Relationship between transport infrastructure expenditures and costs and transport indicators – an overview of European and Ukrainian situation

UDC 338.1

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2022-11-3
JEL Classification: О18, О47, R42.

Received: 17 January 2022

Anotation: Quality of transport infrastructure determines the quality of the provision of services for the transportation of goods and passengers. The infrastructure sector is a guarantee of efficiency, mobility and uninterrupted economic activity. However, the high quality of the transport infrastructure implies significant and long-term investments. According to a McKinsey research report, to support sustainable economic growth in the world in line with forecasts for 2030, it is necessary to cover the need for additional investment of $ 3.3 trillion annually, equivalent to 3.8% of world GDP. The purpose of this work is to analyze the existing European approach to assessing transport infrastructure expenditures and costs, their impact on transport performance at the country level, as well as trends in Ukrainian policy regarding the support and development of road infrastructure. Transport infrastructure costs include the investment in new infrastructure, the cost of upgrading the existing infrastructure, the cost of maintaining the infrastructure, and the operating costs to enable the use of the transport infrastructure. Directive 2011/76 / EU prescribes that the weighted average infrastructure charges should be linked to construction costs, as well as the costs of operation, maintenance and development of the corresponding infrastructure network. The official Eurostat data of investment and O&M costs of transport infrastructure based on the citizenship principle was taken for this study, namely: – the number of ton-kilometers traveled per year; – the volume of investments in road infrastructure per year; – the amount of funds for the maintenance of road infrastructure per year. The indicators were taken for countries of the EU for which statistics were available for 2016 and 2019. According to the study, the effect of investments in transport infrastructure is strongly manifested both in the same year and affects subsequent years in terms of the volume of annual transport work. That is, an increase in investment in road infrastructure clearly has a positive effect on the volume of transport work performed. On the other hand, the volume of investments in the EU infrastructure brings a much greater positive effect than funds for road maintenance. Thus, the experience of developed countries shows a positive relationship between investment in the maintenance and construction of transport infrastructure and economic performance of the state. Part of the research was devoted to the study of the impact of investments in road infrastructure of Ukraine on the example of the global Ukrainian infrastructure project “Big Construction”. It is projected that in 2024, thanks to road works under the Big Construction, Ukraine’s GDP will be 4.4% higher than GDP in 2020. But, as the research shows, good transport infrastructure is a necessary, but not a sufficient condition for growth. “Big Construction” project in Ukraine does not show any positive effect on the volume of performed internal transport work now. The reasons may lie both in more long-term effect from improving the infrastructure, and in the facts of corruption and theft of funds allocated for the project
Keywords: road transport, road infrastructure, infrastructure expenditures and costs, transport indicators, infrastructure investment, correlation, “Big Construction” project
Анотація: Якість транспортної інфраструктури визначає якість надання послуг із перевезення вантажів та пасажирів. Інфраструктурний сектор є гарантією ефективності, мобільності та безперебійної економічної діяльності. Проте висока якість транспортної інфраструктури передбачає значні та довгострокові інвестиції. Згідно з дослідницьким звітом McKinsey, для підтримки сталого економічного зростання у світі відповідно до прогнозів на 2030 рік необхідно покривати потребу в додаткових інвестиціях у розмірі $3,3 трлн щорічно, що еквівалентно 3,8% світового ВВП. Метою даної роботи є аналіз існуючого європейського підходу до оцінки витрат на транспортну інфраструктуру, їх впливу на транспортну ефективність на рівні країни, а також тенденції української політики щодо підтримки та розвитку власної дорожньої інфраструктури. Витрати на транспортну інфраструктуру включають інвестиції в нову інфраструктуру, витрати на модернізацію існуючої інфраструктури, витрати на утримання інфраструктури та експлуатаційні витрати, необхідні для використання. Причому, Директива 2011/76/ЄС вимагає пов’язувати середньозважені платежі за інфраструктуру з вартістю будівництва, а також з витратами на експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток відповідної інфраструктурної мережі. Для цього дослідження було взято офіційні дані Євростату про інвестиції та витрати на експлуатацію та технічне обслуговування транспортної інфраструктури, а саме: – кількість тонно-кілометрів, пройдених протягом року; – обсяг інвестицій у дорожню інфраструктуру на рік; – обсяг коштів утримання дорожньої інфраструктури на рік. Показники взяті для країн ЄС, за якими була наявна статистика за 2016 та 2019 роки. Згідно з дослідженням, ефект від інвестицій у транспортну інфраструктуру сильно проявляється як у тому ж році, так і впливає на наступні роки за обсягом річної транспортної роботи. Тобто збільшення інвестицій у дорожню інфраструктуру однозначно позитивно впливає на обсяг виконуваної транспортної роботи. З іншого боку, обсяг інвестицій в інфраструктуру ЄС приносить набагато більший позитивний ефект, ніж кошти на утримання доріг. Таким чином, досвід розвинених країн показує позитивний зв’язок між інвестиціями в утримання та будівництво транспортної інфраструктури та економічними показниками держави. Частину дослідження було присвячено вивченню впливу інвестицій у дорожню інфраструктуру України на прикладі глобального українського інфраструктурного проекту «Велике будівництво». Прогнозується, що у 2024 році завдяки дорожнім роботам у рамках «Великого будівництва» ВВП України буде на 4,4% вище за ВВП 2020 року. Але, як показують дослідження, хороша транспортна інфраструктура є необхідною, але не достатньою умовою зростання. Проект «Велике будівництво» в Україні в даний час не надає позитивного впливу на обсяг внутрішніх транспортних робіт. Причини можуть бути як у довгостроковому ефекті від поліпшення інфраструктури, так і в фактах корупції та розкрадання коштів, виділених на проект.
Ключові слова: автомобільний транспорт, дорожня інфраструктура, інфраструктурні витрати, транспортні показники, інфраструктурні інвестиції, кореляція, проект «Велике будівництво»

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Savchenko L.V. (2022) Relationship between transport infrastructure expenditures and costs and transport indicators – an overview of European and Ukrainian situation // Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.11. pp.29-45, available at: https://smart-scm.org/en/journal-11-2022/relationship-between-transport-infrastructure-expenditures-and-costs-and-transport-indicators-an-overview-of-european-and-ukrainian-situation/. DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2022-11-3
https://journals.zetech.ac.ke/scatter-hitam/https://silasa.sarolangunkab.go.id/swal/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/sthai/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/stoto/https://alwasilahlilhasanah.ac.id/starlight-princess-1000/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/sgacor/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/img/cover/10k/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/app/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/idn/