Patkovskyi Sergii, Lytvynenko Sergiy. The Ways of Supply Chain Responsiveness Increase at Time of Port Infrastructure and Transportation Assets Productivity Disruption

UDC 338.47:656.613

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-2-4
JEL Classification: L91, M21, R41.

Received: 29 July 2020

Anotation: The article determined that the delivery of goods by sea to the United States has its peculiarities and nuances. Specific trends over the last few years which have led to a number of supply chain disruptions have been described. An analysis of previous research has shown that the issue of increasing of the supply chain responsiveness in terms of reducing port infrastructure and transportation assets has been studied insufficiently. The volumes of traffic through US ports for the last three years were analyzed. It was identified that inefficiency in operation leads to an increase in inventories and immobilization of cash flows, as well as increased transportation, storage and demurrage costs. The complexity of the processes requires a systematic approach to reducing the main risks and building a multi-scenario model of operation with a flexible supply chain. The system of strategic and tactical measures for US shippers has been developed to reduce key risks. At the strategic level, it was proposed to implement a system of 3-4 distribution centers linked to supply chains on both coasts of the United States; ability of capacity variation; availability of 1-2 intermodal distribution centers; availability of alternative routes and ports of arrival, as well as various vehicles; maximum reliability of the last mile; real-time process management including the use of outrunning indicators to trace shifts. It was proposed to implement the tactical level through operations planning and increase in time of placing seafreight bookings and inland transport allocation; realization of the opportunity to choose alternative services by balancing actual supply and demand; reducing capacity constraints by using multiple routes and ports of arrival; active use of services for accelerated full container load for goods that are sensitive to time fluctuations; preventing container dwells. The dynamics of containers dwell time served in the port Los Angeles in 2018 during the trade war between the US and China was analyzed and the impact of new tariffs on imports of steel and aluminum products imported from abroad, as well as a wide range goods made in China was determined. A case study of 6250 shipments from China ports to the port of Los Angeles was conducted, dividing them to containers terminated at port of arrival and containers moved intermodally to inland terminals (dry ports) by rail. Storage periods peaked in the fourth quarter, when the number of containers that spent over 10 days and over 20 days doubled in each consecutive month.
Keywords: world trends; innovative developments; warehousing logistics; automation; digital technologies; processes
Анотація: У статті було визначено, що доставка вантажів морем до США має свої особливості та нюанси. Було охарактеризовано специфічні тенденції за останні кілька років, які призвели до ряду перебоїв у ланцюгах поставок. При аналізі попередніх наукових досліджень виявлено, що проблема підвищення стійкості ланцюга доставки за умов скорочення транспортних ємностей та зменшення пропускної спроможності морських портів вивчена недостатньо. Проаналізовано обсяги перевезень вантажів через порти США за останні три роки. Визначено, що неефективність роботи призводить до збільшення інвентарних запасів і іммобілізації грошових потоків, а також збільшення витрат на перевезення, зберігання, демередж та детеншн. Складність процесів вимагає системного підходу до зниження основних ризиків та вибудовування багатосценарної моделі роботи із гнучким ланцюгом постачань. Розроблена система стратегічних та тактичних заходів для вантажовідправників США з метою звуження ключових ризиків. На стратегічному рівні запропоновано реалізацію системи із 3-4 дистрибуційних центрів, які пов’язані з ланцюгами постачань на обох узбережжях США; можливість варіювання ємностями; наявність 1-2 розподільчих центрів; наявність альтернативних маршрутів та портів прибуття, а також використання різних класів транспортних активів; максимальна надійність останньої милі; керування процесом у реальному режимі часу, в тому числі і шляхом використання випереджаючих індикаторів для відстеження змін. Тактичний рівень запропоновано реалізовувати шляхом операційного планування та збільшення термінів розміщення замовлень на морські перевезення і розподіл по внутрішньому транспорту; реалізації можливості вибору альтернативних сервісів морських ліній виходячи з фактичного балансу попиту і пропозиції; зменшення обмежень транспортних ємностей шляхом використання декількох маршрутів і портів прибуття; активного використання послуг з прискореного хендлінгу контейнера для товарів, які чутливі до часових коливань; унеможливлення простою контейнерів. Було проаналізовано динаміку часу затримки для контейнерів, які були обслужені в порту Лос-Анджелеса у 2018 році під час торговельної війни між США та Китаєм та виявлено вплив нових тарифів на широкий асортимент товарів, вироблених в Китаї. Проведено дослідження 6250 відправок з портів Китаю в порт Лос-Анджелес. Вони були розділені на контейнери, що термінуються в порту прибуття, і контейнери, що переміщуються в інтермодальних сполученнях на внутрішні термінали (сухі порти) залізницею Періоди зберігання досягли свого піку в четвертому кварталі, коли кількість контейнерів, які провели більше 10 днів і більше 20 днів, подвоювалося в кожному наступному місяці.
Ключові слова: ланцюг постачання, стійкість, морський порт, торгівельна війна, вантаж, збій, продуктивність транспортних активів.
Аннотация: В статье было определено, что доставка грузов морем в США имеет свои особенности и нюансы. Были охарактеризованы специфические тенденции за последние несколько лет, которые привели к ряду перебоев в цепях поставок. При анализе предыдущих научных исследований выявлено, что проблема повышения устойчивости цепи доставки в условиях сокращения транспортных емкостей и уменьшение пропускной способности морских портов изучена недостаточно. Проанализированы объемы перевозок грузов через порты США за последние три года. Определено, что неэффективность работы приводит к увеличению инвентарных запасов и иммобилизации денежных потоков, а также увеличение расходов на перевозку, хранение и демередж. Сложность процессов требует системного подхода к снижению основных рисков и выстраивания много-сценарной модели работы с гибкой цепью поставок. Разработана система стратегических и тактических мероприятий для грузоотправителей США с целью сужения ключевых рисков. На стратегическом уровне предложено реализацию системы из 3-4 распределительных центров, которые связаны с цепями поставок на обоих побережьях США; возможность варьирования емкостями; наличие 1-2 интермодальных распределительных центров; наличие альтернативных маршрутов и портов прибытия, а также различных классов транспортных активов; максимальная надежность последней мили; управление процессом в режиме реального времени, в том числе и путем использования системы опережающих показателей для отслеживания изменений. Тактический уровень предложено реализовывать путем операционного планирования и увеличения сроков размещения заказов на морские перевозки и аллоцирования транспортных емкостей для наземной перевозки; реализации возможности выбора альтернативных сервисов морских линий исходя из баланса фактического спроса и предложения; уменьшения ограничений по емкостям путем использования нескольких маршрутов и портов прибытия; активное использования «экспресс» сервисов доставки товаров в полных контейнерах, которые чувствительны к временным колебаниям; предотвращения простоя контейнеров. Была проанализирована динамика времени задержки для контейнеров, которые были обработаны в порту Лос-Анджелеса в 2018 году во время торговой войны между США и Китаем и выявлено влияние дополнительных пошлин на широкий ассортимент товаров, произведенных в Китае. Проведено исследование 6250 отправок из портов Китая в порт Лос-Анджелес. Они были разделены на контейнеры, которые следовали до порта прибытия, и контейнеры, которые перемещались в интермодальных сообщениях на наземные терминалы (сухие порты) по железной дороге. Периоды хранения достигли своего пика в четвертом квартале, когда количество контейнеров, провели более 10 дней и более 20 дней, удваивалось в каждом следующем месяце.
Ключевые слова: цепь поставок, устойчивость, морской порт, торговая война, груз, сбой, продуктивность транспортных активов.

