Karpun Olga. Conceptual model of floriculture supply chain management

UDC 65.012.652

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-4-4
JEL Classification: L15, O11, Q13, O32.

Received: 19 December 2020

Anotation: The flower industry today is a fairly dynamic international industry. Proof of this is the significant growth rates achieved in recent years in this area. Thus transportation of perishable goods is one of the most difficult types of delivery, and transportation of flowers is even more difficult. Because it is necessary not only to strictly adhere to the temperature regime, but also to preserve the appearance of such a demanding cargo. Conducted analysis of the flower industry has shown that market demand is stagnant, while supply is in surplus. In part, this is due to the fact that flowers are highly correlated with income, not being essential commodities. Although on the other hand, consumer demand is becoming more demanding and differentiated. The main factors influencing the market of floriculture products were identified and studied. It was noted that the market of floriculture products in Ukraine is relatively small and young, but promising and growing rapidly. In addition, it is one of the most complex and time-consuming, due to its features. First of all, the floriculture market is represented by a significant number of participants that have different basic and current resources, goals for the market, needs, and so on. Studies have shown that the floriculture industry can suffer huge losses, mainly due to the lack of proper infrastructure for storage and transportation, as well as due to the lack of control over the conditions of supply. Lack of visibility in supply chains leads to quality problems, which leads to product loss, product returns, rising costs, and time delays. In addition, changing consumer demands, an active lifestyle and an open economy are forcing manufacturers and suppliers to produce higher quality goods and constantly look for ways to optimize costs. The proposed conceptual model of floriculture supply chain management will make it possible to form a new infrastructure that will unite all the subjects of the floriculture market into a single system. Thus, we can say that the priority areas of infrastructure development of the floriculture market should be determined in terms of a systematic approach and consist in the interaction of elements of production, intermediary, floristic, design, marketing, financial, information and agricultural components. Each part of the chain must perform its function effectively in order to maintain the optimal conditions of the environment in which the products of floriculture are located, during its supply from the manufacturers to the final consumers. To this end, a combination of innovative technologies that help to manage the supply of floriculture products in real time through the supply chain was proposed. Therefore, in order to satisfy consumers, it is necessary to form an effective supply chain for floriculture products, all parts of which must work in a whole, so that end consumers can get high quality products
Keywords: floriculture products, temperature regime, conceptual model, supply chain management, innovative technologies
Анотація: Квіткова індустрія сьогодні є досить динамічною міжнародної галуззю. Доказом цього є досягнуті за останні роки значні темпи зростання в даній сфері. При цьому транспортування швидкопсувних вантажів є одним з найскладніших видів доставки, а перевезення квітів ще складніше через те, що потрібно не тільки строго дотримуватися температурного режиму, а й зберігати зовнішній вигляд такого вибагливого вантажу. Проведено аналіз квіткової галузі, який показав, що попит на ринку знаходиться в стані стагнації, в той час як пропозиція – в надлишку. Почасти це пов’язано з тим, що квіти мають високу кореляцію з отримуваним доходом, не будучи товаром першої необхідності. Хоча з іншого боку, споживчий попит стає все більш вимогливим і диференційованим. Були визначені та досліджені основні чинники, які здійснюють вплив на ринок продукції квітникарства. Було зазначено, що в Україні ринок продукції квітникарства є відносно невеликим за обсягом і молодим, але при цьому перспективним і швидко зростаючим. Крім того він є одним із найскладніших та трудомістких, що зумовлено його особливостями. Насамперед, ринок квітникарства представлений значною кількістю суб’єктів (учасників), що мають різні основні та оборотні ресурси, цілі щодо роботи на ринку, потреби тощо. Проведено дослідження, які показали, що індустрія квітникарства може зазнавати величезних втрат, головним чином, через відсутність належної інфраструктури для зберігання та транспортування, а також через відсутність контролю за умовами постачання. Відсутність видимості в ланцюгах постачання призводить до проблем із якістю, що призводить до втрати продукції, повернення продукції, зростання її вартості, а також затримок у часі. На додачу до цього мінливі запити споживачів, активний спосіб життя та відкрита економіка фактично змушують виробників і постачальників виробляти товари вищої якості та постійно шукати шляхи оптимізації витрат. Запропонована концептуальна модель управління ланцюгами постачання продукції квітникарства дасть можливість сформувати нову інфраструктуру, яка поєднає в єдину систему всіх суб’єктів ринку квітникарства. Таким чином, можемо стверджувати, що пріоритетні напрями розвитку інфраструктури ринку квітникарства мають визначатися з погляду системного підходу і полягати у взаємодії елементів виробничої, посередницької, флористичної, дизайнерської, маркетингової, фінансової, інформаційної та агросервісної складових. Кожна частина ланцюга повинна ефективно виконувати свою функцію задля підтримання оптимальних умов середовища, в якому знаходиться продукція квітникарства, під час її постачання від виробників до кінцевих споживачів. Задля цього запропоновано поєднання інноваційних технологій, які допомагають реалізувати управління постачанням продукції квітникарства в реальному часі через ланцюжок поставок. Отже, щоб задовольнити споживачів, необхідно сформувати ефективний ланцюг постачання продукції квітникарства, усі ланки якого повинні працювати як єдине ціле, щоб в результаті кінцеві клієнти отримали товар високої якості
Ключові слова: продукція квітникарства, температурний режим, концептуальна модель, управління ланцюгами постачання, інноваційні технології
Аннотация: Цветочная индустрия сегодня является достаточно динамичной международной отраслью. Доказательством этого являются достигнутые за последние годы значительные темпы роста в данной сфере. При этом транспортировка скоропортящихся грузов является одним из самых сложных видов доставки, а перевозка цветов еще сложнее из-за того, что нужно не только строго соблюдать температурный режим, но и сохранять внешний вид такого привередливого груза. Был проведен анализ цветочной отрасли, который показал, что спрос на рынке находится в состоянии стагнации, в то время как предложение – в избытке. Отчасти это связано с тем, что цветы имеют высокую корреляцию с получаемым доходом, не будучи товаром первой необходимости. Хотя с другой стороны, потребительский спрос становится все более требовательным и дифференцированным. Были определены и исследованы основные факторы, которые оказывают влияние на рынок продукции цветоводства. Было отмечено, что в Украине рынок продукции цветоводства является относительно небольшим по объему и молодым, но при этом перспективным и быстро растущим. Кроме того, он является одним из самых сложных и трудоемких, что обусловлено его особенностями. Прежде всего, рынок цветоводства представлен значительным количеством субъектов (участников), имеющих различные основные и оборотные ресурсы, цели по работе на рынке, потребности и тому подобное. Проведены исследования, которые показали, что индустрия цветоводства может нести огромные потери, главным образом, из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры для хранения и транспортировки, а также из-за отсутствия контроля за условиями поставки. Отсутствие видимости в цепях поставок приводит к проблемам с качеством, что приводит к потере продукции, возврату продукции, росту ее стоимости, а также задержка во времени. В дополнение к этому меняющиеся запросы потребителей, активный образ жизни и открытая экономика фактически заставляют производителей и поставщиков производить товары более высокого качества и постоянно искать пути оптимизации расходов. Предложенная концептуальная модель управления цепями поставок продукции цветоводства даст возможность сформировать новую инфраструктуру, которая соединит в единую систему всех субъектов рынка цветоводства. Таким образом, можно утверждать, что приоритетные направления развития инфраструктуры рынка цветоводства должны определяться с точки зрения системного подхода и заключаться во взаимодействии элементов производственной, посреднической, флористической, дизайнерской, маркетинговой, финансовой, информационной и агросервисных составляющих. Каждая часть цепи должна эффективно выполнять свою функцию для поддержания оптимальных условий среды, в которой находится продукция цветоводства, во время ее поставки от производителей до конечных потребителей. Для этого предложено сочетание инновационных технологий, которые помогают реализовать управление поставками продукции цветоводства в реальном времени через цепочку поставок. Итак, чтобы удовлетворить потребителей, необходимо сформировать эффективную цепь поставки продукции цветоводства, все звенья которой должны работать как единое целое, чтобы в результате конечные клиенты получили товар высокого качества.
Ключевые слова: продукция цветоводства, температурный режим, концептуальная модель, управление цепочками поставок, инновационные технологии

