Marchuk Volodymyr, Harmash Oleh, Ovdiienko Oksana. World Trends in Warehouse Logistics

UDC 004.932

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-2-3
JEL Classification: D29, E29, F20, L89, O14.

Received: 28 July 2020

Anotation: Logistics as well as supply chain management is a fast changing field of economic activity, because it deals with different types of companies, different goods, different countries and continents, different cultures and management styles. It is reasonable that further prosperity of such entities are impossible without tracking modern trend and innovative technologies, which are providing the opportunity to rise, develop and stay profitable. Warehouse logistics is an essential part of companies’ activity and takes on a significant part of the costs. Following the main worlds trend and their implementation designed to improve the financial result and quality of services. That’s why this paper is devoted to analysis of the warehousing logistics innovative development and the ways how to reach it, of the most progressive world trends, namely robotics (manipulator robots, palletizer robots, sorting robots, mobile robotic carts, etc., due to whom automation of warehouse operations is carried out), Big Data (as an efficient processing of structured and unstructured huge amounts of analytical data from various sources coming at high speed), electronic data exchange technology – EDI (allows to automate the creation, sending, receiving and processing of any electronic documents and integrate them with existing business applications), drones (automated unmanned aerial vehicles, which can be used in the warehouse to gain access to goods at high altitudes, where other modes of transport will not be able to get), Internet of Things (IoT, which would give the opportunity to maintain communication between sites or premises and to control business processes of the warehouse complex), additive technologies (allows to create the necessary products and various components using 3D-printing technology), etc. Moreover, it is not only given the general characteristic of each type of innovative ways of developments, but also presented the advantages, disadvantages and prospects of using global trends in warehousing infrastructure. It is shown that implementation of modern technological solutions and automation of processes promotes the development of multi-storey warehouses.
Keywords: world trends; innovative developments; warehousing logistics; automation; digital technologies; processes
Анотація: Логістика та управління ланцюгами поставок завжди були швидко змінними сферами економічної діяльності, оскільки постійно працюють з різними типами компаній, різними товарами, різними країнами та континентами, різними культурами та стилями управління. Цілком зрозуміло, що подальше процвітання таких організацій неможливе без відстеження сучасних тенденцій та інноваційних технологій, які надають можливість рости, розвиватися та залишатися прибутковими. На складську логістику припадає значна частина не лише операційної діяльності компаній, але і загальних витрат. Відслідковування основних світових трендів та їх впровадження у своїй діяльності покликане покращити фінансовий результат та якість пропонованих послуг. Саме тому особлива увагу у статті надана аналізу інноваційного розвитку логістики складських приміщень та шляхів її досягнення, найбільш прогресивних світових тенденцій, а саме робототехніці (роботи-маніпулятори, роботи-палетизатори, сортувальні роботи, мобільні роботизовані візки тощо, завдяки яким впроваджується автоматизація складських операцій), Big Data (ефективна обробка структурованих та неструктурованих аналітичних даних з різних джерел, що надходять з високою швидкістю), технологія електронного обміну даними – EDI (дозволяє автоматизувати створення, відправлення, отримання та обробку будь-яких електронних документів та інтеграція їх до існуючого програмного забезпечення), безпілотники (автоматизовані безпілотні літальні апарати, які можна використовувати на складі для отримання доступу до товарів на великій висоті, куди не зможуть дістатися інші види транспорту ), Інтернет речей (IoT, що дасть можливість підтримувати зв’язок між різними приміщеннями складу та контролювати бізнес-процеси всього комплексу), адитивні технології (дозволяють створювати необхідні продукти та їх комплектуючі за допомогою технології 3D-друку) тощо. Також надано не лише загальну характеристику кожного типу інноваційних шляхів розвитку, але й проаналізовано переваги, недоліки та перспективи використання світових трендів у складській інфраструктурі. Показано, що впровадження сучасних технологічних рішень та автоматизація процесів сприяє розвитку багатоповерхових складів.
Ключові слова: світові тренди, інноваційні розробки, складська логістика, автоматизація, цифрові технології, процеси.
Аннотация: Логистика, а также управление цепочками поставок – это быстро меняющаяся сфера экономической деятельности, поскольку она имеет дело с разными типами компаний, разными товарами, разными странами и континентами, разными культурами и стилями управления. Разумно, что дальнейшее процветание таких предприятий невозможно без отслеживания современных тенденций и инновационных технологий, которые дают возможность расти, развиваться и оставаться прибыльными. Складская логистика является неотъемлемой частью деятельности компаний и берет на себя значительную часть расходов. Следование основным мировым тенденциям и их реализация призваны улучшить финансовый результат и качество услуг. Именно поэтому данная статья посвящена анализу инновационного развития складской логистики и путей ее достижения, самых прогрессивных мировых тенденций, а именно робототехнике (роботы-манипуляторы, роботы-штабелеры, сортировочные роботы, мобильные роботизированные тележки, использование которых обеспечивает автоматизацию складских операций), Big Data (как эффективная обработка структурированных и неструктурированных огромных объемов аналитических данных из различных источников, поступающих с высокой скоростью), технология электронного обмена данными – EDI (способ автоматизировать создание, отправку, прием и обработку любых электронных документов и интеграция их с существующими бизнес-приложениями), дроны (автоматизированные беспилотные летательные аппараты, которые можно использовать на складе для получения доступа к товарам на больших высотах, где другие виды транспорта не работают), Интернет вещей (IoT, который дает возможность поддерживать связь между помещениями склада и контролировать бизнес-процессы всего комплекса), аддитивные технологии (создание необходимых продуктов и различных их компонентов с использованием технологии 3D-печати) и т. д. Кроме того, в статье не только дана общая характеристика каждого типа инновационных способов развития, но и представлены преимущества, недостатки и перспективы использования мировых трендов в складской инфраструктуре. Показано, что внедрение современных технологических решений и автоматизация процессов способствует развитию многоэтажных складов.
Ключевые слова: мировые тренды, инновационные разработки, складская логистика, автоматизация, цифровые технологии, процессы.

