Iryna Popovychenko, Kira Spiridonova. Application of function cost analysis and network scheduling in logistics cost management

UDC 338:45:658.8:621.3

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-2-5
JEL Classification: L25, M21.

Received: 30 July 2020

 • Spiridonova K.O. PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Economics and Entrepreneurship Department State Higher Educational Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”, Dnipro,
  Ukraine
 • ORCID:0000-0001-6961-4172
 • Web of Science ResearcherID:-
 • Scopus author id: -
Anotation: Dynamic nature of logistic costs as well as dynamic and complicated modern economic environment urges scientists to seek new and improve existing forms and approaches to identification, accounting and management of companies’ logistic costs and supply chains. Adaptation of logistic cost management to modern challenges is important. Business competitiveness nowadays depends on fast and exact reaction of business management on unpredictable, changing and risky micro- and macro environment. Clear and available technologies of influence on profitability of economic activity due to rational decreasing and optimization of expenses become more and more demanded on Ukrainian and world markets. Rational planning and minimization of logistic costs of operational activity of production and commercial companies is great potential reserve and powerful tool on the competitive space if used by experienced specialists. In the article it is proposed to combine powerful methods – function cost analysis and network planning on the basis of process, project and logistics management using simplified example. As a result, the client’s demands concerning shortening terms of the order with optimal cost and quality of service for both or more sides are fulfilled. At the meantime the riskiest sites of supply chain are determined that allows to predict and avoid possible problems. The material needs further specification, economic and mathematical modelling, and professional discussion by specialists in management of supply chains, operational managers, IT-specialists, as supply chains are complicated open and flexible systems.
Keywords: logistics costs, operational activity, supply chains, function cost analysis, network planning, time factor
Анотація: Динамічність природи логістичних витрат у поєднанні із динамічністю та складністю сучасного економічного середовища спонукає науковців та фахівців-практиків до пошуку нових та вдосконалення існуючих форм та підходів до ідентифікації, обліку й управління логістичними витратами підприємств та ланцюгів постачань. Важливою є адаптація процесів управління логістичними витратами до викликів сьогодення. Конкурентоспроможність бізнесу сьогодні залежить від швидкості та точності реакції менеджменту підприємств та організацій на непередбаченість, мінливість, ризики макро та мікро середовища. Прозорі та доступні технології впливу на прибутковість господарської діяльності через раціональне зменшення та оптимізацію витрат стають сьогодні все більш затребуваними на українському та світових ринках. Раціональне планування та розумна мінімізація логістичних витрат, що супроводжують операційну діяльність виробничих та комерційних підприємств, є великим резервом, наразі більшою мірою потенційним, та потужним знаряддям на конкурентному просторі у руках досвідчених професіоналів. У статті на ідеологічному підґрунті процесного, проєктного та логістичного менеджменту на спрощеному практичному прикладі пропонується поєднання потужних методів – функціонально-вартісного аналізу та календарно-сітьового планування, в результаті чого виконуються вимоги клієнта щодо скорочення термінів виконання замовлення при оптимальній для обох чи більше сторін вартості та якості послуги. При цьому проявляються найбільш ризиковані ділянки ланцюга постачання, що дозволяє передбачити можливі проблеми та запобігти ним. Представлені розробки, безумовно, потребують подальшої деталізації, економіко-математичного моделювання та фахового обговорення у колі фахівців з управління ланцюгами постачання, операційних менеджерів, IT-спеціалістів, оскільки ланцюги постачань – це надскладні відкриті та гнучкі системи.
Ключові слова: логістичні витрати, операційна діяльність, ланцюги постачань, функціонально-вартісний аналіз, календарно-сітьове планування, фактор часу
Аннотация: Динамичность природы логистических затрат в сочетании с динамичностью и сложностью современной экономической среды побуждает ученых и специалистов-практиков к поиску новых и совершенствование существующих форм и подходов к идентификации, учета и управления логистическими затратами предприятий в цепях поставок. Важна адаптация процессов управления логистическими затратами к вызовам современности. Конкурентоспособность бизнеса сегодня зависит от скорости и точности реакции менеджмента предприятий и организаций на непредсказуемость, изменчивость, риски макро и микросреды. Прозрачные и доступные технологии влияния на прибыльность хозяйственной деятельности за рациональное уменьшение и оптимизацию расходов становятся сегодня все более востребованными на украинском и мировых рынках. Рациональное планирование и умная минимизация логистических издержек, сопровождающих операционную деятельность производственных и коммерческих предприятий, является большим резервом, пока в большей степени потенциальным, и мощным орудием в конкурентном пространстве в руках опытных профессионалов. В статье на идеологической основе процессного, проектных и логистического менеджмента на упрощенном практическом примере предлагается сочетание мощных методов – функционально-стоимостного анализа и календарно-сетевого планирования, в результате чего выполняются требования клиента по сокращению сроков выполнения заказа при оптимальной для обеих или более сторон стоимости и качества услуги. При этом проявляются наиболее рискованные участки цепи снабжения, позволяет предвидеть возможные проблемы и предотвратить их. Представленные разработки, безусловно, нуждаются в дальнейшей детализации, экономико-математического моделирования и профессионального обсуждения в кругу специалистов по управлению цепочками поставок, операционных менеджеров, IT-специалистов, поскольку цепи поставок – это сложнейшие открытые и гибкие системы.
Ключевые слова: логистические расходы, операционная деятельность, цепь поставок, функционально-стоимостной анализ, календарно-сетевое планирование, фактор времени