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Karpun O.V. (2020) “Conceptual model of floriculture supply chain management”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.4, pp.41-52, available at: https://smart-scm.org/en/journal-4-2020/karpun-olga-conceptual-model-of-floriculture-supply-chain-management/ (Accessed 19 December 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-4-4

https://aar-healthcare.com/slot/https://dek.chula.ac.th/uploads/truewallet-slot/https://covid19.dairikab.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/akun-pro-thailand/https://simponie.minselkab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://ojs3.bkstm.org/slot-luar-negeri/https://journal.niqs.org.ng/akunprokamboja/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-demo/https://journals.missouri.edu/slot-deposit-dana/https://stisnu-aceh.ac.id/slot-deposit-gopay-dan-ovo/https://journals.missouri.edu/slot-ovo/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/akun-pro-kamboja/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/slot-deposit-pulsa/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/slot-demo/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-server-luar/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-terpercaya/https://penerbit.undip.ac.id/js/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-deposit-dana/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-deposit-dana/https://ppb.uinsatu.ac.id/wp-content/slot-dana/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-demo/https://journal.niqs.org.ng/slot-ovo/https://perizinan.jambikota.go.id/imslot/https://sparkling.kaltimprov.go.id/storage/slot-deposit-via-pulsa/https://www.univbaru.ac.id/slot-zeus/https://journal.pbnsurabaya.co.id/slot-luar-negeri/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-deposit-pulsa/https://ojs.americaspg.com/slot-server-luar/https://forum.im.ncue.edu.tw/pages/data-hk/http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/pages/slot-server-luar/https://inspektorat.enrekangkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://slot-deposit-pulsa.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://aar-healthcare.com/gates-of-gatot-kaca/https://slot-demo.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://slot-dana.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://www.univbaru.ac.id/slot-server-luar/https://www.univbaru.ac.id/slot-demo/https://sisumaker.tapselkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sisumaker.tapselkab.go.id/uploads/slot-demo/