List of references

 • First National Consulting Group. (2018) New technologies in warehouse operations. [Online] Available from: https://www.fnc-group.ru/novie-technologii-v-skladskix-operaciyax.html
 • SHISHKIN Y. (2019) Ten online retail trends for 2019-2020. Vc.ru. [Online] Available from: https://vc.ru/trade/59300-desyat-trendov-onlayn-riteyla-na-2019-2020-gody
 • ZLATEVA D. (2019) By seven-league crocs: outcomes of Ukrainian e-commerce and logistics for 2018. Association of retailers in Ukraine, rau.ua [Online] Available from: https://rau.ua/novyni/itogi-e-commerce-2018/
 • 100realty.ua (2020) The spread of COVID-19 will increase the demand for warehouses within the city: how the market will change. [Online] Available from: https://100realty.ua/news/rasprostranenie-covid-19-uvelicit-spros-na-sklady-v-predelah-goroda-kak-izmenitsa-rynok
 • First National Consulting Group. (2018) New technologies in warehouse operations: Basic business trends and tendencies. Available from: https://www.fnc-group.ru/novie-technologii-v-skladskix-operaciyax.html
 • SCRIVEN R. Report The Future of Warehouse Automation – 2019. InteractAnalysis [Online] Available from: https://www.interactanalysis.com/the-future-of-warehouse-automation-2019-2/
 • Boston Dynamics. Handle Robot reimagined for Logistics [Online] Available from: https://www.bostondynamics.com/handle
 • Logist.Today (2019) Boston Dynamics has developed a warehouse loader robot. [Online] Available from: https://logist.today/dnevnik_logista/2019-04-04/boston-dynamics-razrabotali-skladskogo-robota-gruzchika/
 • KOVALCHUK I. (2019) Amazing technologies and inventions. Ecotech.news [Online] Available from: https://ecotech.news/technology/114-nova-sluzhba-dostavki-v-diji-bezpilotnij-furgon-robot-kur-er.html
 • RoboHunter (2018) Robots in a warehouse: Ocado showed how an automated supermarket in Andover works. [Online] Available from: https://robo-hunter.com/news/roboti-na-sklade-ocado-pokazala-kak-rabotaet-avtomatizirovannii-supermarket-v-andovere11053
 • SHARMA A. (2019) Order Fulfilment Mobile Robots Start to Deliver – more than 500,000 to be installed in next 5 years. InteractAnalysis [Online] Available from: https://www.interactanalysis.com/order-fulfillment-mobile-robots-start-to-deliver-more-than-0-5m-to-be-installed-in-next-5-years
 • KUVSHYNOV M. (2020) Warehouse robot market trends. RoboTrends. [Online] Available at: http://robotrends.ru/pub/2007/trendy-rynka-skladskih-robotov
 • KRASYLNIKOVA Yu. (2017) The number of robots in Amazon warehouses has reached 100,000. Hightech.Fm [Online] Available from: https://hightech.fm/2017/09/15/ amazon_robot_workers
 • Big Data. What it is and why it matters Sas.com [Online] Available from: https://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-data.html
 • MAIER-SHENBERHER V., KUKER K. (2014) Big Data. A revolution that will change the way we live, work and think. Mann, Yvanov, Ferber, — 240 p.
 • BERKANA A. (2017) What is Big data: collected all the most important things about big data. Rusbase [Online] Available from: https://rb.ru/howto/chto-takoe-big-data
