Kateryna Kopishynska. Current state and prospects of digital transformation of the transport and logistics sector of Ukraine

UDC 004.338.47

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-2-8
JEL Classification: L86, M15, O32, O33.

Received: 30 July 2020

Anotation: The article examines the current state of digital transformation of enterprises in the transport and logistics sector and identifies key prospects for its development. Diagnosis of Ukraine’s results in the international rankings, which determine the intensity and direction of use of digital technologies and ICT by countries, found that the country’s position on these indicators is average or below average among the studied countries. Analysis of the evaluation of the innovation index of Ukrainian companies for enterprises in the transport and logistics sector revealed that most of the innovations implemented by enterprises relate to digital technologies and ICT. However, these companies are technological market leaders and do not fully reflect the trends of the entire industry. Analysis of the use of ICT in the transport and logistics sector by domestic enterprises showed that in 2019 almost 90% of enterprises use the Internet in their activities, only 22% have their own website, and less than 9% of the total number of enterprises in the sector use cloud computing. In 2020, due to the emergence of coronavirus disease (COVID-19) and the implementation of quarantine measures to prevent its spread, there were significant changes in the functioning of the world economy in general, and the transport and logistics sector in particular. To determine the prospects for the digital transformation of the transport and logistics sector, it was proposed to define them by levels and directions. Four main levels of digital transformation were proposed: microlevel (internal management and business processes of the enterprise), mesolevel (interaction of the enterprise with consumers, clients and partners), macrolevel (interaction of the enterprise with the state and state regulation and management) and megalevel (harmonization with international rules and integration with international infrastructure). Among the most promising areas are proposed the automation of management and production processes, the Internet of Things, artificial intelligence, robotics, last mile delivery, warehouse automation, blockchain, data analysis, cloud computing, autonomous vehicles.
Keywords: digitalization, digital transformation, logistics and transport, innovations, management.
Анотація: У статті досліджено сучасний стан цифрової трансформації підприємств транспортно-логістичного сектору та визначено ключові перспективи її розвитку. Діагностика результатів України в міжнародних рейтингах, які визначають інтенсивність та напрями використання цифрових технологій та ІКТ країнами встановила, що позиції країни за цими показниками є середніми або нижче середніх серед досліджуваних країн. Аналіз оцінки індексу інновацій українських компаній для підприємств транспортно-логістичного сектору. виявив, що більшість інновацій, які впроваджують підприємства, відносяться до цифрових технологій та ІКТ. Проте ці підприємства є технологічними лідерами ринку і не відображають повною мірою тенденцій усієї галузі. Аналіз використання вітчизняними підприємствами транспортно-логістичного сектору ІКТ показав, що у 2019 році майже 90 % підприємств використовують Інтернет в діяльності, лише 22 % мають власний сайт, а хмарними обчисленнями користується менше 9% загальної кількості підприємств сектору. У 2020 році внаслідок появи коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження карантинних заходів щодо запобігання її поширення відбулись істотні зміни у функціонуванні світової економіки в цілому, та транспортно-логістичного сектору зокрема. Для визначення перспектив цифрової трансформації транспортно-логістичного сектору було запропоновано визначати їх за рівнями та напрями. Було запропоновано чотири основні рівні цифрової трансформації: мікрорівень (внутрішні управлінські та бізнес-процеси підприємства), мезорівень (взаємодія підприємства зі споживачами, клієнтами та партнерами), макрорівень (взаємодія підприємства з державою та державне регулювання і управління) та мегарівень (гармонізація з міжнародними правилами та інтеграція з міжнародною інфраструктурою). Серед найбільш перспективних напрямів обрано автоматизацію управлінських та виробничих процесів, інтернет речей, штучний інтелект, робототехніку, доставки останньої милі, автоматизацію складів, блокчейн, аналізу даних, хмарні обчислення, автономні транспортні засоби.
Ключові слова: цифровізація, цифрова трансформація, логістика та транспорт, інновації, управління.
Аннотация: В статье исследовано текущее состояние цифровой трансформации предприятий транспортно-логистического сектора и определены ключевые перспективы ее развития. Диагностика результатов Украины в международных рейтингах, которые определяют интенсивность и направления использования цифровых технологий и ИКТ странами установила, что позиции страны по этим показателям являются средними или ниже средних среди исследуемых стран. Анализ оценки индекса инноваций украинских компаний для предприятий транспортно-логистического сектора показал, что большинство инноваций, которые внедряют предприятия, относятся к цифровым технологиям и ИКТ. Однако эти предприятия являются технологическими лидерами рынка и не отражают в полной мере тенденций всей отрасли. Анализ использования отечественными предприятиями транспортно-логистического сектора ИКТ продемонстрировал, что в 2019 году почти 90% предприятий используют Интернет в деятельности, лишь 22% имеют собственный сайт, а облачными вычислениями пользуется менее 9% общего количества предприятий сектора. В 2020 году в результате появления коронавирусной болезни (COVID-19) и введения карантинных мероприятий по предотвращению ее распространения состоялись существенные изменения в функционировании мировой экономики в целом, и транспортно-логистического сектора в частности. Для определения перспектив цифровой трансформации транспортно-логистического сектора было предложено определять их по уровням и направлениям. Было предложено четыре основных уровня цифровой трансформации: микроуровень (внутренние управленческие и бизнес-процессы предприятия), мезоуровень (взаимодействие предприятия с потребителями, клиентами и партнерами), макроуровень (взаимодействие предприятия с государством и государственное регулирование и управление) и мегауровень (гармонизация с международными правилами и интеграция с международной инфраструктурой). Среди наиболее перспективных направлений предложены автоматизация управленческих и производственных процессов, интернет вещей, искусственный интеллект, робототехника, доставка последней мили, автоматизация складов, блокчейн, анализ данных, облачные вычисления, автономные транспортные средства.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, логистика и транспорт, инновации, управление.

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Kopishynska K. O. (2020) “Current state and prospects of digital transformation of the transport and logistics sector of Ukraine”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.2, pp.99-110, available at: https://smart-scm.org/en/journal-2-2020/kateryna-kopishynska-current-state-and-prospects-of-digital-transformation-of-the-transport-and-logistics-sector-of-ukraine/ (Accessed 30 July 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-2-8
https://nrais.dgda.gov.bd/public/jepang/https://learning.modernland.co.id/api/toto/http://himatikauny.org/wp-includes/mahjong-ways-3/https://www.jst.hvu.edu.vn/akun-pro-kamboja/https://section.iaesonline.com/akun-pro-kamboja/https://journals.uol.edu.pk/sugar-rush/http://mysimpeg.gowakab.go.id/mysimpeg/aset/https://jurnal.jsa.ikippgriptk.ac.id/plugins/https://ppid.cimahikota.go.id/assets/demo/https://journals.zetech.ac.ke/scatter-hitam/https://silasa.sarolangunkab.go.id/swal/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/sthai/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/stoto/https://alwasilahlilhasanah.ac.id/starlight-princess-1000/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/sgacor/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/maxwin/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/img/cover/10k/