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Patkovskyi Sergii, Lytvynenko S.L. (2020) “The Ways of Supply Chain Responsiveness Increase at Time of Port Infrastructure and Transportation Assets Productivity Disruption”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.2, pp.51-64, available at: https://smart-scm.org/en/journal-2-2020/patkovskyi-sergii-lytvynenko-sergiy-the-ways-of-supply-chain-responsiveness-increase-at-time-of-port-infrastructure-and-transportation-assets-productivity-disruption/ (Accessed 29 July 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-2-4
https://nrais.dgda.gov.bd/public/jepang/https://learning.modernland.co.id/api/toto/http://himatikauny.org/wp-includes/mahjong-ways-3/https://www.jst.hvu.edu.vn/akun-pro-kamboja/https://section.iaesonline.com/akun-pro-kamboja/https://journals.uol.edu.pk/sugar-rush/http://mysimpeg.gowakab.go.id/mysimpeg/aset/https://jurnal.jsa.ikippgriptk.ac.id/plugins/https://ppid.cimahikota.go.id/assets/demo/https://journals.zetech.ac.ke/scatter-hitam/https://silasa.sarolangunkab.go.id/swal/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/sthai/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/stoto/https://alwasilahlilhasanah.ac.id/starlight-princess-1000/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/sgacor/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/maxwin/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/img/cover/10k/