List of references

 • Sumets O. M. Rekomendatsii shchodo zaprovadzhennia syntetychnoho obliku lohistychnykh vytrat na pidpryiemstvi. Lohystyka: problemы y reshenyia. Kharkiv, 2011. № 4(35). S. 42 – 47.
 • Sumets O. M. Lohistychni vytraty pidpryiemstva: teoretychnyi aspekt: monohrafiia. Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet silskoho hospodarstva im. Petra Vasylenka, Miska drukarnia, 2013. 223 s.
 • Vaselevskyi M, Bilyk I., Deineha O. ta in. Ekonomika lohistychnykh system: monohrafiia / za nauk. red. Ye. Krykavskoho, S. Kubiva. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 2012. 596 s.
 • Mirotin L. B., Tashibaєv Je. Logistika dlja predprinimatelja: osnovnye ponjatija, opredelenija, polozhenija i procedury: uch. posobie. M.: INFRA-M, 2002. 252 s.
 • Oklander M. A. Lohistyka: Pidruchnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2008. 346 s.
 • Reta M. V. Lohistychni vytraty: vyznachennia, klasyfikatsiia ta oblik. Biznesinform, 2012. № 8. S. 155-158.
 • Jacenko G. Ne sovsem ochevidnye njuansy porozhdajut bol'shie problemy s tolkovaniem termina «logisticheskie zatraty». Logistika: problemy i reshenija. Harkіv, 2011. № 3. S. 66 – 67.
 • Dzhejms R. Stok, Duglas M. Lambert. Strategicheskoe upravlenie logistikoj. M.: INFRA-M, 2005. 828 s.
 • Zavytii O., Didorenko T., Kondriuk L. Lohistychni vytraty vyrobnychykh pidpryiemstv yak ob’iekty obliku ta kontroliu. Kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii. Instytut bukhhalterskoho obliku, 2019. Vyp.1-2. S. 49-73
 • Mynko L. M., Korotukha K. M. Metody upravlinnia lohistychnymy vytratamy. Efektyvna ekonomika. 2016. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_1_41.pdf. (data zvernennia: 06.08.2020).
 • Tankov K. M. Vyrobnycha lohistyka: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. Kharkivskyi derzh. ekonomichnyi un-t. Kharkiv: VD "INZhEK", 2004. 352 s.
 • Melnykova K. V. Finansovi potoky v lohistychnykh systemakh: konspekt lektsii. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia, 2015. 104 s.
 • Mazur I. I., Shapiro V. D., Ol'derogge N. G. Upravlenie proektami: Uchebnoe posobie. M.: Omega-L, 2009. 664 s.
 • Ponomarenko V. S., Tankov K. M., Lepeiko T. I. Lohistychnyi menedzhment / za red. V. S. Ponomarenka. Kharkiv: VD «INZhEK», 2015. 440 s.
 • Wang Bo, Bugayko D.А., Grigorak M.Y. Assessment of the national economy through the application of logistics costs. Economic Thought. 2018. № 3. P. 68-82.

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Popovychenko I.V., Spiridonova K.O. (2020) “Application of function cost analysis and network scheduling in logistics cost management”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.2, pp.65-77, available at: https://smart-scm.org/en/journal-2-2020/iryna-popovychenko-kira-spiridonova-application-of-function-cost-analysis-and-network-scheduling-in-logistics-cost-management/ (Accessed 30 July 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-2-5