Challenges of sustainable development and safety of world civil aviation in the conditions of globalization

UDC 005.52:005.334

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2022-16-3
JEL Classification: Н53, Q20, P39.

Received: 15 November 2022

Anotation: The UN’s global strategic document is the 2030 Agenda for Sustainable Development. It is an action plan aimed at ensuring global sustainable development in economic, social and environmental directions, which ensures that no UN member country is left behind. The 17 Sustainable Development Goals in the 2030 Agenda can be used as guidelines for the coordinated development of UN member states. Every year, the number of countries that also connect aviation to a wider range of UN Sustainable Development Goals, such as 4, 8, 9, 11, 13, 14, 16 and 17, is increasing. At the same time, the achievement of these goals requires working out the theoretical foundations of strategic management of global civil aviation safety. The issue of aviation safety is one of the top priority challenges from the first day of flights. Years passed, technology, avionics, engines, navigation aids changed and developed, but the problem did not lose its relevance. ICAO’s purpose: to ensure the safe and orderly development of all aspects of international civil aviation. ICAO develops Standards and Recommended Practices. They are set out in 19 Annexes to the Convention on International Civil Aviation. ICAO’s new strategies are the basis for further sustainable development of global civil aviation.
Keywords: sustainable development, world civil aviation, globalization, safety
Анотація: Стратегічним документом глобального рівня ООН є Порядок денний сталого розвитку до 2030 року. Це план дій, орієнтований на забезпечення світового сталого розвитку в економічному, соціальному та екологічному напрямах, який гарантує, що жодна країна-член ООН не залишається позаду. 17 Цілей сталого розвитку в порядку денному на 2030 рік можуть використовуватися як орієнтири для узгодженого розвитку країн-членів ООН. Щорічно зростає кількість держав, які також підключають авіацію до більшого кола Цілей сталого розвитку ООН, таких як 4, 8, 9, 11, 13, 14, 16 та 17. При цьому досягнення зазначених цілей потребує відпрацювання теоретичних засад стратегічного управління безпекою світової цивільної авіації. Проблема безпеки авіації є одним із найпріорітетніших викликів з першого дня виконання польотів. Плинули роки, змінювалась та розвивалася техніка, авіоніка, двигуни, засоби навігації, але проблема не втрачала власної актуальності. Мета ІКАО: забезпечення безпечного й упорядкованого розвитку всіх аспектів міжнародної цивільної авіації. ІКАО розробляє Стандарти і Рекомендовану практику. Вони викладені в 19 Додатках до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Нові стратегії ІКАО є підґрунтям подальшого сталого розвитку глобальної цивільної авіації.
Ключові слова: сталий розвиток, світова цивільна авіація, глобалізація, безпека.

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Bugayko D.O., Gurina G.S., Korzh M.V., Sydorenko K.V. (2022) “Challenges of sustainable development and safety of world civil aviation in the conditions of globalization”. – Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.16, pp.41-50, available at: https://smart-scm.org/en/journal-16-2022/challenges-of-sustainable-development-and-safety-of-world-civil-aviation-in-the-conditions-of-globalization/. DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2022-16-3