 • PETROV A. (2015) Big Data from A to Z. Part 1: Principles of working with big data, the MapReduce paradigm. DCA (Data-Centric Alliance) [Online] Available from: https://rb.ru/howto/chto-takoe-big-data
 • PIDVYSOTSKYI D. (2018 Innovative solutions in warehouse logistics: myths, facts, trends. Logistics in Ukraine [Online] Available from: https://logistics-ukraine.com/2018/04/27
 • OpenGL. Electronic data exchange technology [Online] Available from: https://www.opengl.org.ru/informatsionnye-sistemy-i-tekhnologii/tekhnologiya-elektronnogo-obmena-dannymi.html
 • Comarch EDI. Business of the future: EDI technologies in the Ukrainian market. Comarch experience. TradeMasterGroup [Online] Available from: https://trademaster.ua/recomendacii/ 1489
 • Puchenkov V. (2017) Use of drones in warehouses. Logistics [Online] Logistika-prim.ru (6) – P. 16–17
 • DroneExpo (2017) MIT drones conduct warehouse inventory using RFID tags [Online] Available from: https://drone-expo.ru/ru/article/uchyonie-mit-razrabotali-sistemu-dlya-dronov-kotoraya-pomoget-avtomatizirovat-inventarizatsiyu-74261
 • LindeMaterialHandling (2017) Drones are the warehouse technology of the future [Online] Available from: https://www.linde-mh.ru/novost-1
 • WRYCZA P. Bin:Go – Die rollende Transportdrohne. Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML [Online] Available from: https://www.iml.fraunhofer.de/de/abteilungen /b1/verpackungs_und_handelslogistik/forschungsprojekte/bingo.html
 • SIMAKINA A. (2016) Smart Warehouses: How Sensors, Robots and Drones Are Changing Logistics. Iot.ru [Online] Available from: https://iot.ru/riteyl/umnye-sklady-kak-sensory-roboty-i-drony-menyayut-logistiku
 • DMITRIEV Ye. (2019) Five new technologies that will change logic forever. Ati.su [Online] Available from: https://news.ati.su/article/2019/04/09/5-novyh-tehnologiy-kotorye-navsegda-izmenyat-logistiku-094000
 • ALEKSANDROVA K. Logistics without logisticians. RZD Partner [Online] Available from: http://www.rzd-partner.ru
 • DUBOV А. (2018) 3D printer adapted for printing food from cryogenic flour. Nplus1.ru [Online] Available from: https://nplus1.ru/news/2018/04/25/3d-printing-food
 • Androshchuk H.A. (2017) Additive technologies: perspectives and problems of 3D printing. Science, technologies, innovations (1) – P. 68-77
 • SkladmanUSG (2019) Market overview of Multi-Storey and High-Bay Warehouse [Online] Available from: Byklet_Skladu_L_15.03.19_v15.pdf
 • Logistics.ru. Warehouse innovations will allow customers of 3PL services to reduce costs by up to 40% [Online] Available from: https://logistics.ru/warehousing/news/skladskie-innovacii-pozvolyat-klientam-3pl-uslug-snizit-do-40-zatrat

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Marchuk V.Ye., Harmash O.M., Ovdiienko O.V (2020) “World Trends in Warehouse Logistics”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.2, pp.32-50, available at: https://smart-scm.org/en/journal-2-2020/marchuk-volodymyr-harmash-oleh-ovdiienko-oksana-world-trends-in-warehouse-logistics/ (Accessed 28 July 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-2-3