Nataliya Chornopyska, Kateryna Stasiuk. Logistics potential usage for railway transport enterprises competitivness assessment

UDC 656:519.86

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-1-3
JEL Classification: C18; D24; M31; R40; L87; L91.

Received: 10 Apr 2020

Anotation: Research relevance. The problem of logistics potential development for the railway transportation companies with a purpose of strengthening its competitive positions is actualized in the conditions of railway transportation market liberalization and deregulation.
Purpose: to develop a methodology for railway enterprises logistics potential evaluation by supplementing it with qualitative parameters (by applying the hierarchy analysis model) and thus expanding its scope. In particular, when assessing competitiveness.
Methods: the hierarchy analysis model by T. Saati; expert evaluation method; the integral index of competitiveness evaluation method.
Conclusions and value added: The enterprises logistics potential evaluation method with hierarchy analysis model usage was further developed. The logistics potential assessment problem is presented in a form of three-tier hierarchy of criteria. The hierarchy consists of eighteen third-level criteria and five second-level criteria, which compose a comprehensive system of indicators for railway enterprise logistics potential assessing. The qualitative parameters were obtained for enterprises logistics potential criteria evaluation. The research with the described method usage allowed to distinguish the components of logistical potential according to their level of importance in terms of strategic priorities for the industry development in general and the target market requirements; and to identify those criteria, the consideration of which will allow to increase the railway transport enterprises competitiveness. This approach expands the enterprise’s logistics potential methodology scope, especially when assessing competitiveness, helps to choose a further strategic direction.
Keywords: logistics potential, railway enterprises, rail freight, logistics potential index (IELP), hierarchy analysis method, expert evaluation, pairwise comparisons method, hierarchical model оf logistics potential evaluation, ABC-classification, competitiveness, competitiveness integral indicator.
Анотація: Актуальність дослідження. В умовах лібералізації та дерегуляції ринку залізничних перевезень актуалізується проблема розвитку логістичного потенціалу підприємств залізничного транспорту з метою посилення його конкурентоспроможних позицій.
Основна мета: розвинути методику оцінки логістичного потенціалу підприємств залізничного транспорту доповнивши її якісними параметрами (застосування моделі аналізу ієрархії) і тим самим розширивши сферу її застосування. Зокрема, при оцінці конкурентоспроможності.
Методи: метод аналізу ієрархій Т. Сааті; метод експертних оцінок; метод розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності.
Висновки та додана вартість: Отримала подальшого розвитку методика оцінки логістичного потенціалу підприємства з використанням моделі аналізу ієрархії. Проблему оцінки логістичного потенціалу представлено у вигляді трьох-рівневої ієрархії критеріїв. Ієрархію складають вісімнадцять критеріїв третього рівня та п’ять критеріїв другого рівня, що в сукупності складає цілісну систему показників оцінки логістичного потенціалу підприємства залізничного транспорту. Отримано якісні параметри оцінних критеріїв логістичного потенціалу підприємства. Проведені дослідження за цим методом дозволили виділити компоненти логістичного потенціалу за рівнем їх вагомості з погляду стратегічних пріоритетів розвитку галузі загалом та вимог цільового ринку та виявити ті критерії, урахування яких першочергово дасть змогу підвищити конкурентоспроможність підприємств залізничного транспорту. Такий підхід розширює сфери використання методики логістичного потенціалу підприємства, зокрема при оцінці конкурентоспроможності, допомагає вибирати подальший стратегічний напрям.
Ключові слова: логістичний потенціал, підприємства залізничного транспорту, залізничні вантажні перевезення, індекс логістичного потенціалу підприємства (IELP), метод аналізу ієрархій, експертна оцінка, метод попарних порівнянь, ієрархічна модель оцінки логістичного потенціалу, АВС-класифікація, конкурентоспроможність, інтегральний показник конкурентоспроможності.

References

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Chornopyska N., Stasiuk K. (2020) “Logistics potential usage for railway transport enterprises competitivness assessment”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.1, p.26-38, available at: https://smart-scm.org/en/journal-1-2020/nataliya-chornopyska-kateryna-stasiuk-logistics-potential-usage-for-railway-transport-enterprises-competitivness-assessment/ (Accessed 10 Apr 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-1-3