Розглянуто законодавчу базу та Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року та відображено реальні результати розвитку транспортних систем, які вже впроваджуються в українських містах. В Україні будуватимуть мережу «розумних доріг». Для реалізації цього завдання потрібний якісний волоконно-оптичний зв’язок, який проходитиме уздовж автодоріг, що дозволить впроваджувати інтелектуальні транспортні системи. Використання провідного світового досвіду в області впровадження інтелектуальних транспортних систем має стратегічний характер для України, визначає її конкурентоспроможність на світовому ринку, відповідає вимогам інтеграції національної транспортної мережі в Транс’європейську транспортну мережу.
Ключові слова: інтелектуальні транспортні системи, транспортна стратегія, інновації, автоматизовані системи управління, затори
Аннотация: Целью исследования является определение перспектив и возможностей использования зарубежного опыта для развития в Украине интеллектуальных транспортных систем. В статье рассмотрена история возникновения интеллектуальных транспортных систем в мире. Исследованы предпосылки и определены перспективные направления развития глобального рынка интеллектуальных транспортных систем: управление дорожным движением; дорожная безопасность и надзор; управление грузами; автомобильная телематика; управление парковкой; автоматизированные транспортные средства. Идентифицированы основные игроки в сфере бизнеса на этом рынке. Систематизировано для адаптации стран, что развиваются, особенности Европейской архитектуры ИТС, архитектуры ИТС США, японской национальной архитектуры ИТС, какие призваны служить для улучшения жизни горожан. Предложены варианты использования информационно-навигационных систем в рамках европейских проектов на примере городов. На примере Европейского Союза рассмотрены этапы имплементации архитектуры ИТС, так как это влияет на загруженность дорог в крупных городах. Создание единой архитектуры ИТС позволяет контролировать: уровень безопасности перевозок на транспорте и дорожного движения; объем потребления энергии и влияние на окружающую среду; сети логистических систем для обслуживания пассажиров и обработки грузов; управление транспортом, дорожным строительством и ремонтными работами, местами парковки, сбором дорожной платы, оборудованием для улучшения персональных сервисов участников дорожного движения. Обоснована необходимость использования комплексного подхода к усовершенствованию системы диджитализации и интеллектуализации транспортных систем с учетом их преимуществ и недостатков. Обобщены концептуальные подходы к оцифровке транспорта, которые тесно связаны с логистическими ІТ-системами и сетью автодорог местного значения. Исследована теоретическая основа уровня интеллектуализации украинских транспортных систем в сравнении с зарубежными, доказана целесообразность возможности развития этой сферы в Украине с внедрением проекта «Прозрачная инфраструктура». Определены организационно-экономические принципы использования интеллектуальных транспортных систем стран мира для решения широкого круга проблем: передача информации в режиме реального времени для путешественников, а именно расписания движения транспорта, информации о задержках; вступительный взнос на проезд транспортных средств в район города; управление авариями; электронное взыскание пошлины. Рассмотрена законодательная база и Национальная транспортная стратегия Украины на период до 2030 года и отображены реальные результаты развития транспортных систем, которые уже внедряются в украинских городах. В Украине будут строить сеть «умных дорог». Для реализации этого задания нужна качественная волоконно-оптическая связь, которая будет проходить вдоль автодорог, что позволит внедрять интеллектуальные транспортные системы. Использование ведущего мирового опыта в области внедрения интеллектуальных транспортных систем имеет стратегический характер для Украины, определяет ее конкурентоспособность на мировом рынке, отвечает требованиям интеграции национальной транспортной сети в Трансъевропейскую транспортную сеть.
Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, транспортная стратегия, инновации, автоматизированные системы управления, пробки

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Gritsenko S.I., Vinichenko I.A. (2020) “Prospects and opportunities for using foreign experience for the development of intellectual transportation systems in Ukraine”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.4, pp.53-61, available at: https://smart-scm.org/en/journal-4-2020/sergiy-gritsenko-iryna-vinichenko-prospects-and-opportunities-for-using-foreign-experience-for-the-development-of-intellectual-transportation-systems-in-ukraine/ (Accessed 21 December 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-4-5
https://aar-healthcare.com/slot/https://dek.chula.ac.th/uploads/truewallet-slot/https://covid19.dairikab.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/akun-pro-thailand/https://simponie.minselkab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://ojs3.bkstm.org/slot-luar-negeri/https://journal.niqs.org.ng/akunprokamboja/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-demo/https://journals.missouri.edu/slot-deposit-dana/https://stisnu-aceh.ac.id/slot-deposit-gopay-dan-ovo/https://journals.missouri.edu/slot-ovo/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/akun-pro-kamboja/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/slot-deposit-pulsa/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/slot-demo/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-server-luar/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-terpercaya/https://penerbit.undip.ac.id/js/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-deposit-dana/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-deposit-dana/https://ppb.uinsatu.ac.id/wp-content/slot-dana/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-demo/https://journal.niqs.org.ng/slot-ovo/https://perizinan.jambikota.go.id/imslot/https://sparkling.kaltimprov.go.id/storage/slot-deposit-via-pulsa/https://www.univbaru.ac.id/slot-zeus/https://journal.pbnsurabaya.co.id/slot-luar-negeri/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-deposit-pulsa/https://ojs.americaspg.com/slot-server-luar/https://forum.im.ncue.edu.tw/pages/data-hk/http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/pages/slot-server-luar/https://inspektorat.enrekangkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://slot-deposit-pulsa.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://aar-healthcare.com/gates-of-gatot-kaca/https://slot-demo.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://slot-dana.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://www.univbaru.ac.id/slot-server-luar/https://www.univbaru.ac.id/slot-demo/https://sisumaker.tapselkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sisumaker.tapselkab.go.id/uploads/slot-demo/